Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Στοχοποίηση Ελλήνων κομμουνιστών σε «μαύρη λίστα» στο διαδίκτυο!

«Μακρύ χέρι» της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης ο ιστό­το­πος που δημο­σιεύ­ει προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να χιλιά­δων, ανά­με­σά τους και τριών στε­λε­χών του ΚΚΕ — Θύμα­τα δολο­φο­νί­ας έχουν πέσει στο παρελ­θόν άνθρω­ποι που βρί­σκο­νταν στη συγκε­κρι­μέ­νη «μαύ­ρη λίστα»

Την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη στο­χο­ποί­η­ση Ελλή­νων κομ­μου­νι­στών υπο­θάλ­πει το ουκρα­νι­κό κρά­τος. Τα ονό­μα­τα και προ­σω­πι­κά στοι­χεία τριών στε­λε­χών του Κόμ­μα­τος, του Γιώρ­γου Λαμπρού­λη, βου­λευ­τή και αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής, του Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή, και του Γιώρ­γου Μαγ­γα­νά, στε­λέ­χους του ΚΚΕ, βρί­σκο­νται αναρ­τη­μέ­να σε «μαύ­ρη λίστα» στο δια­δί­κτυο, η οποία ισχυ­ρί­ζε­ται ότι προ­βάλ­λει τα στοι­χεία «εχθρών της Ουκρα­νί­ας» και συνερ­γα­τών «τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων», «μισθο­φό­ρων» κ.λπ.!

Συγκε­κρι­μέ­να, στο δια­δί­κτυο λει­τουρ­γεί ιστο­σε­λί­δα επο­νο­μα­ζό­με­νη myrotvorets.center, που δημο­σιο­ποιεί προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να χιλιά­δων ανθρώ­πων (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, φωτο­γρα­φία, διεύ­θυν­ση, τηλέ­φω­νο, ηλε­κτρο­νι­κό ταχυ­δρο­μείο!) που έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί είτε από το ουκρα­νι­κό κρά­τος είτε από τους δια­χει­ρι­στές ως «εχθροί της Ουκρα­νί­ας», συνερ­γά­τες «τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων» κ.ά.

Η ιστο­σε­λί­δα αυτή τελού­σε επί­ση­μα υπό την «αιγί­δα» υπουρ­γεί­ων της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, ενώ απο­τε­λεί βάση δεδο­μέ­νων την οποία αξιο­ποιούν και σήμε­ρα οι δικα­στι­κές και αστυ­νο­μι­κές αρχές της Ουκρα­νί­ας, προ­κει­μέ­νου να ασκή­σουν διώ­ξεις σε βάρος προσώπων.

Μάλι­στα, πριν από λίγα χρό­νια, πρό­σω­πα που βρί­σκο­νταν στην εν λόγω λίστα έχουν πέσει θύμα­τα δολο­φο­νι­κών ενερ­γειών, ενώ πλή­θος καταγ­γε­λιών έχουν γίνει για απει­λές που δέχο­νται άτο­μα που βρί­σκο­νται στη λίστα…

Η υπό­θε­ση ξεκι­νά­ει από την ίδια την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που έχει χαρα­κτη­ρί­σει τους τρεις Ελλη­νες κομ­μου­νι­στές «ανε­πι­θύ­μη­τα πρό­σω­πα», επει­δή βρέ­θη­καν παλιό­τε­ρα στην Ουκρα­νία για να εκφρά­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον ουκρα­νι­κό λαό και στους εκεί διω­κό­με­νους κομ­μου­νι­στές. Με Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα του Σεπτέμ­βρη 2015 συγκα­τα­λέ­γο­νται ανά­με­σα στα 388 φυσι­κά και 105 νομι­κά πρό­σω­πα στα οποία επέ­βα­λε η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση κυρώ­σεις, για δήθεν ενέρ­γειες κατά της Ουκρα­νί­ας.Οι ουκρα­νι­κές αρχές, με την από­φα­σή τους αυτή, προ­σά­πτουν στα στε­λέ­χη του ΚΚΕ βαριές και ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες, όπως — μετα­ξύ άλλων — για στή­ρι­ξη της «τρο­μο­κρα­τί­ας» και ενέρ­γειες κατά των «εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων και της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας» της Ουκρανίας!

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι αυτά συμ­βαί­νουν στην Ουκρα­νία, όπου από το 2015 το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα έχει τεθεί εκτός νόμου, κομ­μου­νι­στές και άλλοι αγω­νι­στές διώ­κο­νται, ενώ πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η αναί­τια σύλ­λη­ψη και φυλά­κι­ση του Γραμ­μα­τέα και άλλων στε­λε­χών της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ουκρα­νί­ας. Παράλ­λη­λα, πρό­σφα­τα, η κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας έθε­σε εκτός νόμου επι­πλέ­ον 11 κόμ­μα­τα της αντιπολίτευσης.

Η ανάρ­τη­ση στοι­χεί­ων του Γ. Λαμπρού­λη στη «μαύ­ρη λίστα» της ιστο­σε­λί­δας «Myrotvorets».

Κράτος και παρακράτος κρεμούν «εχθρούς» στα μανταλάκια

Η ιστο­σε­λί­δα myrotvorets (σημαί­νει «ειρη­νο­ποιός») δημιουρ­γή­θη­κε τον Αύγου­στο του 2014 με πρω­το­βου­λία του Αντον Γκε­ρα­σέν­κο, τότε «ανε­ξάρ­τη­του συμ­βού­λου» του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας και μέχρι σήμε­ρα σε στε­λε­χι­κές θέσεις στο ίδιο υπουργείο.

Σύμ­φω­να με έκθε­ση του 2018, με τίτλο «Το δικαί­ω­μα της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου και της γνώ­μης στην Ουκρα­νία», μιας «πλατ­φόρ­μας ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» στην Ουκρα­νία («Uspishna Varta»), το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της χώρας, η Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας και άλλες κρα­τι­κές δομές ανα­γρά­φο­νταν ως συνερ­γά­τες της ιστο­σε­λί­δας από τη σύστα­σή της έως τις 13 Μάη 2016.

Η συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­σε­λί­δα αυτο­χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται «Κέντρο για την έρευ­να για σημά­δια εγκλη­μά­των ενά­ντια στην εθνι­κή ασφά­λεια της Ουκρα­νί­ας, την Ειρή­νη, την Ανθρω­πό­τη­τα και το Διε­θνές Δίκαιο. Πλη­ρο­φο­ρί­ες για αρχές επι­βο­λής του νόμου και ειδι­κές υπη­ρε­σί­ες γύρω από ρωσό­φι­λους τρο­μο­κρά­τες, αυτο­νο­μι­στές, μισθο­φό­ρους, εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου και δολο­φό­νους».

Ως ιδρυ­τής της ιστο­σε­λί­δας φέρε­ται ο Γκέ­ορ­γκι Τού­κα, που είχε διο­ρι­στεί από τις ουκρα­νι­κές αρχές ως «πρό­ε­δρος της περι­φε­ρεια­κής στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης του Λουγκάνσκ».

Σε αυτήν την ιστο­σε­λί­δα λει­τουρ­γεί ουσια­στι­κά μια ανοι­χτή βάση δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα χιλιά­δων ατό­μων, τα οποία είτε συλ­λέ­χθη­καν παρά­νο­μα (hacking, phishing), είτε αλιεύ­τη­καν και δημο­σιεύ­ο­νται χωρίς τη συγκα­τά­θε­σή τους.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στις 10/5/2016 δημο­σιεύ­τη­καν 4.068 ονό­μα­τα και προ­σω­πι­κά στοι­χεία (διευ­θύν­σεις, τηλέ­φω­να) Ουκρα­νών και ξένων δημο­σιο­γρά­φων, φωτο­ρε­πόρ­τερ κ.λπ. που είχαν δια­πι­στευ­τεί για να εργα­στούν στα εδά­φη της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης «ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ» και χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν από την ιστο­σε­λί­δα ως «συνερ­γά­τες τρο­μο­κρα­τι­κών οργανώσεων».

Ανά­με­σά τους, εργα­ζό­με­νοι μεγά­λων διε­θνών ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών μέσων (CNN, AFP, Reuters, BBC, New York Times, Vice News, Al Jazeera). Τα στοι­χεία αυτά διέρ­ρευ­σαν από χακά­ρι­σμα των αρχεί­ων των αρχών της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης «ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ». Υστε­ρα από αυτό, πολ­λοί δημο­σιο­γρά­φοι κατήγ­γει­λαν ότι δέχο­νταν απει­λές, ενώ υπήρ­ξαν καταγ­γε­λί­ες ότι «πάγω­σαν» οι τρα­πε­ζι­κοί τους λογα­ρια­σμοί επει­δή βρί­σκο­νταν στη «μαύ­ρη λίστα» ή επει­δή άσκη­σαν κρι­τι­κή στα γεγο­νό­τα του «Euromaidan».

Παρό­λο που ξέσπα­σε ένα «σκάν­δα­λο» εξαι­τί­ας της διαρ­ρο­ής και παρό­λο που στις 13/5/2016 ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η ιστο­σε­λί­δα κλεί­νει, ύστε­ρα από λίγες μέρες επα­νήλ­θε, με νέα, ανα­νε­ω­μέ­νη «λίστα» εργα­ζο­μέ­νων δια­πι­στευ­μέ­νων από τις αρχές της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης «ΛΔ του Ντονέτσκ».

Το 2018, η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση είχε ζητή­σει να «κατέ­βει» η ιστο­σε­λί­δα, καθώς στη «μαύ­ρη λίστα» συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ο Γερ­μα­νός πρώ­ην καγκε­λά­ριος Γκ. Σρέντερ.

«Μαύρη λίστα» με επικίνδυνες προεκτάσεις

Το να βρί­σκε­σαι «στη μαύ­ρη λίστα του “Myrotvorets” μπο­ρεί να έχει σοβα­ρές συνέ­πειες, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του κιν­δύ­νου να σκο­τω­θείς». Τα παρα­πά­νω επι­ση­μαί­νο­νται σε ρεπορ­τάζ του «Al Jazzera» στις 27 Αυγού­στου του 2019.

Τον Απρί­λη του 2015, ο Ουκρα­νός δημο­σιο­γρά­φος στην εφη­με­ρί­δα «Sevdonia» Ολες Μπου­ζί­να και ο Ολεγκ Καλασ­νί­κοφ, πρώ­ην βου­λευ­τής από το κόμ­μα του ανα­τρα­πέ­ντος πρώ­ην Προ­έ­δρου Β. Για­νου­κό­βιτς, δολο­φο­νού­νται στο Κίε­βο, λίγες μέρες αφό­του τα ονό­μα­τά τους και μαζί οι διευ­θύν­σεις τους αναρ­τή­θη­καν στη «μαύ­ρη λίστα» του «myrotvorets». Τα παρα­πά­νω παρα­δείγ­μα­τα είναι μόνο ένα δείγ­μα, καθώς έχουν καταγ­γελ­θεί και άλλες δολο­φο­νί­ες ή «περί­ερ­γες αυτο­κτο­νί­ες» που φέρε­ται να συν­δέ­ο­νται με τη λίστα.

Πέρα, όμως, από το «σήμα» που δίνουν αυτές οι δημο­σιεύ­σεις σε παρα­κρα­τι­κούς οργα­νι­σμούς και διά­φο­ρες παρα­φυά­δες υπη­ρε­σιών, απο­τε­λούν πηγή αξιο­ποι­ή­σι­μη από τις επί­ση­μες αρχές του ουκρα­νι­κού κρά­τους. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στις 17 Μάη 2017, η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ουκρα­νί­ας έστει­λε επί­ση­μη επι­στο­λή προς τις ουκρα­νι­κές τρα­πε­ζι­κές ενώ­σεις, όπου συνι­στού­σε τη χρή­ση της βάσης δεδο­μέ­νων της ιστο­σε­λί­δας για «απο­τρο­πή νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλή­μα­τα, τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας και τη διά­δο­ση των όπλων μαζι­κής καταστροφής».

Το «Al Jazeera» επι­κα­λεί­ται τον Γκε­ρα­σέν­κο, ο οποί­ος μιλώ­ντας στο πρα­κτο­ρείο ανέ­φε­ρε πως χιλιά­δες ύπο­πτοι ως φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές συλ­λαμ­βά­νο­νται και ανα­κρί­νο­νται ετη­σί­ως με βάση τη λίστα του «Myrotvorets».

Σύμ­φω­να με την προ­α­να­φερ­θεί­σα έκθε­ση, «για την ελευ­θε­ρία του λόγου στην Ουκρα­νία», «είναι κοι­νός τόπος Ουκρα­νοί πολί­τες να κατα­δι­κά­ζο­νται ως ένο­χοι χωρίς δίκη, μόνο για το γεγο­νός ότι συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στη λίστα της ιστο­σε­λί­δας “Myrotvorets”». Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, τον Οκτώ­βρη του 2014 στη λίστα βρί­σκο­νταν 4.500 ονό­μα­τα και έχουν φτά­σει τον Αύγου­στο του 2019 τα 187.000.

Είναι φανε­ρό από τα παρα­πά­νω ότι η συγκε­κρι­μέ­νη λίστα και η συμπε­ρί­λη­ψη σ’ αυτήν Ελλή­νων κομ­μου­νι­στών είναι απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη, θέτο­ντας επι­τα­κτι­κά το ερώ­τη­μα: Γνω­ρί­ζει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση την ύπαρ­ξή της και την κατά­φω­ρη στο­χο­ποί­η­ση στε­λε­χών του ΚΚΕ; Τι λέει και τι σκο­πεύ­ει να κάνει γι’ αυτό;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο