Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουρουγουάη: Μαχητικά συνεχίζουν την απεργία οι εργαζόμενοι στις μεταφορές

Το συν­δι­κά­το Copsa –στην Ουρου­γουάη (Asociación de Trabajadores de Copsa -ATC) απερ­γεί «μέχρι να λάβει απά­ντη­ση από την εται­ρεία ή την κυβέρ­νη­ση»

Σε ισχύ από τις 4:00 το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και αφο­ρά όλες τις γραμ­μές των περια­στι­κών της εταιρείας.

Το ATC απαι­τεί να κατα­βλη­θούν οι απο­δο­χές αδεί­ας 2019 και 2020, που πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι δεν έχουν λάβει, να τους χορη­γη­θεί ανα­δρο­μι­κό­τη­τα λόγω της δια­θε­σι­μό­τη­τας ‑μη αμει­βό­με­νοι ή ανα­στο­λής με ψίχου­λα που τους έθε­σε το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών (MTOP) από τον Ιού­νιο εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, όλοι οι εργα­ζό­με­νοι να επα­νέλ­θουν σε κανο­νι­κή πλή­ρη απα­σχό­λη­ση και οι λίγοι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, ειδι­κά εκεί­νοι της διοί­κη­σης, να μπουν στο ταμείο ανερ­γί­ας.

Από την πλευ­ρά του, ο Javier Cardoso, γενι­κός διευ­θυ­ντής της Copsa, δήλω­σε στην ότι «αυτά τα προ­βλή­μα­τα δεν βρί­σκο­νται πλέ­ον στα χέρια της εται­ρεί­ας». Εξή­γη­σε ότι κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας, το Υπουρ­γείο ζήτη­σε από τις εται­ρεί­ες μετα­φο­ρών κατα­νό­η­ση, «με τη δέσμευ­ση να καλύ­ψει του­λά­χι­στον τα λει­τουρ­γι­κά έξο­δα». Ωστό­σο, σύμ­φω­να με τον ίδιο, «αυτό που συνέ­βα­λε το υπουρ­γείο δεν ήταν αρκε­τό» με απο­τέ­λε­σμα, να μη μπο­ρού­σαν να καλύ­ψουν μισθούς κλπ.
Επι­πλέ­ον, είπε ότι οι αρχές της Εθνι­κής Διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών υπο­σχέ­θη­καν «να αντι­σταθ­μί­σουν το υψη­λό­τε­ρο κόστος που έχουν οι εται­ρεί­ες λόγω ανα­δρο­μι­κών μισθών», αλλά προς το παρόν δεν έγι­νε κάτι.

Κατά τη γνώ­μη του ‑κάνο­ντας μπα­λά­κι τους εργα­ζό­με­νους, … “το πρό­βλη­μα εξαρ­τά­ται πλέ­ον από τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ των Υπουρ­γεί­ων Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μί­ας που πρέ­πει να χορη­γή­σει τους πόρους”.

Από πλευ­ράς εργα­ζό­με­νων –που βρί­σκο­νται μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμο­νος ‑όπως παντού εξάλ­λου, γίνε­ται μάχη για τα δεδου­λευ­μέ­να, ενώ χτες Τρί­τη 21-Δεκ το συν­δι­κά­το είχε συνά­ντη­ση στις 9:00 με το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, και στις 12:00 με το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών, χωρίς αποτέλεσμα.

Το μεση­μέ­ρι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ΓΣ του Δια­τμη­μα­τι­κού της Εθνι­κής Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων στις Μετα­φο­ρές (Unott) στην οποία τα σωμα­τεία και οι ενώ­σεις συζή­τη­σαν το προ­σχέ­διο χωρίς να καταλήξουν.

Στο μετα­ξύ γίνε­ται προ­σπά­θεια στη­σί­μα­τος απερ­γο­σπα­στι­κού μηχα­νι­σμού — δημιουρ­γία μιας «υπη­ρε­σί­ας σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης» με ιδιο­κτή­τες (ή εργα­ζό­με­νους που δεν συν­δέ­ο­νται με το συν­δι­κά­το), ενώ παρε­νέ­βη η αστυ­νο­μία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας λαστι­χέ­νιες σφαί­ρες

Οι εργα­ζό­με­νοι όμως δεν το βάζουν κάτω συνε­χί­ζουν απτόητοι.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από telesurtv.net & elpais

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο