Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανός βουλευτής: «Μαριονέτα» ξένων μυστικών υπηρεσιών και χρήστης ναρκωτικών ουσιών ο Ζελένσκι

Βολές κατά του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι εξα­πέ­λυ­σε κατά την διάρ­κεια τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής της κρα­τι­κής ρωσι­κής τηλε­ό­ρα­σης ο πρώ­ην ουκρα­νός βου­λευ­τής Ίλια Κίβα.

Μιλώ­ντας στο «Channel 1», ο Κίβα χαρα­κτή­ρι­σε τον Ζελέν­σκι «μαριο­νέ­τα της MI6» (δηλα­δή των βρε­τα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών) που οδη­γεί την Ουκρα­νία στην καταστροφή.

Όπως σημεί­ω­σε ο πρώ­ην βου­λευ­τής — που πλέ­ον ζει στην Ρωσία — οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες της Ουκρα­νί­ας έχουν περά­σει υπό τον έλεγ­χο της βρε­τα­νι­κής MI6 με απο­τέ­λε­σμα, όπως υπο­στή­ρι­ξε, ο πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι να έχει λαν­θα­σμέ­νη εικό­να του τι γίνε­ται στο μέτω­πο. Σύμ­φω­να με τον Κίβα το περι­βάλ­λον του ουκρα­νού προ­έ­δρου του δίνει σκό­πι­μα στρε­βλή εικό­να για την έκβα­ση του πολέμου.

«Του λένε ψέμα­τα για δήθεν επι­τυ­χί­ες των ουκρα­νι­κών στρα­τευ­μά­των και πως τάχα η Ρωσία είναι έτοι­μη να δια­πραγ­μα­τευ­τεί» υπο­γράμ­μι­σε ο ουκρα­νός πολιτικός.

Ο Κίβα, του οποί­ου η ιδιό­τη­τα ως μέλος της Βερ­χόβ­να Ράντα (ουκρα­νι­κή βου­λή) έχει πλέ­ον ανα­σταλ­λεί, πήγε ένα βήμα παρα­πέ­ρα κάνο­ντας λόγο για έναν Ζελέν­σκι που είναι εύκο­λα χει­ρα­γω­γή­σι­μος. «Υπάρ­χει και το ζήτη­μα της ψυχι­κής και πνευ­μα­τι­κής του κατά­στα­σης. Είναι γνω­στό ότι ανα­δεί­χθη­κε στην εξου­σία επει­δή μπο­ρούν και τον ελέγ­χουν εύκο­λα. Είναι χρή­στης ναρ­κω­τι­κών και συγκε­κρι­μέ­να κοκαϊ­νης», ισχυ­ρί­στη­κε ο πρώ­ην βουλευτής.

Πρό­σθε­σε δε ότι οι δηλώ­σεις που κατά και­ρούς κάνει ο Ζελέν­σκι γίνο­νται εκ του ασφα­λούς, καθώς ο ίδιος ο πρό­ε­δρος και η οικο­γέ­νεια του βρί­σκο­νται εκτός Ουκρα­νί­ας και δεν κινδυνεύουν.

Ο Ίλια Κίβα διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής του — απα­γο­ρευ­μέ­νου πλέ­ον — Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ουκρα­νί­ας, ενώ το 2019 εκλέ­χθη­κε στη Βέρ­χοβ­να Ράντα με το — επί­σης απα­γο­ρευ­μέ­νο — κόμ­μα «Πλατ­φόρ­μα της Αντιπολίτευσης».

Στην Ουκρα­νία εκκρε­μεί ένταλ­μα σύλ­λη­ψής του καθώς κατη­γο­ρεί­ται για εσχά­τη προ­δο­σία και παρα­βί­α­ση του νόμου για την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο