Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οχι άλλες χαμένες ζωές

Πριν από λίγες μέρες, ένας νέος άνδρας πέθα­νε από έμφραγ­μα, ενώ οδη­γού­σε στην Εθνι­κή οδό Αθη­νών — Λαμί­ας, επει­δή το Κέντρο Υγεί­ας στα Καμέ­να Βούρ­λα, όπου κατέ­φυ­γε όταν βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη το επει­σό­διο, δεν λει­τουρ­γού­σε λόγω έλλει­ψης προσωπικού.

Την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, 27/8, μια 48χρονη γυναί­κα έχα­σε τη ζωή της στο Μαρ­γα­ρι­τά­ρι Θεσπρω­τί­ας, επει­δή το Κέντρο Υγεί­ας που βρί­σκε­ται σε μικρή από­στα­ση από το σπί­τι της εφη­με­ρεύ­ει μόνο τις ζυγές μέρες του μήνα (!) λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, ενώ τις μονές υπάρ­χουν για­τροί μόνο μέχρι τις 3 το μεση­μέ­ρι. Η …ατυ­χία της συγκε­κρι­μέ­νης γυναί­κας ήταν ότι ασθέ­νη­σε σε μονή μέρα του μήνα και μετά τις 3 μ.μ., με απο­τέ­λε­σμα να μην έχει την άμε­ση φρο­ντί­δα που θα μπο­ρού­σε να της σώσει τη ζωή.

Οπως και να ‘χει, είναι του­λά­χι­στον εξορ­γι­στι­κό εν έτει 2018 να χάνο­νται ζωές μ’ αυτόν τον τρό­πο, όταν η επι­στή­μη της Ιατρι­κής έχει κάνει τερά­στια άλμα­τα και θα αρκού­σε η έγκαι­ρη επέμ­βα­ση των για­τρών για να σωθούν οι δύο νέοι άνθρωποι.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται μέσα κι απ’ αυτά τα τρα­γι­κά παρα­δείγ­μα­τα η γύμνια του συστή­μα­τος, όπου ακό­μα και η ζωή του λαού μετριέ­ται με όρους «κόστους — οφέ­λους» για το κεφά­λαιο, με απο­τέ­λε­σμα να μένουν ακά­λυ­πτες από το κρά­τος ακό­μα και στοι­χειώ­δεις λαϊ­κές ανά­γκες, όπως η πλή­ρης στε­λέ­χω­ση και λει­τουρ­γία μιας μονά­δας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, που θα μπο­ρού­σε κυριο­λε­κτι­κά να σώσει ζωές.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Υγεία: 8 χρό­νια μνη­μό­νια. Και τώρα τι; – Ηλία Σιώ­ρα, αντι­προ­έ­δρου της ΕΙΝΑΠ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο