Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουτρέχτη: 3 νεκροί , 9 τραυματίες σε επίθεση με άρωμα τρομοκρατίας — Αναζητείται Τούρκος

Η ολλαν­δι­κή αστυ­νο­μία γνω­στο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι ανα­ζη­τά έναν 37χρονο Τούρ­κο σε σχέ­ση με τους πυρο­βο­λι­σμούς στην Ουτρέ­χτη, όπου πιστεύ­ε­ται ότι του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν.

«Η αστυ­νο­μία καλεί τους πολί­τες να βρί­σκο­νται σε επα­γρύ­πνη­ση για τον 37χρονο Γκοκ­μέν Τανίς (που γεν­νή­θη­κε στην Τουρ­κία) σε σχέ­ση με το περι­στα­τι­κό που εκτυ­λί­χθη­κε το πρωί» ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας. Σε εξέ­λι­ξη είναι διευ­ρυ­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις σε πολ­λές περιο­χές της Ολλαν­δί­ας σε ανα­ζή­τη­ση του δρά­στη ή των δρα­στών της επίθεσης.

holand4

Όπως ανα­κοί­νω­σε ο δήμαρ­χος της Ουτρέ­χτης, οι νεκροί της επί­θε­σης είναι τρεις ενώ οι τραυ­μα­τί­ες είναι εννέα.

Ο Γιαν φαν Ζάνεν δήλω­σε ότι δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί το τρο­μο­κρα­τι­κό κίνη­τρο πίσω από την επί­θε­ση, ενώ επα­νέ­λα­βε ότι αν και φαί­νε­ται ότι ο δρά­στης είναι ένας, δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί το ενδε­χό­με­νο να υπάρ­χουν περισσότεροι.

Σύμ­φω­να με τα ολλαν­δι­κά ΜΜΕ, ο κατα­ζη­τού­με­νος ως δρά­στης, ο 37χρονος τουρ­κι­κής κατα­γω­γής Γκιο­μέν Τανίς, ήταν κατα­ζη­τού­με­νος για υπό­θε­ση βια­σμού που εκδι­κά­στη­κε στις 4 Μαρ­τί­ου και αφο­ρού­σε περι­στα­τι­κό από τον Ιού­λιο του 2017.

holand3

Οι αρχές προ­χώ­ρη­σαν σε έρευ­νες σε δια­μέ­ρι­σμα κοντά στον σταθ­μό του τραμ όπου έγι­νε η επί­θε­ση, ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό σε ολό­κλη­ρη τη χώρα για τον δρά­στη της επί­θε­σης. Ο δρά­στης φέρε­ται ότι διέ­φυ­γε με ένα κόκ­κι­νο Renault Clio.

Επί­σης, οι γερ­μα­νι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι έχουν αυξη­θεί ο συνα­γερ­μός και οι έλεγ­χοι στα σύνο­ρα με την Ολλαν­δία, καθώς από εκεί περ­νά σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή και υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να δια­φύ­γει προς τη Γερμανία.

holand1

Επί­σης, σε επι­φυ­λα­κή βρί­σκο­νται οι αστυ­νο­μι­κές αρχές που επο­πτεύ­ουν όλους τους μεγά­λους αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους που συν­δέ­ουν τις δύο χώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο