Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανική κρίση: Τύμπανα πολέμου — Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία στο Κίεβο — Αποσύρονται πολίτες από την Ουκρανία

Η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στο Κίε­βο έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή για την από­συρ­ση του μη ανα­γκαί­ου προ­σω­πι­κού της, με την Ουά­σιγ­κτον να θεω­ρεί πιθα­νό το ενδε­χό­με­νο μιας επι­κεί­με­νης ρωσι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον της Ουκρανίας.

«Σήμε­ρα, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών διέ­τα­ξε την απο­χώ­ρη­ση των Αμε­ρι­κα­νών εργα­ζο­μέ­νων, που δεν είναι απα­ραί­τη­τοι για τις έκτα­κτης ανά­γκης υπη­ρε­σί­ες της πρε­σβεί­ας, λόγω των πλη­ρο­φο­ριών που συνε­χί­ζουν να κάνουν λόγο για μια ενί­σχυ­ση του ρωσι­κού στρα­τού στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία, ένας δεί­κτης μιας ενδε­χό­με­νης σημα­ντι­κής στρα­τιω­τι­κής δρά­σης», ανα­φέ­ρει η πρε­σβεία στο Κίε­βο, σε μήνυ­μά της στο Twitter.

Χωρίς αποτέλεσμα οι διπλωματικές διεργασίες

Εν ανα­μο­νή επί­θε­σης της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία βρί­σκο­νται οι Δυτι­κοί, προσ­διο­ρί­ζο­ντας μάλι­στα ότι θα γίνει εντός των επό­με­νων ημε­ρών, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για υστε­ρία…  Η Μόσχα αρνεί­ται ότι σχε­διά­ζει να εισβάλ­λει στην Ουκρα­νία, λέγο­ντας ότι υπε­ρα­σπί­ζε­ται μόνον τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα ασφα­λεί­ας ένα­ντι της επι­θε­τι­κό­τη­τας των συμ­μά­χων του ΝΑΤΟ.

Έντο­νες είναι οι διπλω­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες ανά­με­σα σε ΗΠΑ-Βρε­τα­νία και χώρες της ΕΕ με τη Ρωσία, για την απο­κλι­μά­κω­ση της κρί­σης , χωρίς όμως να υπάρ­χει ουσια­στι­κό απο­τέ­λε­σμα. Αντί­θε­τα η συνε­χι­ζό­με­νη συγκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή δεί­χνει ότι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί βαθαί­νουν και η αντι­πα­ρά­θε­ση παρα­μέ­νει σε υψη­λά επί­πε­δα, ενώ την ίδια ώρα αρκε­τές χώρες καλούν τους πολί­τες τους και το διπλω­μα­τι­κό τους προ­σω­πι­κό να εγκα­τα­λεί­ψει την Ουκρανία.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι οι εκπρό­σω­ποι της Ρωσί­ας, της Ουκρα­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της Γαλ­λία, των τεσ­σά­ρων χωρών που απο­κα­λεί­ται «σχή­μα της Νορ­μαν­δί­ας», είχαν χθες, Πέμ­πτη, στο Βερο­λί­νο, συνο­μι­λί­ες επί 9.5 ώρες στην προ­σπά­θεια εξεύ­ρε­σης μιας διε­ξό­δου στην ουκρα­νι­κή κρίση.

Ωστό­σο, σύμ­φω­να με το Κρεμ­λί­νο οι συζη­τή­σεις δεν παρή­γα­γαν «κανέ­να απο­τέ­λε­σμα». Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμί­τρι Πεσκόφ έκα­νε λόγο για «ανι­κα­νό­τη­τα» των δια­φό­ρων εκπρο­σώ­πων να ανα­γνώ­σουν «με τον ίδιο τρό­πο το ίδιο κεί­με­νο», δηλ. τις ειρη­νευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες του Μινσκ που υπο­γρά­φτη­καν το 2015 με σκο­πό να βάλουν τέλος στη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία. «Δυστυ­χώς, η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά κάνει τα πάντα ώστε να μην εκπλη­ρώ­σει τις δεσμεύ­σεις της» στις συμ­φω­νί­ες αυτές, είπε ο Πεσκόφ.

Από την άλλη πλευ­ρά, γαλ­λι­κή και γερ­μα­νι­κή πηγή δήλω­σαν ότι οι συνο­μι­λί­ες ήταν «δύσκο­λες και επέ­τρε­ψαν να φανούν ξεκά­θα­ρα οι διά­φο­ρες θέσεις και οι διά­φο­ρες επι­λο­γές λύσης».

Οι συνο­μι­λί­ες σκο­ντά­φτουν κυρί­ως σε μια πτυ­χή: «η Ρωσία δέχθη­κε τη δια­πραγ­μά­τευ­ση σε βάθος, αλλά στο τέλος επέ­μει­νε να γρα­φτεί ότι η Ουκρα­νία θα δια­πραγ­μα­τευ­τεί απευ­θεί­ας με τους αυτο­νο­μι­στές, κάτι το οποίο συνι­στά την μόνη κόκ­κι­νη γραμ­μή της Ουκρα­νί­ας», σύμ­φω­να με την γαλ­λι­κή προεδρία.

Πάντως, ο Αντρίι Γέρ­μακ, ο προ­σω­πάρ­χης του προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας, είπε ότι η χώρα του ανα­μέ­νει να γίνο­νται πιο συχνά τετρα­με­ρείς δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Σύμ­φω­να με τη Γερ­μα­νία, μια νέα συνά­ντη­ση ανα­μέ­νε­ται τον Μάρτιο.

Σενάρια πολέμου

Οι ΗΠΑ δια­κι­νούν το σενά­ριο πως η Ρωσία ότι ίσως εισβά­λει στην Ουκρα­νία κατά τη διάρ­κεια των χει­με­ρι­νών ολυ­μπια­κών αγώ­νων στο Πεκί­νο. Την Πέμ­πτη ο Πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν κάλε­σε τους Αμε­ρι­κα­νούς να εγκα­τα­λεί­ψουν αμέ­σως την Ουκρα­νία. Την Παρα­σκευή πάντως, κατά την τηλε­διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με τη συμ­με­το­χή μετα­ξύ άλλων του Καγκε­λά­ριου Όλαφ Σολτς, του Γάλ­λου Προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν, του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ και της Προ­έ­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, ο Τζ. Μπάι­ντεν τάχθη­κε υπέρ της συνέ­χι­σης του δια­λό­γου με τη Μόσχα, ενώ γίνε­ται λόγος για πιθα­νή τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία το Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου με τον Πρό­ε­δρο της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν. Το Κρεμ­λί­νο επι­βε­βαί­ω­σε πως πράγ­μα­τι θα υπάρ­ξει τέτοια επι­κοι­νω­νία μετα­ξύ των δύο ηγε­τών και είπε επί­σης πως η συζή­τη­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα. Ο κ. Πού­τιν θα μιλή­σει επί­σης και με τον ομο­λό­γό του της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν, είπε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Tass. Στις 15 Φεβρουα­ρί­ου στη Μόσχα έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να μετα­βεί ο Καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς.

Όσον αφο­ρά τα σενά­ρια επί­θε­σης, αξί­ζει να σημειω­θεί ότι το περιο­δι­κό Der Spiegel ανα­φέ­ρει ότι η CIA εξέ­δω­σε την πλέ­ον επεί­γου­σα μέχρι τώρα προει­δο­ποί­η­ση προς τους συμ­μά­χους του ΝΑΤΟ για επι­κεί­με­νη επί­θε­ση της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. Τόσο η αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών όσο και οι αμε­ρι­κα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις ενη­μέ­ρω­σαν σήμε­ρα την ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση και άλλα κρά­τη-μέλη του ΝΑΤΟ ότι, με βάση νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες, υπάρ­χει ο φόβος ότι μια επί­θε­ση θα μπο­ρού­σε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την ερχό­με­νη Τετάρ­τη, 16 Φεβρουαρίου.

Το Spiegel ανα­φέ­ρει ακό­μη ότι οι ΗΠΑ έδω­σαν πολ­λές λεπτο­μέ­ρειες για τα στοι­χεία τους, περι­γρά­φο­ντας από τις δια­δρο­μές μιας ρωσι­κής εισβο­λής έως και τα καθή­κο­ντα που θα ανα­λά­βει κάθε ρωσι­κή μονά­δα και σημειώ­νει ότι δυτι­κοί στρα­τιω­τι­κοί και διπλω­μά­τες μετέ­φε­ραν στοι­χεία ότι η ρωσι­κή ηγε­σία έχει προ­ε­τοι­μά­σει τον στρα­τό για την ερχό­με­νη Τετάρ­τη, χωρίς όμως να μπο­ρεί να ειπω­θεί με βεβαιό­τη­τα αν αυτό συνι­στά από­φα­ση επίθεσης.

Από την πλευ­ρά του, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε αργά το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ότι οι δυτι­κές χώρες, με τη βοή­θεια μέσων ενη­μέ­ρω­σης, δια­δί­δουν παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση υπο­δη­λώ­νο­ντας ότι η Μόσχα μπο­ρεί να σχε­διά­ζει να εισβά­λει στην Ουκρανία.

Σύμ­φω­να με το Κρεμ­λί­νο, οι μέχρι τώρα συζη­τή­σεις για την εξεύ­ρε­ση λύσης δεν παρή­γα­γαν «κανέ­να απο­τέ­λε­σμα». Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμί­τρι Πεσκόφ έκα­νε λόγο για «ανι­κα­νό­τη­τα» των δια­φό­ρων εκπρο­σώ­πων να ανα­γνώ­σουν «με τον ίδιο τρό­πο το ίδιο κεί­με­νο», δηλ. τις ειρη­νευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες του Μινσκ που υπο­γρά­φτη­καν το 2015 με σκο­πό να βάλουν τέλος στη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία. «Δυστυ­χώς, η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά κάνει τα πάντα ώστε να μην εκπλη­ρώ­σει τις δεσμεύ­σεις της» στις συμ­φω­νί­ες αυτές, είπε ο Πεσκόφ.

Στην πιο έντο­νη δημό­σια προει­δο­ποί­η­ση που έχει απευ­θύ­νει μέχρι σήμε­ρα, ο Τζο Μπάι­ντεν κάλε­σε τους Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία να την εγκα­τα­λεί­ψουν το συντο­μό­τε­ρο λόγω αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου ρωσι­κής εισβο­λής. «Τα πράγ­μα­τα μπο­ρεί να τεθούν εκτός ελέγ­χου ταχύ­τα­τα», δήλω­σε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος σε συνέ­ντευ­ξή του στο NBC. Τόνι­σε μάλι­στα ότι δεν πρό­κει­ται να στεί­λει Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στην Ουκρα­νία ούτε καν για την ασφα­λή μετα­φο­ρά ομο­ε­θνών τους, για­τί κάτι τέτοιο θα μπο­ρού­σε να πυρο­δο­τή­σει παγκό­σμιο πόλε­μο. «Μιλά­με για έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους στρα­τούς του κόσμου. Οταν Αμε­ρι­κα­νοί και Ρώσοι αρχί­ζουν να πυρο­βο­λούν ο ένας τον άλλον, τότε βρι­σκό­μα­στε σε έναν πολύ δια­φο­ρε­τι­κό κόσμο», τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Πάντως, η ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιο­χή είναι ήδη σε εξέ­λι­ξη και σε αυτό το πλαί­σιο, αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά F‑15 προ­σγειώ­θη­καν χτες σε πολω­νι­κή αερο­πο­ρι­κή βάση, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Πολω­νός υπουρ­γός Άμυ­νας, ο οποί­ος όμως δεν ανέ­φε­ρε συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό. Τα μαχη­τι­κά έφτα­σαν καθώς περισ­σό­τε­ρα αμε­ρι­κα­νι­κές και βρε­τα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις ανα­πτύσ­σο­νται στην Πολω­νία, με τον Βρε­τα­νό πρω­θυ­πουρ­γό Μπό­ρις Τζόν­σον να πραγ­μα­το­ποιεί επί­σης επί­σκε­ψη στη χώρα σε ένδει­ξη αλληλεγγύης.

Αμε­ρι­κα­νι­κά F‑15 έχουν επί­σης στα­λεί στη Βαλ­τι­κή. Ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Μπεν Γουά­λας δήλω­σε σήμε­ρα ότι το Λον­δί­νο μπο­ρεί να στεί­λει επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις για να βοη­θή­σει στη στή­ρι­ξη των συμ­μά­χων του στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη αν χρεια­στεί, αφού ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα την ανά­πτυ­ξη 350 στρα­τιω­τών στην Πολωνία.

Αποσύρουν πολίτες

Στο μετα­ξύ, κι άλλες χώρες έχουν καλέ­σει τους πολί­τες τους που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία να απο­χω­ρή­σουν αμέ­σως. Μετα­ξύ αυτών, η Ιαπω­νία, η Βόρεια Μακε­δο­νία, η Βρε­τα­νία το Ισρα­ήλ και η Ολλανδία.

Η Νορ­βη­γία και η Λετο­νία προ­στέ­θη­καν χτες βρά­δυ στις χώρες εκεί­νες που καλούν τους πολί­τες τους να φύγουν από την Ουκρα­νία, επι­κα­λού­με­νες την κατά­στα­ση ασφα­λεί­ας και τη συγκέ­ντρω­ση μεγά­λων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιοχή.

To υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Βελ­γίου απο­θαρ­ρύ­νει έντο­να τα ταξί­δια στην Ουκρα­νία και καλεί τους υπη­κό­ους των οποί­ων η παρου­σία δεν είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη στη χώρα να την εγκαταλείψουν.

Το Ισρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι συγ­γε­νι­κά πρό­σω­πα του προ­σω­πι­κού της πρε­σβεί­ας του στο Κίε­βο απο­χω­ρούν από την Ουκρα­νία, με την ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση να επι­κα­λεί­ται «μια επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σης» σε μια προ­φα­νή ανα­φο­ρά στην κρί­ση μετα­ξύ Ουκρα­νί­ας και Ρωσίας.

Η ανα­κοί­νω­ση του ισραη­λι­νού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών προ­έ­τρε­ψε περαι­τέ­ρω τους Ισραη­λι­νούς να απο­φεύ­γουν τα ταξί­δια στην Ουκρα­νία και όσους βρί­σκο­νται εκεί να «απο­φεύ­γουν περιο­χές εντάσεων».

Το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, με ανα­κοί­νω­σή του, συνι­στά στους Έλλη­νες πολί­τες που βρί­σκο­νται ή ταξι­δεύ­ουν στην Ουκρα­νία να βρί­σκο­νται σε επα­φή με την πρε­σβεία στο Κίεβο.

 H EE δεν προ­χω­ρά σε εκκέ­νω­ση στην Ουκρα­νία ανα­φέ­ρει ο εκπρό­σω­πος της Ευρω­παϊ­κής Υπη­ρε­σί­ας Εξω­τε­ρι­κής Δρά­σης, σημειώ­νο­ντας ότι προς το παρόν έχει δοθεί η δυνα­τό­τη­τα τηλερ­γα­σί­ας εκτός συνό­ρων στο μη απα­ραί­τη­το προσωπικό.

Ειδι­κό­τε­ρα, επι­ση­μαί­νει ότι «συνε­χί­ζου­με να αξιο­λο­γού­με την κατά­στα­ση καθώς εξε­λίσ­σε­ται, σύμ­φω­να με το καθή­κον φρο­ντί­δας που έχου­με απέ­να­ντι στο προ­σω­πι­κό μας και σε στε­νή δια­βού­λευ­ση και συντο­νι­σμό με τα κρά­τη-μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ενωσης».

«Δεν προ­χω­ρά­με σε εκκέ­νω­ση. Προς το παρόν, έχει δοθεί η δυνα­τό­τη­τα τηλερ­γα­σί­ας εκτός συνό­ρων στο μη απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό», συμπλη­ρώ­νει.

«Υστερία του Λευκού Οίκου»

Ως «υστε­ρι­κές» περιέ­γρα­ψε η επί­ση­μη εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών τις δηλώ­σεις Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων σχε­τι­κά με επι­κεί­με­νη ρωσι­κή επί­θε­ση στην Ουκρανία.

«Η υστε­ρία του Λευ­κού Οίκου είναι απο­κα­λυ­πτι­κή όσο ποτέ. Οι Αγγλο­σά­ξο­νες χρειά­ζο­νται πόλε­μο. Με κάθε κόστος», έγρα­ψε στον λογα­ρια­σμό της στο κοι­νω­νι­κό δίκτυο Telegram η Μαρία Ζαχά­ρο­βα, εκτι­μώ­ντας ότι για τις ΗΠΑ «οι προ­βο­κά­τσιες, η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, οι απει­λές είναι αγα­πη­μέ­νη μέθο­δος επί­λυ­σης των δικών τους προ­βλη­μά­των».

«Ο οδο­στρω­τή­ρας της αμε­ρι­κα­νι­κής πολε­μι­κής και πολι­τι­κής μηχα­νής είναι έτοι­μος να περά­σει ξανά πάνω από τις ζωές ανθρώ­πων. Όλος ο κόσμος παρα­τη­ρεί πώς ο μιλι­τα­ρι­σμός και οι αυτο­κρα­το­ρι­κές φιλο­δο­ξί­ες ξεσκε­πά­ζουν τον ίδιο τους τον εαυ­τό», υπο­στή­ρι­ξε η Μ. Ζαχά­ροβα, όπως μετα­δί­δουν τις δηλώ­σεις της τα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδήσεων.

Ως επι­δί­ω­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης «να αυξή­σει στο μέγι­στο τον βαθ­μό της προ­πα­γαν­δι­στι­κής εκστρα­τεί­ας» κατά της Ρωσί­ας, περιέ­γρα­ψε ο Ρώσος πρε­σβευ­τής στις ΗΠΑ Ανα­τό­λι Αντό­νοφ τις δηλώ­σεις Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων, εκτι­μώ­ντας ότι στο­χεύ­ουν στο να δια­μορ­φώ­σουν τη γνώ­μη περί του «ανα­πό­φευ­κτου μιας επί­θε­σης». Όπως μετα­φέ­ρει τις δηλώ­σεις του το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο «ΡΙΑ-Νόβο­στι», παρό­μοια σχό­λια «στε­ρού­νται απο­δεί­ξε­ων», ενώ οι ΗΠΑ απλώς «ρίχνουν στά­χτη στα μάτια».

Με ειρω­νι­κό τρό­πο απά­ντη­σε στις δηλώ­σεις του Αμε­ρι­κα­νού συμ­βού­λου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας Τζέικ Σάλι­βαν περί ρωσι­κής επί­θε­σης στην Ουκρα­νία κατά τη διάρ­κεια των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων ο ανα­πλη­ρω­τής αντι­πρό­σω­πος της Ρωσί­ας στον ΟΗΕ Ντμί­τρι Πολιάν­σκι, ανα­ρω­τώ­με­νος «εάν θα εισβά­λουν οι ΗΠΑ στην Ουκρα­νία, για­τί κάποιος θα πρέ­πει να το κάνει μετά από τέτοια εκστρα­τεία πανι­κού». Σύμ­φω­να με τον Ντ.Πολιάνσκι τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα βρί­σκο­νται ακό­μη στο ρωσι­κό έδα­φος, ενώ «ορι­σμέ­νοι λογι­κά σκε­πτό­με­νοι άνθρω­ποι ήλπι­σαν ότι η υστε­ρία, που διο­γκώ­νε­ται από τις ΗΠΑ πήρε την κατιού­σα, όμως ενδε­χο­μέ­νως την “μάτια­σαν”, για­τί αυτοί, που σκορ­πί­ζουν τον πανι­κό απέ­κτη­σαν “δεύ­τε­ρη αναπνοή”».

Νωρί­τε­ρα το ρωσι­κό ΥΠΕΞ είχε κάνει λόγο για «αντι­ρω­σι­κή εκστρα­τεία παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης» με δια­σπο­ρά «ψευ­δών ειδή­σε­ων», εκτι­μώ­ντας ότι «μπο­ρού­με να μιλά­με για συνω­μο­σία των κυβερ­νή­σε­ων δυτι­κών χωρών και ΜΜΕ με σκο­πό τη δημιουρ­γία τεχνη­τής έντα­σης γύρω από την Ουκρα­νία μέσω της μαζι­κής και συντο­νι­σμέ­νης διαρ­ρο­ής ψευ­δών πληροφοριών.

«Ασεβής» και «ανούσια» η κοινή απάντηση ΕΕ-ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας απέρ­ρι­ψε την κοι­νή απά­ντη­ση του ΝΑΤΟ και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στα ερω­τή­μα­τά του σχε­τι­κά με την ασφά­λεια, ως ασε­βή και άνευ ουσίας.

«Δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με την “συλ­λο­γι­κή” απά­ντη­ση, που θυμί­ζει “συλ­λο­γι­κή ευθύ­νη”. Περι­μέ­νου­με μια λεπτο­με­ρή απά­ντη­ση στο ζήτη­μα που θέσα­με από τον κάθε παρα­λή­πτη. Η υπεκ­φυ­γή από την απά­ντη­ση σημαί­νει ότι η Δύση δεν θέλει να ανα­γνω­ρί­σει τις δεσμεύ­σεις που ανέ­λα­βαν ο ΟΑΣΕ και Ρωσία-ΝΑΤΟ, και ότι προ­σπα­θούν να φρο­ντί­σουν για την δική τους ασφά­λεια σε βάρος μας», δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχάροβα.

Παράλ­λη­λα, ο αρχη­γός του γενι­κού επι­τε­λεί­ου των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων και πρώ­τος ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Άμυ­νας στρα­τη­γός Βαλέ­ρι Γκε­ρά­σι­μοφ, σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία που είχε την Παρα­σκευή, με τον πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής των αρχη­γών των επι­τε­λεί­ων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ, στρα­τη­γό Μαρκ Μίλι, συζή­τη­σε ζητή­μα­τα ασφα­λεί­ας, ανα­κοί­νω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Οι αρχη­γοί των γενι­κών επι­τε­λεί­ων των δύο χωρών κατά την διάρ­κεια της τηλε­φω­νι­κής συνο­μι­λί­ας που είχαν σήμε­ρα «συζή­τη­σαν επί­και­ρα ζητή­μα­τα της διε­θνούς ασφά­λειας», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, χωρίς να δίνο­νται περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν δηλώνει ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Λαβρόφ

 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σε ότι θα έχει σήμε­ρα τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον Ρώσο ομό­λο­γό του Σερ­γκέι Λαβρόφ σε μια ύστα­τη προ­σπά­θεια να απο­τρα­πεί μια ενδε­χό­με­νη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

“Συνε­χί­ζου­με να βλέ­που­με ανη­συ­χη­τι­κές ενδεί­ξεις ρωσι­κής κλι­μά­κω­σης, κυρί­ως την άφι­ξη νέων δυνά­με­ων στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας”, δήλω­σε ο Μπλίν­κεν σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα από τα Φίτζι όπου πραγ­μα­το­ποιεί επίσκεψη.

“Αν η Ρωσία ενδια­φέ­ρε­ται πραγ­μα­τι­κά να επι­λυ­θεί αυτή η κρί­ση, την οποία η ίδια δημιούρ­γη­σε, μέσω της διπλω­μα­τί­ας και του δια­λό­γου, εμείς είμα­στε έτοι­μοι να το κάνου­με”, σημεί­ω­σε ο Μπλίνκεν.

“Ωστό­σο αυτό θα πρέ­πει να γίνει σε ένα πλαί­σιο απο­κλι­μά­κω­σης. Μέχρι στιγ­μής, βλέ­που­με μόνον κλι­μά­κω­ση από την πλευ­ρά της Μόσχας”, πρό­σθε­σε.

“Είναι μια κρί­σι­μη στιγ­μή. Είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να συμ­βεί”, προει­δο­ποί­η­σε ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλωματίας.

Ο Μπλίν­κεν βεβαί­ω­σε για άλλη μια φορά ότι η Ουά­σινγ­κτον και οι σύμ­μα­χοί της θα επι­βάλ­λουν “γρή­γο­ρα” σοβα­ρές κυρώ­σεις στη Ρωσία αν εισβάλ­λει στην Ουκρα­νία, κάτι το οποίο θα μπο­ρού­σε πλέ­ον, σύμ­φω­να με τον ίδιο, να συμ­βεί “ανά πάσα στιγμή”.

“Δεν γνω­ρί­ζου­με αν ο πρό­ε­δρος Πού­τιν έχει πάρει την από­φα­σή του”, είπε.

“Ωστό­σο αυτό που γνω­ρί­ζου­με είναι ότι έχει δημιουρ­γή­σει την ικα­νό­τη­τα να μπο­ρεί να ενερ­γή­σει σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα”, κατέ­λη­ξε ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξωτερικών.

Κίεβο: “Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας”

“Είναι εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κό να δια­τη­ρή­σου­με την ψυχραι­μία μας”, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας, ενώ οι ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν χθες, Παρα­σκευή, ότι η Ρωσία θα μπο­ρού­σε να εισβάλ­λει στην Ουκρα­νία “ανά πάσα στιγμή”.

“Αυτήν την ώρα είναι εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κό να δια­τη­ρή­σου­με την ψυχραι­μία μας, να παρα­μεί­νου­με ενω­μέ­νοι μέσα στη χώρα και να απο­φύ­γου­με ενέρ­γειες που υπο­νο­μεύ­ουν τη στα­θε­ρό­τη­τα και σπέρ­νουν τον πανι­κό”, ανα­φέ­ρει το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών σε ανα­κοί­νω­σή του.

“Οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας παρα­κο­λου­θούν συνε­χώς την κατά­στα­ση και είναι έτοι­μες να απω­θή­σουν οποια­δή­πο­τε κατα­πά­τη­ση της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας και της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας της Ουκρα­νί­ας”, προσθέτει.

Το Κίε­βο σημειώ­νει επί­σης ότι “βρί­σκε­ται σε επα­φή 24 ώρες το 24ωρο με όλους τους σημα­ντι­κούς εταί­ρους” και λαμ­βά­νει γρή­γο­ρα πλη­ρο­φο­ρί­ες για θέμα­τα ασφαλείας.

“Συνε­χί­ζου­με να εργα­ζό­μα­στε για την άμβλυν­ση της έντα­σης και να κινη­το­ποιού­με την υπο­στή­ρι­ξη των διε­θνών εταί­ρων μας προ­κει­μέ­νου να παρα­μεί­νει η Ρωσία εντός του διπλω­μα­τι­κού πλαι­σί­ου”, προ­σθέ­τει το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών στην ανα­κοί­νω­σή του.

  Περισσότερα από 30 ρωσικά πολεμικά πλοία άρχισαν γυμνάσια κοντά στην Κριμαία

Περισ­σό­τε­ρα από 30 πολε­μι­κά πλοία του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας άρχι­σαν ασκή­σεις κοντά στην χερ­σό­νη­σο της Κρι­μαί­ας στο πλαί­σιο ευρύ­τε­ρων ναυ­τι­κών γυμνα­σί­ων, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA, επι­κα­λού­με­νο τον στό­λο, την ώρα που δυτι­κά κρά­τη προει­δο­ποιούν ότι ένας πόλε­μος στην Ουκρα­νία μπο­ρεί να ξεσπά­σει ανά πάσα στιγμή.

Οι στρα­τιω­τι­κές κινή­σεις της Ρωσί­ας παρα­κο­λου­θού­νται στε­νά καθώς η συγκέ­ντρω­ση στρα­τευ­μά­των της κοντά στην Ουκρα­νία έχουν πυρο­δο­τή­σει ανη­συ­χί­ες στη Δύση ότι σχε­διά­ζει μια εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Η Μόσχα αρνεί­ται ότι σχε­διά­ζει κάτι τέτοιο, σημειώ­νο­ντας ότι φρο­ντί­ζει για τη δια­τή­ρη­ση της δικής της ασφά­λεια ένα­ντι της επι­θε­τι­κό­τη­τας των συμ­μά­χων του ΝΑΤΟ.

Το RIA διευ­κρί­νι­σε ότι περισ­σό­τε­ρα από 30 ρωσι­κά πολε­μι­κά πλοία απέ­πλευ­σαν από τα λιμά­νια της Σεβα­στού­πο­λης και του Νοβο­ρο­σίσκ “σύμ­φω­να με το σχέ­διο των ασκή­σε­ων” κοντά στην Κρι­μαία, την οποία προ­σήρ­τη­σε η Ρωσία το 2014 από την Ουκρανία.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων πρό­σθε­σε ότι σκο­πός των γυμνα­σί­ων είναι η υπε­ρά­σπι­ση της ακτής της Κρι­μαί­ας, των φυλα­κί­ων του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας όπως και του τομέα της οικο­νο­μί­ας και των ναυ­τι­κών επικοινωνιών.

Τον περα­σμέ­νο μήνα η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε ότι το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό της θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αυτόν τον μήνα και τον επό­με­νο γυμνά­σια με τη συμ­με­το­χή όλων των στό­λων της από τον Ειρη­νι­κό μέχρι τον Ατλα­ντι­κό, στην πιο πρό­σφα­τη επί­δει­ξη ισχύ­ος κατά την αντι­πα­ρά­θε­σή της με τη Δύση σχε­τι­κά με την Ουκρανία.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο