Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανική κρίση — ΗΠΑ: «Η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυσβάστακτο στρατηγικό κόστος» — Η Μόσχα «δεν δίνει δεκάρα»

Οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που θα πλή­ξουν τη ρωσι­κή οικο­νο­μία δεν θα έχουν καμία σχέ­ση με αυτές που είχαν επι­βλη­θεί στο παρελ­θόν, δια­μη­νύ­ει το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση του πρέ­σβη της Ρωσί­ας στη Σου­η­δία, ο οποί­ος είχε δηλώ­σει ότι η Μόσχα «δεν δίνει δεκά­ρα» για τον κίν­δυ­νο της επι­βο­λής κυρώ­σε­ων από την Δύση. Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού Star, εκπρό­σω­πος τους αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ξεκα­θά­ρι­σε ότι η Ρωσία θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με διε­θνή απο­μό­νω­ση και ένα μακρο­πρό­θε­σμα δυσβά­στα­κτο στρα­τη­γι­κό κόστος. Όπως τόνι­σε, «(Η Ρωσία) θα αντι­με­τω­πί­σει μια πιο απο­φα­σι­στι­κή δια­τλα­ντι­κή κοι­νό­τη­τα. Θα πρέ­πει να κάνει περισ­σό­τε­ρες παρα­χω­ρή­σεις στην Κίνα. Θα αντι­με­τω­πί­σει μαζι­κή πίε­ση στην οικο­νο­μία της και τους ελέγ­χους των εξα­γω­γών που θα δια­βρώ­σουν την αμυ­ντι­κή της βιο­μη­χα­νι­κή βάση. Και θα αντι­με­τω­πί­σει ένα κύμα κατα­δί­κης από όλο τον κόσμο».

Σχε­τι­κά με την απά­ντη­ση της Ουά­σινγ­κτον στο ενδε­χό­με­νο να σημειω­θεί μια περαι­τέ­ρω ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο εκπρό­σω­πος ξεκα­θά­ρι­σε ότι η Ουά­σινγ­κτον δεν θα υιο­θε­τή­σει την παρα­δο­σια­κή προ­σέγ­γι­ση που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στο παρελ­θόν. «Αντι­θέ­τως, θα υιο­θε­τή­σου­με μια προ­σέγ­γι­ση “ξεκί­να ψηλά, μεί­νε ψηλά” στην οποία – σε συντο­νι­σμό με τους συμ­μά­χους και τους εταί­ρους μας – θα επι­βά­λου­με σοβα­ρό κόστος στην οικο­νο­μία της Ρωσί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού της συστή­μα­τος, και άνευ προη­γου­μέ­νου ελέγ­χους εξα­γω­γών σε τομείς που θεω­ρού­νται κρί­σι­μοι για το Κρεμ­λί­νο και τις φιλο­δο­ξί­ες του προ­έ­δρου Πού­τιν. Όλες οι επι­λο­γές παρα­μέ­νουν στο τρα­πέ­ζι. Με τις αυστη­ρές ενέρ­γειες που θα επι­βά­λου­με, το ήδη εξα­ντλη­μέ­νο από­θε­μα κεφα­λαί­ου της Ρωσί­ας θα στε­ρη­θεί της τόσο ανα­γκαί­ας χρη­μα­το­δό­τη­σης και άμε­σων επεν­δύ­σε­ων. Η απο­σύν­δε­ση της Ρωσί­ας από το παγκό­σμιο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα, σε συν­δυα­σμό με την αφαί­ρε­ση βασι­κών εισ­ρο­ών υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας στη Ρωσία, θα βλά­ψει την παρα­γω­γι­κή ικα­νό­τη­τα της Ρωσί­ας και θα κάνει την οικο­νο­μία της ακό­μα πιο εύθραυ­στη και τις φιλο­δο­ξί­ες της να ασκή­σει επιρ­ροή στην παγκό­σμια σκη­νή. Αυτά τα έκτα­κτα και άνευ προη­γου­μέ­νου μέτρα εξε­τά­ζο­νται μόνο για σενά­ρια στα οποία η Ρωσία εισβάλ­λει περαι­τέ­ρω στην Ουκρα­νία. Το αν αυτές οι συνέ­πειες πλήτ­τουν ή όχι τη ρωσι­κή οικο­νο­μία είναι στα χέρια του Πού­τιν», σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο