Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οχι νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Δε θα ξεκι­νή­σουν πριν από την 1η  Σεπτεμ­βρί­ου τα σχο­λεία δια­βε­βαί­ω­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κεραμέως.

Μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ και ανα­φε­ρό­με­νη στα σενά­ρια για τις ημε­ρο­μη­νί­ες επα­νέ­ναρ­ξης της νέας σχο­λι­κής χρο­νιάς ανέ­φε­ρε ότι γίνε­ται μια προ­σπά­θεια προς αυτή την κατεύ­θυν­ση, αλλά εάν αυτό συμ­βεί τελι­κά, δεν θα είναι νωρί­τε­ρα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Επί­σης, η κυρία Κερα­μέ­ως ανά­φε­ρε ότι έχει ζητή­σει από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών την προ­σαρ­μο­γή του ειδι­κού καθε­στώ­τος αδειών για γονείς που έχουν παι­διά στο ολο­ή­με­ρο ώστε να μπο­ρούν να κάνουν χρή­ση μειω­μέ­νου ωαρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο