Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανική κρίση: Με «παραλυτικές» κυρώσεις απειλούν τη Ρωσία οι ΗΠΑ — Εισβολή ανά πάσα στιγμή βλέπουν οι Δυτικοί — Υστερία βλέπει η Μόσχα

Για «παρα­λυ­τι­κές» κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, σε περί­πτω­ση που προ­χω­ρή­σει σε εισβο­λή στην Ουκρα­νία προει­δο­ποί­η­σε εκ νέου η Ουά­σιγ­κτον, μετά το ανά­λο­γο μήνυ­μα του Τζο Μπάι­ντεν προς τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, κατά τη χθε­σι­νή τους επικοινωνία. 

Μιλώ­ντας το πρωί της Κυρια­κής στο BBC, αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ εξει­δί­κευ­σε τις προει­δο­ποι­ή­σεις του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, τονί­ζο­ντας ότι η απά­ντη­ση σε πιθα­νή εισβο­λή θα κινη­θεί σε δύο άξονες. 

Πρώ­τον, όπως είπε, θα επι­βλη­θούν σημα­ντι­κές, «παρα­λυ­τι­κές» οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις στη Μόσχα

Δεύ­τε­ρον, προ­α­νήγ­γει­λε ενί­σχυ­ση και περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη των στρα­τευ­μά­των του ΝΑΤΟ στα ανα­το­λι­κά σύνο­ρα της Συμ­μα­χί­ας, με στό­χο τη διπλω­μα­τι­κή απο­μό­νω­ση της Μόσχας, αλλά και, σε στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο, ένα στρα­τη­γι­κό πισω­γύ­ρι­σμα για τη Ρωσία, όπως σημείωσε.

Επι­πλέ­ον, ο ίδιος αξιω­μα­τού­χος, ερω­τη­θείς για τη μορ­φή που ανα­μέ­νει να έχει μια πιθα­νή ρωσι­κή εισβο­λή εκτί­μη­σε ότι «με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο κι αν γίνει (χερ­σαία, ενα­έ­ρια κλπ.), αν είναι όσο μεγά­λη φοβό­μα­στε, οι συνέ­πειες θα είναι βαθιές και ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νες για την Ουκρα­νία».

Προειδοποιήσεις για εισβολή

Χώρες της Δύσης εντεί­νουν τις προει­δο­ποι­ή­σεις τους για ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, απο­μα­κρύ­νο­ντας τους πολί­τες τους από τη χώρα ενώ η Μόσχα αρνεί­ται στα­θε­ρά ότι έχει πρό­θε­ση για στρα­τιω­τι­κή κίνη­ση και κάνει λόγω για υστερία.

Τους τελευ­ταί­ους μήνες, η Δύση και το Κίε­βο κατη­γο­ρούν τη Μόσχα με αφορ­μή τη συγκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων κοντά στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας για προ­ε­τοι­μα­σί­ες μίας «εισβο­λής». Η Μόσχα έχει αρνη­θεί αυτές τις κατη­γο­ρί­ες, δηλώ­νο­ντας επα­νει­λημ­μέ­νως ότι δεν απει­λεί κανέ­ναν, εκφρά­ζο­ντας παράλ­λη­λα την ανη­συ­χία της για τη στρα­τιω­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσι­κά σύνο­ρα, την οποία θεω­ρεί απει­λή για την εθνι­κή της ασφάλεια.

Η Ρωσία υπο­γράμ­μι­σε υπο­στη­ρί­ζει ότι έχει το δικαί­ω­μα να μετα­κι­νεί στρα­τεύ­μα­τα εντός της επι­κρά­τειάς της και προει­δο­ποί­η­σε τις χώρες της Δύσης ότι οι στρα­τιω­τι­κές ενι­σχύ­σεις στο Κίε­βο θα μπο­ρού­σαν να το ενθαρ­ρύ­νουν να τις χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ενα­ντί­ον των αυτο­νο­μι­στών στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ουκρα­νία (Ντον­μπάς).

 Μπλίνκεν: Υψηλός ο κίνδυνος μίας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, ο Άντο­νι Μπλίν­κεν, δήλω­σε σήμε­ρα ότι ο κίν­δυ­νος μία ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία είναι υψη­λός και επι­κεί­με­νος ώστε να δικαιο­λο­γή­σει την απο­μά­κρυν­ση της πλειο­νό­τη­τας του προ­σω­πι­κού της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στο Κίε­βο, την οποία ανα­κοί­νω­σε νωρί­τε­ρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώ­ντας σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη Χονο­λο­λού, αφό­του συνά­ντη­σε τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών Ιαπω­νί­ας και Νοτί­ου Κορέ­ας, ο Μπλίν­κεν επα­νέ­λα­βε ότι η διπλω­μα­τι­κή οδός με τη Ρωσία ανα­φο­ρι­κά με την ουκρα­νι­κή κρί­ση παρα­μέ­νει ανοι­κτή και ότι ο μόνος δρό­μος είναι η Ρωσία να απο­κλι­μα­κώ­σει την ένταση.

«Πολύ πιθανή» η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκτιμά ο βρετανός υπουργός Άμυνας

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Βρε­τα­νί­ας, ο Μπεν Γουά­λας, εκτί­μη­σε ότι η Ρωσία θα μπο­ρού­σε να εξα­πο­λύ­σει μία επί­θε­ση κατά της Ουκρα­νί­ας ανά πάσα στιγ­μή, παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες δια­βε­βαιώ­σεις της Μόσχας ότι δεν απει­λεί καμία χώρα.

Σύμ­φω­να τους Sunday Times, ο Γουά­λας δήλω­σε χθες Σάβ­βα­το ότι μία ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία είναι «πολύ πιθα­νή» και ότι η Ρωσία θα μπο­ρού­σε να εξα­πο­λύ­σει μία «επί­θε­ση ανά πάσα στιγμή».

Ο βρε­τα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας προει­δο­ποί­η­σε ότι σε περί­πτω­ση κλι­μά­κω­σης, το ΝΑΤΟ θα ανα­πτύ­ξει τις δυνά­μεις του κατά μήκος των ρωσι­κών συνό­ρων και οι σύμ­μα­χοι θα ενι­σχύ­σουν τις στρα­τιω­τι­κές δαπάνες.

«Μπο­ρεί (ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν) απλά να σβή­σει τις μηχα­νές των τανκς του και να πάμε όλοι σπί­τι, αλλά υπάρ­χει μία οσμή Μονά­χου στον αέρα», δήλω­σε μετα­ξύ άλλων ο Γουά­λας, παρα­πέ­μπο­ντας στη συμ­φω­νία του 1938 που απέ­τυ­χε να απο­τρέ­ψει τον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, έκα­νε λόγο ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Αμυνας

Ο υπουρ­γός άμυ­νας της Βρε­τα­νί­ας ταξί­δε­ψε στη Μόσχα την Παρα­σκευή και συνα­ντή­θη­κε με τον ρώσο ομό­λο­γό του, Σερ­γκέι Σοϊ­γκού. Ο Γουά­λας δήλω­σε ότι οι συνο­μι­λί­ες ήταν «εποι­κο­δο­μη­τι­κές και ειλι­κρι­νείς» και ότι προ­έ­τρε­ψε τη Μόσχα να απο­κλι­μα­κώ­σει την έντα­ση στα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα. Από την πλευ­ρά του, ο Σοϊ­γκού δήλω­σε έπει­τα από τη συνά­ντη­ση ότι το επί­πε­δο των σχέ­σε­ων Ρωσί­ας-Βρε­τα­νί­ας ήταν κοντά στο μηδέν και ότι ήταν ανα­γκαίο να στα­μα­τή­σει η επι­δεί­νω­ση των σχέ­σε­ων μετα­ξύ Ρωσί­ας και ΝΑΤΟ.

Απόσυρση πολιτών

Πάνω από 10 κρά­τη της Δύσης έχουν δώσει ήδη εντο­λή στους πολί­τες τους να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα και συνε­χώς προ­στί­θε­νται και άλλες.

Η Αυστρα­λία ανέ­στει­λε προ­σω­ρι­νά τη λει­τουρ­γία της πρε­σβεί­ας της στο Κίε­βο και απο­μά­κρυ­νε το προ­σω­πι­κό της, εν μέσω της κλι­μά­κω­σης της έντα­σης από τη συγκέ­ντρω­ση ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων κοντά στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το αυστρα­λια­νό υπουρ­γείο Εξωτερικών.

«Θα μετα­φέ­ρου­με τις δρα­στη­ριό­τη­τές μας σε ένα προ­σω­ρι­νό γρα­φείο στο Λβιβ» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τη σύστα­ση προς τους Αυστρα­λούς υπη­κό­ους που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία: «Εξα­κο­λου­θού­με να συμ­βου­λεύ­ου­με τους Αυστρα­λούς να εγκα­τα­λεί­ψουν αμέ­σως την Ουκρα­νία με εμπο­ρι­κά μέσα».

Το Λβιβ είναι μία πόλη στη δυτι­κή Ουκρα­νία, περί­που 70 χιλιό­με­τρα μακριά από τα σύνο­ρα με την Πολωνία.

Ο Ιτα­λός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λουί­τζι Ντι Μάιο, με δήλω­σή του, ανα­φέρ­θη­κε στις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις της ρώσο-ουκρα­νι­κής κρί­σης. Ειδι­κό­τε­ρα, ο επι­κε­φα­λής της ιτα­λι­κής διπλω­μα­τί­ας τόνι­σε: «Απο­φα­σί­σα­με να ζητή­σου­με, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, από όλους τους Ιτα­λούς πολί­τες που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία να επι­στρέ­ψουν στην χώρα μας με εμπο­ρι­κά μέσα και να ανα­βά­λουν όλα τα ταξί­δια προς την Ουκρα­νία. Μια άλλη από­φα­ση που λάβα­με, είναι ο επα­να­πα­τρι­σμός του μέρους εκεί­νου του προ­σω­πι­κού της πρε­σβεί­ας μας στο Κίε­βο, που δεν είναι από­λυ­τα ανα­γκαίο. Η πρε­σβεία μας, όμως, παρα­μέ­νει από­λυ­τα λει­τουρ­γι­κή. Τις ημέ­ρες αυτές είχα συνο­μι­λί­ες με τους Ευρω­παί­ους ομο­λό­γους μου και με τον Ρώσο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ. Εργα­ζό­μα­στε όλοι για να απο­φύ­γου­με την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης στην ουκρα­νι­κή κρίση».

Η Γερ­μα­νία δεν σκο­πεύ­ει για την ώρα να κλεί­σει την πρε­σβεία της στο Κίε­βο, αλλά θα μειώ­σει σημα­ντι­κά το προ­σω­πι­κό της, διευ­κρί­νι­σε η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ. Το ίδιο ισχύ­ει και για αντι­προ­σω­πεί­ες του γερ­μα­νι­κού δημό­σιου τομέα, όπως η κρα­τι­κή Τρά­πε­ζα Επεν­δύ­σε­ων KfW, η Εται­ρία Διε­θνούς Συνερ­γα­σί­ας (GIZ) και για Γερ­μα­νούς δασκά­λους που εργά­ζο­νται στη χώρα.

«Θα κρα­τή­σου­με την πρε­σβεία μας ανοι­χτή», δήλω­σε η κυρία Μπέρ­μποκ από την Αίγυ­πτο και επι­σή­μα­νε ότι οι οικο­γέ­νειες των εργα­ζο­μέ­νων στην πρε­σβεία θα πρέ­πει ωστό­σο να απο­χω­ρή­σουν το συντο­μό­τε­ρο από τη χώρα.

Ανά­λο­γες οδη­γί­ες στο προ­σω­πι­κό των πρε­σβειών τους και στους πολί­τες τους έδω­σαν σήμε­ρα η Πολω­νία και η Τσε­χία, ενώ και η Ρωσία περιο­ρί­ζει τον αριθ­μό των μελών της διπλω­μα­τι­κής απο­στο­λής της στην Ουκρα­νία. Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα αιτιο­λό­γη­σε την από­φα­ση σημειώ­νο­ντας ότι «πρέ­πει να απο­τρα­πούν προ­σπά­θειες προ­βο­κά­τσιας από το Κίε­βο ή τρί­τες χώρες».

Άκαρπες οι διαβουλεύσεις

Κατα τις χθε­σι­νές επα­φές κορυ­φής, τόσο ο Τζο Μπάι­ντεν, όσο και ο Εμα­νου­έλ Μακρόν είχαν τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Πού­τιν, καθι­στώ­ντας σαφή την ετοι­μό­τη­τα των δυτι­κών συμ­μά­χων να αντιδράσουν.

Η συνο­μι­λία ανά­με­σα στον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο και τον Ρώσο ομό­λο­γό του είχε διάρ­κεια μιας ώρας και 2 λεπτών.

Ο Λευ­κός Οίκος ανα­κοί­νω­σε ότι ο Τζο Μπάι­ντεν κατέ­στη­σε σαφές στον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ότι, εάν η Ρωσία προ­χω­ρή­σει σε εισβο­λή στην Ουκρα­νία, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους θα επι­βά­λουν άμε­σο και βαρύ κόστος στη Ρωσία. Ο Μπάι­ντεν προ­έ­τρε­ψε τον Πού­τιν να προ­χω­ρή­σει σε απο­κλι­μά­κω­ση της έντα­σης μέσω της διπλω­μα­τι­κής οδού.

Αξιω­μα­τού­χος από το γρα­φείο Εθνι­κής Ασφά­λειας στον Λευ­κό Οίκο είπε ‑σε άτυ­πη ενη­μέ­ρω­ση- ότι «δεν σημειώ­θη­κε θεμε­λιώ­δης αλλα­γή στη δυνα­μι­κή που ξεδι­πλώ­νε­ται τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες», κάτι που ερμη­νεύ­ε­ται ως παρα­δο­χή ότι η Μόσχα συνε­χί­ζει να συγκε­ντρώ­νει ισχυ­ρές δυνά­μεις στα σύνο­ρα της με την Ουκρανία.

Από την πλευ­ρά του, το Κρεμ­λί­νο επι­σή­μα­νε ότι ο Πού­τιν μετέ­φε­ρε στον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γο του την άπο­ψη ότι οι Αμε­ρι­κα­νι­κές αντι­δρά­σεις σε θέμα­τα ασφα­λεί­ας που αφο­ρούν στη Ρωσία δεν έχουν λάβει υπό­ψη βασι­κές ανη­συ­χί­ες και ότι η Μόσχα θα απα­ντή­σει σύντομα.

Ο αξιω­μα­τού­χος του Κρεμ­λί­νου, Γιού­ρι Ουσά­κοφ, είπε ότι το τηλε­φώ­νη­μα έλα­βε χώρα σε ένα πλαί­σιο «υστε­ρί­ας» στη Δύση σχε­τι­κά με μια επι­κεί­με­νη ρωσι­κή εισβο­λή, που ‑όπως είπε- «είναι παρά­λο­γη». Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι ο Μπάι­ντεν προει­δο­ποί­η­σε τον Πού­τιν για σημα­ντι­κές πιθα­νές κυρώ­σεις, «αλλά δεν έδω­σε ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση σε αυτό». Ανα­λυ­τι­κά η αντί­δρα­ση του Κρεμλίνου

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο