Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανοί κομάντο έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από Βρετανούς απόστρατους;

Απο­κλει­στι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» απο­κά­λυ­ψε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ότι στο ΓΕΕΘΑ υπάρ­χει έτοι­μο σχέ­διο να παρα­σχε­θεί εκπαί­δευ­ση σε Ουκρα­νούς κομά­ντο σε τρεις τοπο­θε­σί­ες εντός ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας: Στο Κέντρο Εκπαί­δευ­σης Ειδι­κών Δυνά­με­ων στη Νέα Πέρα­μο Αττι­κής, στο Κέντρο Εκπαί­δευ­σης Ανορ­θό­δο­ξου Πολέ­μου στη Ρεντί­να Θεσ­σα­λο­νί­κης και στη Θεσ­σα­λία, ενώ υπάρ­χει η σκέ­ψη, υπό την επί­βλε­ψη των Αμε­ρι­κα­νών, να πάνε και στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη.

Τα σχέ­δια αυτά «κου­μπώ­νουν» με τις απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου των υπουρ­γών Αμυ­νας της ΕΕ για την έναρ­ξη της απο­στο­λής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στην Ουκρα­νία, με «ατο­μι­κή, συλ­λο­γι­κή και εξει­δι­κευ­μέ­νη εκπαί­δευ­ση σε έως και 15.000 στε­λέ­χη των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε πολ­λές τοπο­θε­σί­ες στην επι­κρά­τεια των κρα­τών — μελών της ΕΕ» και στό­χο την ενί­σχυ­ση της στρα­τιω­τι­κής τους ικα­νό­τη­τας στον πόλε­μο με τη Ρωσία.

Στο πλαί­σιο της γιγά­ντω­σης της ελλη­νι­κής εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης, και τη συνε­πα­κό­λου­θη έκθε­ση του λαού σε τερά­στιους κιν­δύ­νους, σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα γεν­νά δημο­σί­ευ­μα της ιστο­σε­λί­δας «The Grayzone», σύμ­φω­να με το οποίο βρε­τα­νι­κές μισθο­φο­ρι­κές εται­ρεί­ες, δια­συν­δε­δε­μέ­νες με τις βρε­τα­νι­κές και τις ουκρα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες, εκπαί­δευ­σαν ομά­δα 40 Ουκρα­νών κομά­ντο προ­κει­μέ­νου να στα­λούν ως αντάρ­τι­κες δυνά­μεις πίσω από το μέτω­πο, για επι­θέ­σεις κυρί­ως στην Κριμαία.

Εκπαίδευση σε άγνωστη τοποθεσία

Το δημο­σί­ευ­μα, επι­κα­λού­με­νο σχε­τι­κά έγγρα­φα και emails, υπο­στη­ρί­ζει ότι οι βρε­τα­νι­κές εται­ρεί­ες «Prevail Partners» και «Thomas in Winslow», σε συμ­φω­νία με το Αρχη­γείο Οδησ­σού της ουκρα­νι­κής μυστι­κής υπη­ρε­σί­ας, SBU, ανέ­λα­βαν την εκπαί­δευ­ση 40 Ουκρα­νών, αρχι­κά στη στρα­τιω­τι­κή βάση Yavoriv, στα ουκρα­νο-πολω­νι­κά σύνο­ρα.Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, η εκπαί­δευ­ση συνε­χί­στη­κε σε άγνω­στες τοπο­θε­σί­ες σε Πολω­νία και Ελλά­δα, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζε­ται ο χρό­νος. Κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα πάντως η εκπαί­δευ­ση έγι­νε μετά τις 19/5/2022, ημε­ρο­μη­νία κατά την οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη «ανα­γνω­ρι­στι­κή» επί­σκε­ψη Βρε­τα­νών στη στρα­τιω­τι­κή βάση Yavoriv.

Θυμί­ζου­με ότι η συγκε­κρι­μέ­νη στρα­τιω­τι­κή βάση χρη­σι­μο­ποιού­νταν και ως έδρα του Διε­θνούς Κέντρου για τη Δια­τή­ρη­ση της Ειρή­νης και την Ασφά­λεια, στο πλαί­σιο του «ειρη­νευ­τι­κού» προ­γράμ­μα­τος συνερ­γα­σί­ας Ουκρα­νί­ας — ΝΑΤΟ. Η βάση είχε χτυ­πη­θεί από ρωσι­κούς πυραύ­λους στις 13 Μάρ­τη, με Ουκρα­νούς αξιω­μα­τού­χους να δηλώ­νουν τότε ότι 1.000 και πλέ­ον ξένοι μαχη­τές είχαν εκπαι­δευ­τεί εκεί, ως μέρος της «Ουκρα­νι­κής Διε­θνούς Λεγεώνας».

Κρατική χρηματοδότηση μέσω ΜΚΟ;

Σύμ­φω­να με έγγρα­φα που επι­κα­λεί­ται το δημο­σί­ευ­μα, ένας από τους συνι­δρυ­τές της «Prevail» και βετε­ρά­νος αξιω­μα­τι­κός των ειδι­κών δυνά­με­ων της Βρε­τα­νί­ας χαρα­κτή­ρι­σε την κυβερ­νη­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση «απα­ραί­τη­τη για να θέσει αυτό το πρό­γραμ­μα σε πολύ στα­θε­ρή βάση». Ως πιθα­νοί χρη­μα­το­δό­τες ανα­φέ­ρο­νται η Βρε­τα­νία, οι ΗΠΑ, η Ουκρα­νία, «ή ακό­μα και χώρες της Βαλ­τι­κής και της Σκανδιναβίας».

Η «Prevail Partners» ανα­φέ­ρε­ται ως «βρε­τα­νι­κή ιδιω­τι­κή εται­ρεία ασφά­λειας, που ειδι­κεύ­ε­ται στην παρο­χή υπη­ρε­σιών εκπαί­δευ­σης και συμ­βου­λών (…) δια­θέ­τει ανθρώ­πους στην Ουκρα­νία από τον Δεκέμ­βρη του 2021 (…) και έχει χτί­σει ένα ιδιαί­τε­ρα ισχυ­ρό δίκτυο επα­φών». Στο προ­φίλ της ανα­φέ­ρει επί­σης: «Βασι­σμέ­νοι στην τεχνο­γνω­σία της ειδι­κών δυνά­με­ων της Βρε­τα­νί­ας, παρέ­χου­με διο­ρα­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, ερευ­νη­τι­κές ικα­νό­τη­τες και επι­χει­ρη­σια­κή υπο­στή­ρι­ξη στις εξο­ρυ­κτι­κές βιο­μη­χα­νί­ες, στον χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό και νομι­κό τομέα, σε ΜΚΟ και κυβερ­νη­τι­κούς οργανισμούς».

Επι­κε­φα­λής των επι­χει­ρή­σε­ων της μισθο­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας στην Ουκρα­νία είναι ένας βετε­ρά­νος αξιω­μα­τι­κός του βρε­τα­νι­κού Πεζι­κού, με θητεία συμ­βού­λου του ΝΑΤΟ στη Βοσ­νία το 2013, ενώ υπήρ­ξε διευ­θυ­ντής επι­χει­ρή­σε­ων της Ειδι­κής Απο­στο­λής Παρα­κο­λού­θη­σης στην Ουκρα­νία εκ μέρους της βρε­τα­νι­κής κυβέρ­νη­σης το διά­στη­μα 2015 — 2019.

«Λερναία Υδρα» η επικίνδυνη εμπλοκή

Ολα τα παρα­πά­νω στοι­χεία και οι απο­κα­λύ­ψεις γεν­νούν σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για την κυβέρ­νη­ση και τον ρόλο της στην εκπαί­δευ­ση Ουκρα­νών στρα­τιω­τών σε ελλη­νι­κό έδα­φος. Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά ότι η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία απο­τε­λεί μια «Λερ­ναία Υδρα», από όπου «ξεφυ­τρώ­νουν» διαρ­κώς νέα κεφά­λια, είτε επί­ση­μα είτε ανε­πί­ση­μα, εκθέ­το­ντας τον λαό σε ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο κίνδυνο.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο