Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανική κρίση: Δυσπιστία, κινήσεις και λόγια τακτικής των εμπλεκομένων

Η διά­τα­ξη των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ρωσί­ας στο δυτι­κό τμή­μα της χώρας θα επα­νέλ­θει στο φυσιο­λο­γι­κό μέσα σε τρεις ως τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες, δήλω­σε σήμε­ρα ο πρε­σβευ­τής της Ρωσί­ας στην Ιρλαν­δία, όπως μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε πως σήμε­ρα απο­σύ­ρο­νται και άλλες δυνά­μεις της που είχαν περι­κυ­κλώ­σει την Ουκρα­νία, όμως το ΝΑΤΟ κάλε­σε τη Μόσχα να απο­δεί­ξει πως απο­σύ­ρει τα στρα­τεύ­μα­τά της, λέγο­ντας πως υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι βρί­σκο­νται καθ’ οδόν και άλλα στρατεύματα.

Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δείξει καμία αποκλιμάκωση επί του πεδίου»

«Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δεί­ξει καμία απο­κλι­μά­κω­ση επί του πεδί­ου», επα­νέ­λα­βε σήμε­ρα ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τε­μπεργκ προ­σερ­χό­με­νος στο Συμ­βού­λιο Υπουρ­γών ‘Αμυ­νας της Συμ­μα­χί­ας στις Βρυξέλλες.

Αντι­θέ­τως, είπε ο Στόλ­τεν­μπεργκ, η Ρωσία συνε­χί­ζει να ανα­πτύσ­σει τις στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και ο αριθ­μός των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία συνε­χί­ζει να αυξά­νε­ται. Το ΝΑΤΟ, είπε, παρα­κο­λου­θεί τις κινή­σεις της Ρωσί­ας και ανα­μέ­νει να δει αν θα απο­σύ­ρει τα στρα­τεύ­μα­τά της από τα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα. «Προς το παρόν βλέ­που­με μετα­κί­νη­ση μπρος-πίσω των δυνά­με­ων. Η μετα­κί­νη­ση δεν σημαί­νει από­συρ­ση», δήλω­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ, τονί­ζο­ντας ότι η Ρωσία δια­τη­ρεί την ικα­νό­τη­τα πλή­ρους εισβο­λής στην Ουκρα­νία, χωρίς χρό­νο προειδοποίησης.

Παράλ­λη­λα, ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ τόνι­σε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοι­μο να συζη­τή­σει με τη Ρωσία, αλλά ταυ­τό­χρο­να προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για το χει­ρό­τε­ρο. Θα συνε­χί­σου­με να στέλ­νου­με αυτό το μήνυ­μα, είπε, ελπί­ζο­ντας ότι η Ρωσία θα δια­λέ­ξει το δρό­μο της διπλω­μα­τί­ας. Πρό­σθε­σε ότι κάποια μηνύ­μα­τα για διπλω­μα­τία από τη Μόσχα, είναι λόγος για μια «συγκρα­τη­μέ­νη αισιοδοξία».H συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής περι­κύ­κλω­σης και γενι­κό­τε­ρα της πολύ­μορ­φης πίε­σης προς τη Ρωσία, με αφορ­μή την κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία, ανα­μέ­νε­ται να βρε­θεί στο επί­κε­ντρο του Συμ­βου­λί­ου Υπουρ­γών Άμυ­νας του ΝΑΤΟ που συνε­δριά­ζει σήμε­ρα και αύριο στις Βρυξέλλες

Στο μετα­ξύ, τη συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής περι­κύ­κλω­σης και γενι­κό­τε­ρα της πολύ­μορ­φης πίε­σης προς τη Ρωσία, με αφορ­μή την κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία, ανα­μέ­νε­ται να βρε­θεί στο επί­κε­ντρο του Συμ­βου­λί­ου Υπουρ­γών Άμυ­νας του ΝΑΤΟ που συνε­δριά­ζει σήμε­ρα και αύριο στις Βρυξέλλες

Ενίσχυση των ΝΑΤΟικών δυνάμεων στην Αν. Ευρώπη

Στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης των υπουρ­γών Άμυ­νας θα βρε­θεί η παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση της ΝΑΤΟι­κής παρου­σί­ας στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με την ανά­πτυ­ξη περισ­σό­τε­ρων στρα­τευ­μά­των, σε μακρο­πρό­θε­σμη βάση. Όπως ανέ­φε­ρε ο Στόλ­τεν­μπεργκ, η Γαλ­λία έχει προ­σφερ­θεί να ηγη­θεί μιας νέας ομά­δας μάχης του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία.

«Έχου­με ανα­πτύ­ξει περισ­σό­τε­ρα στρα­τεύ­μα­τα, αερο­πλά­να και πλοία στο ανα­το­λι­κό τμή­μα. Έχου­με αυξή­σει την ετοι­μό­τη­τα της Δύνα­μης Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ και έχου­με ενι­σχύ­σει τις ομά­δες μάχης μας στην περιο­χή της Βαλ­τι­κής», είπε, σημειώ­νο­ντας ότι επι­πλέ­ον αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα ανα­πτύσ­σο­νται μαζί με άλλους συμ­μά­χους στη Ρου­μα­νία, στην περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασσας.

Τη δεύ­τε­ρη ημέ­ρα του Συμ­βου­λί­ου, οι υπουρ­γοί Άμυ­νας θα συνα­ντή­σουν τους ομο­λό­γους τους από την Ουκρα­νία και τη Γεωρ­γία και θα συζη­τη­θεί η κατά­στα­ση στην περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασσας.

“Ούτε ένας” Ρώσος στρατιώτης δεν θα παραμείνει στη Λευκορωσία μετά τα κοινά γυμνάσια

Η Λευ­κο­ρω­σία υπο­σχέ­θη­κε σήμε­ρα πως όλοι οι Ρώσοι στρα­τιώ­τες που έχουν ανα­πτυ­χθεί στο έδα­φός της στο πλαί­σιο μεγά­λου εύρους στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων θα φύγουν από τη χώρα στο προ­βλε­πό­με­νο τέλος αυτών των γυμνα­σί­ων στις 20 Φεβρουαρίου.

«Ούτε ένας στρα­τιώ­της, ούτε ένας εξο­πλι­σμός δεν θα παρα­μεί­νει στο έδα­φος της Λευ­κο­ρω­σί­ας μετά τη διε­ξα­γω­γή των γυμνα­σί­ων με τη Ρωσία», δήλω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Βλα­ντί­μιρ Μακέι σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου, καθώς η ανά­πτυ­ξη ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των τρο­φο­δό­τη­σε φόβους για μια ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Είπε πως αυτά τα στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια διε­ξή­χθη­σαν λόγω απει­λη­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του ΝΑΤΟ στην περιοχή, καθώς οι δυτι­κές χώρες υπο­στη­ρί­ζουν την Ουκρα­νία στη σύγκρου­σή της με τη Μόσχα.

«Είναι μια απά­ντη­ση στις ενέρ­γειες που ανέ­λα­βαν οι δυτι­κοί εταί­ροι μας», δήλω­σε ο Μακέι, όμως «ούτε η Μόσχα, ούτε το Μινσκ δεν έχουν συμ­φέ­ρον για έναν πόλεμο».

Τα ρωσο­λευ­κο­ρω­σι­κά γυμνά­σια ξεκί­νη­σαν στις 10 Φεβρουα­ρί­ου, αλλά είχε προη­γη­θεί μια πολύ σημα­ντι­κή ανά­πτυ­ξη ρωσι­κών δυνά­με­ων από τον Ιανουά­ριο με την εμπλο­κή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των, συστοι­χιών αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών πυραύ­λων S‑400 ή ακό­μη κατα­διω­κτι­κών αεροσκαφών.

Τα γυμνά­σια αυτά στο έδα­φος χώρας συμ­μά­χου της Μόσχας που βρί­σκε­ται βόρεια της Ουκρα­νί­ας διε­ξή­χθη­σαν ενώ η Ρωσία έχει συγκε­ντρώ­σει περισ­σό­τε­ρους από 100.000 άνδρες στα σύνο­ρα Ρωσί­ας-Ουκρα­νί­ας. Οι ρωσι­κές αρχές δήλω­σαν ότι άρχι­σαν μια υπο­χώ­ρη­ση χθες, Τρίτη.

Εξάλ­λου, σε ένδει­ξη κάποιας χαλά­ρω­σης, ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το πρωί ότι ο στρα­τιω­τι­κός επι­τε­τραμ­μέ­νος της χώρας του στη Λευ­κο­ρω­σία μπό­ρε­σε να παρα­κο­λου­θή­σει χθες κάποια γυμνά­σια.

Η Μόσχα χαιρέτισε την προθυμία Μπάιντεν “για σοβαρές συνομιλίες — Διέψευσε ότι εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

Το Κρεμ­λί­νο χαρα­κτή­ρι­σε σήμε­ρα “θετι­κές” τις δηλώ­σεις του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος επε­σή­μα­νε χθες ότι τάσ­σε­ται υπέρ της διε­ξα­γω­γής συνο­μι­λιών και της συνέ­χι­σης των διπλω­μα­τι­κών προ­σπα­θειών με στό­χο την απο­κλι­μά­κω­ση της κρί­σης μετα­ξύ Ρωσί­ας και της Δύσης λόγω της Ουκρανίας.

“Είναι θετι­κό ότι ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ τάχθη­κε υπέρ της διε­ξα­γω­γής σοβα­ρών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων”, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι συνο­μι­λί­ες προ­βλέ­πε­ται να είναι “πολύ δύσκο­λες”. Η άπο­ψη της Ρωσί­ας είναι ότι αυτές θα πρέ­πει να οδη­γή­σουν στην ανα­διορ­γά­νω­ση της αρχι­τε­κτο­νι­κής της ευρω­παϊ­κής ασφά­λειας που προ­έ­κυ­ψε από τον Ψυχρό Πόλεμο.

“Θα είναι δύσκο­λο, θα χρεια­στεί πολ­λή ευε­λι­ξία και από τις δύο πλευ­ρές και πολι­τι­κή βού­λη­ση”, υπο­γράμ­μι­σε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα ζητεί να τερ­μα­τι­στεί η πολι­τι­κή διεύ­ρυν­σης του ΝΑΤΟ και η Συμ­μα­χία να δεσμευ­θεί ότι δεν θα ανα­πτύ­ξει επι­θε­τι­κά όπλα κοντά στο ρωσι­κό έδα­φος, αλλά και ότι θα απο­μα­κρύ­νει τις υπο­δο­μές του από την ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Η Δύση έχει απορ­ρί­ψει αυτά τα αιτή­μα­τα και σε αντάλ­λαγ­μα έχει προ­τεί­νει συνο­μι­λί­ες για άλλα θέμα­τα όπως ο έλεγ­χος των όπλων, αμοι­βαί­ες επι­σκέ­ψεις σε ευαί­σθη­τες υπο­δο­μές και συνο­μι­λί­ες για τις ρωσι­κές ανη­συ­χί­ες στο θέμα της ασφάλειας.

Παράλ­λη­λα ο Πεσκόφ διέ­ψευ­σε σήμε­ρα ότι η Ρωσία εμπλέ­κε­ται με οποιο­δή­πο­τε τρό­πο στις κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις με στό­χο πολ­λούς ιστό­το­πους του στρα­τού της Ουκρα­νί­ας και δύο κρα­τι­κών τρα­πε­ζών της χώρας.

“Η Ρωσία δεν έχει καμία σχέ­ση με οποιεσ­δή­πο­τε κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις”, δια­βε­βαί­ω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, ενώ εκτί­μη­σε ότι “ήταν ανα­με­νό­με­νο ότι η Ουκρα­νία θα συνε­χί­σει να κατη­γο­ρεί τη Ρωσία για τα πάντα”.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο