Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προχωρούν οι ΝΑΤΟικές «ζυμώσεις» για την αποστολή σύγχρονων αρμάτων μάχης

Στην τελι­κή ευθεία φάνη­κε να μπαί­νουν χθες οι «ζυμώ­σεις» εντός του ΝΑΤΟ γύρω από την απο­στο­λή σύγ­χρο­νων δυτι­κών αρμά­των μάχης στην Ουκρα­νία, στο πλαί­σιο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ με τη Ρωσία.

Μετά από δια­βου­λεύ­σεις πολ­λών ημε­ρών μετα­ξύ ΗΠΑ, Γερ­μα­νί­ας, Πολω­νί­ας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, η χθε­σι­νή μέρα ήταν πυκνή σε εξε­λί­ξεις και «διαρ­ρο­ές», σύμ­φω­να με τις οποί­ες ανοί­γει ο δρό­μος για απο­στο­λή στο Κίε­βο γερ­μα­νι­κών αρμά­των μάχης «Leopard 2», αλλά και αμε­ρι­κα­νι­κών αρμά­των «M1 Abrams».

Όπως έγι­νε χθες γνω­στό, η Πολω­νία υπέ­βα­λε επί­ση­μο αίτη­μα στη Γερ­μα­νία για να εγκρί­νει την επε­νε­ξα­γω­γή γερ­μα­νι­κών αρμά­των «Leopard 2» στην Ουκρανία.

Αργό­τε­ρα την ίδια μέρα, δημο­σί­ευ­μα της αμε­ρι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Wall Street Journal» ανέ­φε­ρε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις αντιρ­ρή­σεις τους για την απο­στο­λή αρμά­των «M1 Abrams» στην Ουκρα­νία, και μια ανα­κοί­νω­ση για το θέμα αυτό μπο­ρεί να γίνει ακό­μα και εντός της βδομάδας.

Σύμ­φω­να με την πηγή την οποία επι­κα­λεί­ται το ίδιο δημο­σί­ευ­μα, η ανα­κοί­νω­ση θα απο­τε­λεί μέρος μιας ευρύ­τε­ρης διπλω­μα­τι­κής συνεν­νό­η­σης με τη Γερ­μα­νία, με βάση την οποία το Βερο­λί­νο θα συμ­φω­νή­σει να στεί­λει μικρό­τε­ρο αριθ­μό των δικών του αρμά­των «Leopard 2», αλλά και να εγκρί­νει την επα­νε­ξα­γω­γή τους από την Πολω­νία και άλλες χώρες προς την Ουκρανία.

Στο τρα­πέ­ζι των ΝΑΤΟι­κών «ζυμώ­σε­ων» βρί­σκο­νται τα αμε­ρι­κα­νι­κά άρμα­τα μάχης «Μ1 Abrams» (φωτ.) και τα γερ­μα­νι­κά «Leopard 2»

Σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να, δημο­σί­ευ­μα του γερ­μα­νι­κού περιο­δι­κού «Der Spiegel» ανέ­φε­ρε ότι ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Ολαφ Σολτς απο­φά­σι­σε να εγκρί­νει την παρά­δο­ση αρμά­των «Leopard 2» στην Ουκρα­νία, επι­τρέ­πο­ντας παράλ­λη­λα σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, η από­φα­ση αφο­ρά την παρά­δο­ση του­λά­χι­στον μίας ίλης αρμά­των «Leopard 2 A6». Αντί­στοι­χες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­πα­ρή­γα­γε και χθε­σι­νό δημο­σί­ευ­μα του «Bloomberg».

Επι­σή­μως, πάντως, μέχρι αργά χθες το βρά­δυ δεν υπήρ­χε δημό­σια επι­βε­βαί­ω­ση των παρα­πά­νω, ούτε από την Ουά­σιγ­κτον ούτε από το Βερολίνο.

Από την πλευ­ρά της Πολω­νί­ας, η οποία ανέ­λα­βε πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στις εν λόγω «δια­βου­λεύ­σεις», ο υπουρ­γός Αμυ­νας Μ. Μπαλ­ζάκ κάλε­σε το Βερο­λί­νο να εντα­χθεί «στον συνα­σπι­σμό των χωρών που στη­ρί­ζουν την Ουκρα­νία με “Leopard 2”», συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «πρό­κει­ται για έναν κοι­νό μας στό­χο, διό­τι δια­κυ­βεύ­ε­ται η ασφά­λεια όλης της Ευρώ­πης». Η Βαρ­σο­βία βρί­σκε­ται σε συζή­τη­ση με περί­που 15 χώρες για το θέμα αυτό.

Η Πολω­νία θα ζητή­σει απο­ζη­μί­ω­ση από την ΕΕ για όποια άρμα­τα μάχης «Leopard» στεί­λει στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μ. Μορα­βιέ­τσκι, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι το αίτη­μα θα είναι «μία ακό­μα δοκι­μα­σία της καλής θέλη­σης της ΕΕ».

Η Ουκρα­νία ζητά­ει εδώ και και­ρό βαρέα άρμα­τα μάχης, με δια­κη­ρυγ­μέ­νο στό­χο να σπά­σει τις γραμ­μές των ρωσι­κών δυνά­με­ων και να ανα­κα­τα­λά­βει περιο­χές στα ανα­το­λι­κά και στα νότια, ή και να απω­θή­σει μια νέα ρωσι­κή επί­θε­ση την άνοιξη.

«Την από­φα­ση φυσι­κά θα τη λάβει η καγκε­λα­ρία, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της κυβέρ­νη­σης», σχο­λί­α­σε το γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, ενώ η ΥΠΕΞ Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ έχει δηλώ­σει επα­νει­λημ­μέ­να ότι υπο­στη­ρί­ζει την απο­στο­λή αρμά­των «Leopard 2» στην Ουκρα­νία. Σύμ­φω­να με την ίδια, το Βερο­λί­νο δεν θα εμπο­δί­σει τις χώρες που επι­θυ­μούν να προ­σφέ­ρουν άρμα­τα «Leopard 2» στο Κίεβο.

Το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (SPD) είναι πιο επι­φυ­λα­κτι­κό στο να στα­λούν «Leopard» από τη Γερ­μα­νία χωρίς συντο­νι­σμό με τις ΗΠΑ, τη Γαλ­λία και άλλες δυνά­μεις του ΝΑΤΟ, επει­δή θέλει να αφή­σει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο για μελ­λο­ντι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τη Ρωσία. Οι άλλοι δυο εταί­ροι της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, οι Πρά­σι­νοι και οι Φιλε­λεύ­θε­ροι (FDP), εμφα­νί­ζο­νται να πιέ­ζουν για άμε­σες παρα­δό­σεις από την κυβέρ­νη­ση προς το Κίεβο.

«Rheinmetall»: 29 «Leopard» θα είναι διαθέσιμα τον Μάη

Η γερ­μα­νι­κή πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία «Rheinmetall» θα έχει έτοι­μα 29 άρμα­τα μάχης τύπου «Leopard 2» έως τον Μάη, ενώ μέχρι το τέλος του χρό­νου ενδέ­χε­ται να παρα­δώ­σει συνο­λι­κά έως και 139 άρμα­τα στην Ουκρα­νία, σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της γερ­μα­νι­κής εται­ρεί­ας, Αρμιν Πάπεργκερ.

Τα 29 άρμα­τα περι­λαμ­βά­νο­νται στο πρό­γραμ­μα «κυκλι­κής ανταλ­λα­γής» στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού και προ­ο­ρί­ζο­νται για την Τσε­χία και τη Σλο­βα­κία, οι οποί­ες έχουν ήδη παρα­δώ­σει σοβιε­τι­κού τύπου εξο­πλι­σμό στις ουκρα­νι­κές Ενο­πλες Δυνάμεις.

«Ανή­κουν στη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και μετά μπο­ρεί να τα κάνει ό,τι θέλει», δήλω­σε ο Πάπερ­γκερ στο περιο­δι­κό «Stern».

Επι­πλέ­ον, η «Rheinmetall» δια­θέ­τει άλλα 22 «Leopard 2», τα οποία μπο­ρεί να είναι έτοι­μα μέχρι το τέλος του έτους, ενώ υπάρ­χουν δια­θέ­σι­μα και 88 «Leopard 1», δηλα­δή συνο­λι­κά θα μπο­ρού­σε μέχρι τις αρχές του 2024 να παρα­δώ­σει 139 άρματα.

Ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός έχει στην κατο­χή του 320 άρμα­τα μάχης «Leopard 2», αλλά δεν έχει απο­κα­λύ­ψει πόσα είναι έτοι­μα για μάχη, δήλω­σε στο CNN εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Αμυνας.

Η έγκρι­ση από το Βερο­λί­νο για τις παρα­δό­σεις αρμά­των «Leopard 2» στην Ουκρα­νία θα επη­ρε­ά­σει ανα­πό­φευ­κτα τις σχέ­σεις μετα­ξύ Ρωσί­ας και Γερ­μα­νί­ας, οι οποί­ες βρί­σκο­νται ήδη σε «αρκε­τά χαμη­λό σημείο», ξεκα­θά­ρι­σε χθες ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμ. Πεσκόφ.

Αυτήν τη στιγ­μή «δεν υπάρ­χει ουσια­στι­κός διά­λο­γος με τη Γερ­μα­νία ή με άλλες χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», συμπλή­ρω­σε ο Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ σύντομα «θα βρει λύσεις» για παράδοση αρμάτων μάχης

Για το ίδιο θέμα συνε­χί­ζο­νται οι «ζυμώ­σεις» εντός του ΝΑΤΟ, με φόντο τη μέχρι τώρα άρνη­ση των ΗΠΑ να στεί­λουν τα βαρέα άρμα­τα μάχης «Abrams», επι­κα­λού­με­νες δυσκο­λί­ες στην εκπαί­δευ­ση και στη συντή­ρη­σή τους, όπως και τη μη από­φα­ση για την απο­στο­λή «Leopard», στη Σύνο­δο των υπουρ­γών Αμυ­νας του ΝΑΤΟ και «συμ­μά­χων» του, την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στο Ραμστάιν.

Πεπει­σμέ­νος ότι το ΝΑΤΟ «θα βρει σύντο­μα λύσεις» για την παρά­δο­ση αρμά­των μάχης στην Ουκρα­νία δήλω­σε χθες ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, μετά από συνά­ντη­ση που είχε με τον Γερ­μα­νό υπουρ­γό Αμυ­νας Μπ. Πιστό­ριους.

«Σε αυτήν την καμπή στον πόλε­μο, πρέ­πει να παρά­σχου­με βαρύ­τε­ρα και πιο εξε­λιγ­μέ­να συστή­μα­τα στην Ουκρα­νία και πρέ­πει να το κάνου­με ταχύ­τε­ρα», επε­σή­μα­νε ο γγ του ΝΑΤΟ.

Ο δε Πιστό­ριους ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν υπάρ­χει έλλει­ψη ενό­τη­τας μετα­ξύ των «συμ­μά­χων» για το ζήτη­μα των αρμά­των μάχης στην Ουκρα­νία. Πρό­σθε­σε ότι η Γερ­μα­νία θα ανα­κοι­νώ­σει άμε­σα την από­φα­σή της στην Πολω­νία και, σε περί­πτω­ση που αυτή είναι θετι­κή, θα κινη­θεί ταχύ­τα­τα για την απο­στο­λή των αρμά­των «Leopard».

Η Γερ­μα­νία δεν θα στε­κό­ταν εμπό­διο στην από­φα­ση άλλων κρα­τών να αρχί­σουν να εκπαι­δεύ­ουν Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες σε άρμα­τα μάχης «Leopard» στην Πολω­νία, πρό­σθε­σε ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Αμυνας.

Συμπλή­ρω­σε πάντως ότι είναι σημα­ντι­κό το NATO να μην κατα­στεί εμπό­λε­μο μέρος στον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει προτείνει στη Λευκορωσία συμφωνία μη επίθεσης

Η Ουκρα­νία προ­τεί­νει στη Λευ­κο­ρω­σία να υπο­γρά­ψουν ένα σύμ­φω­νο μη επί­θε­σης, ενώ ταυ­τό­χρο­να εκπαι­δεύ­ει μαχη­τές που απο­τε­λούν «πιθα­νή απει­λή» για την εθνι­κή ασφά­λεια της Λευ­κο­ρω­σί­ας, ισχυ­ρί­στη­κε χθες ο Λευ­κο­ρώ­σος Πρό­ε­δρος Αλ. Λου­κα­σέν­κο, όπως μετέ­δω­σε το λευ­κο­ρω­σι­κό πρα­κτο­ρείο «Belta».

Ο Λου­κα­σέν­κο φέρε­ται να απο­κά­λυ­ψε τη συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση εκ μέρους του Κιέ­βου σε σύσκε­ψη κυβερ­νη­τι­κών και στρα­τιω­τι­κών — αστυ­νο­μι­κών στε­λε­χών στο Μινσκ.

«Δεν ξέρω για­τί το χρειά­ζο­νται αυτό οι Ουκρα­νοί. Από τη μια μας ζητούν να μην πολε­μή­σου­με την Ουκρα­νία, να μη μετα­κι­νή­σου­με τις δυνά­μεις μας εκεί. Μας προ­τεί­νουν να υπο­γρά­ψου­με σύμ­φω­νο μη επί­θε­σης. Από την άλλη, μαγει­ρεύ­ουν αυτό το εκρη­κτι­κό μείγ­μα και οπλί­ζουν» μαχη­τές στην Ουκρα­νία οι οποί­οι αργό­τε­ρα θα μπο­ρού­σαν να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σουν την κατά­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό της Λευ­κο­ρω­σί­ας, ανέφερε.

Ο Λου­κα­σέν­κο ανα­φε­ρό­ταν σε Λευ­κο­ρώ­σους αντι­κα­θε­στω­τι­κούς που πολε­μούν στο πλευ­ρό του ουκρα­νι­κού στρα­τού ενά­ντια στις ρωσι­κές δυνάμεις.
Ταυ­τό­χρο­να, η Λευ­κο­ρω­σία προ­ω­θεί την αμυ­ντι­κή — στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με τη Ρωσία, και ρωσι­κές και λευ­κο­ρω­σι­κές δυνά­μεις έχουν ανα­πτυ­χθεί και εκπαι­δεύ­ο­νται στη Λευκορωσία.

Στο νέο σχέ­διο αλλα­γών στις ρωσι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις ανα­φέρ­θη­κε ο επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Β. Γκε­ρα­σί­μοφ, λέγο­ντας ότι λαμ­βά­νει υπό­ψη του πιθα­νή επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ αλλά και πιθα­νή χρη­σι­μο­ποί­η­ση της Ουκρα­νί­ας ενα­ντί­ον της Ρωσίας.

«Το σχέ­διο εγκρί­νε­ται από τον Πρό­ε­δρο Βλά­ντι­μιρ Πού­τιν και μπο­ρεί να προ­σαρ­μο­στεί όταν αλλά­ξουν υπάρ­χου­σες και νέες απει­λές για τη στρα­τιω­τι­κή ασφά­λεια της Ρωσί­ας», δήλωσε.
«Σήμε­ρα τέτοιες απει­λές περι­λαμ­βά­νουν τις φιλο­δο­ξί­ες της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας να επε­κτα­θεί στη Φιν­λαν­δία και στη Σου­η­δία, καθώς και τη χρή­ση της Ουκρα­νί­ας ως εργα­λεί­ου για τη διε­ξα­γω­γή ενός υβρι­δι­κού πολέ­μου ενα­ντί­ον της χώρας μας», εξήγησε.

Στο μετα­ξύ οι ρωσι­κές και ουκρα­νι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν τις σφο­δρές μάχες γύρω από τις πόλεις Αρτιό­μοφσκ (Μπαχ­μούτ) και Αβντίβ­κα στο Ντο­νέ­τσκ. Σύμ­φω­να με το Κίε­βο, ρωσι­κές επι­θέ­σεις απο­κρού­στη­καν και ο ρωσι­κός στρα­τός είχε βαριές απώλειες.

Από την άλλη, ο ρωσι­κός στρα­τός έκα­νε λόγο για κλι­μά­κω­ση των μαχών στην περι­φέ­ρεια Ζαπο­ρί­ζια. Μετά την προ­έ­λα­ση ρωσι­κών μονά­δων τις τελευ­ταί­ες μέρες παρα­τη­ρεί­ται ανα­σύ­ντα­ξη και ανα­διά­τα­ξη ουκρα­νι­κών μονά­δων, μετέ­δω­σε το ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Ο ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος του ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, Ντμ. Μεντ­βέ­ντεφ, δήλω­σε χθες, κατά την επί­σκε­ψή του σε εργο­στά­σιο παρα­γω­γής καλάσ­νι­κοφ, ότι η Ρωσία δια­θέ­τει αρκε­τά όπλα όλων των τύπων, ενώ δίνει έμφα­ση στην παρα­γω­γή των πιο βασι­κών όπλων, όπως των drones, «που έχουν μεγά­λη ζήτη­ση στην ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επιχείρηση».

«Παραιτήσεις»Ουκρανών αξιωματούχων εν μέσω «σκανδάλων»

Στο μετα­ξύ, 5 κυβερ­νή­τες περι­φε­ρειών της Ουκρα­νί­ας και 4 υφυ­πουρ­γοί της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης απαλ­λά­χθη­καν από τα καθή­κο­ντά τους με εντο­λή του Προ­έ­δρου, Β. Ζελέν­σκι, εν μέσω «σκαν­δά­λου δια­φθο­ράς» στον στρατό.

Συγκε­κρι­μέ­να, απο­μα­κρύ­νο­νται από τις θέσεις τους οι κυβερ­νή­τες των περι­φε­ρειών του Ντνι­προ­πε­τρόφσκ, του Κιέ­βου, του Σού­μι, της Ζαπο­ρί­ζια και της Χερ­σώ­νας, οι υφυ­πουρ­γοί Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής και Περι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης, ενώ παραι­τή­θη­κε ο ανα­πλη­ρω­τής προ­σω­πάρ­χης του Ζελένσκι.

Ταυ­τό­χρο­να, η Γενι­κή Εισαγ­γε­λία ανα­κοί­νω­σε την απο­μά­κρυν­ση, από τη θέση του ανα­πλη­ρω­τή γενι­κού εισαγ­γε­λέα, του Ολέ­ξι Σιμονένκο.
Οι απο­μα­κρύν­σεις και οι παραι­τή­σεις αυτές έρχο­νται μετά από απο­κα­λύ­ψεις του Τύπου για «φου­σκω­μέ­νες» τιμές σε συμ­βό­λαιο προ­μή­θειας τρο­φί­μων του ουκρα­νι­κού στρατού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο