Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΧΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Το νομοσχέδιο «Δε θα περάσει!» το μήνυμα του μεγαλειώδους πανελλαδικού συλλαλητηρίου 🎥 ΦΩΤΟ

Η εικό­να του σημε­ρι­νού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου είναι η από­δει­ξη ενός οργα­νω­μέ­νου πανελ­λα­δι­κού αγώ­να που οργα­νώ­θη­κε από χιλιά­δες φοι­τη­τές, αγκά­λια­σε και στη­ρί­χθη­κε πολύ­πλευ­ρα από όλο το λαό, που ανα­με­τρή­θη­κε με την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­ση και της ΕΕ και είναι η καλύ­τε­ρη από­δει­ξη ότι τίπο­τα δεν είναι όπως πριν, ότι οι φοι­τη­τές, είναι ακό­μη πιο πολ­λοί, ακό­μη πιο δυνα­τοί, ακό­μη πιο απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν να παλεύ­ουν για τις σπου­δές που τους αξίζουν.

Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες από όλη τη χώρα απορ­ρί­πτουν το νομο­σχέ­διο – έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια

Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες από όλη την χώρα, μαζί με μαθη­τές και εργα­ζό­με­νους, «βού­λια­ξαν» την Αθή­να, συμ­με­τέ­χο­ντας μαζι­κά στο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο και στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ότι το νομο­σχέ­διο – έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, «Δεν θα περάσει»!

Η μαζι­κό­τη­τα του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου φάνη­κε από νωρίς. Πριν καν πάει 12, οπό­τε και ήταν το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ραντε­βού, ο χώρος μπρο­στά από τα Προ­πύ­λαια είχε γεμί­σει ασφυκτικά.

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι είχαν ήδη πάρει τη θέση τους στην Πανε­πι­στη­μί­ου, ενώ από τα μεγά­φω­να, εκπρό­σω­ποί τους απηύ­θυ­ναν αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς, εκφρά­ζο­ντας την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους για την συνέ­χι­ση του περή­φα­νου αγώ­να, που ξεκί­νη­σε πριν περί­που δύο μήνες, μέχρι να γίνουν πρά­ξη τα δίκαια αιτή­μα­τά τους.

Το δικό τους «παρών», έδω­σαν οι μαθη­τές, με το πανό της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθή­νας, εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και Ομο­σπον­δί­ες. «Εμείς οι εργα­ζό­με­νοι που φτύ­νου­με αίμα κάθε μέρα για να μεγα­λώ­σου­με τα παι­διά μας και να προ­σπα­θή­σου­με να τους μάθου­με δύο γράμ­μα­τα, αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε από πρώ­το χέρι, τι είναι αυτό το νομο­σχέ­διο», δήλω­σε μετα­ξύ άλλων ο Σωτή­ρης Που­λι­κό­γιαν­νης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, χαι­ρε­τί­ζο­ντας στο συλλαλητήριο.

Η συγκλο­νι­στι­κή μαζι­κό­τη­τα στην κινη­το­ποί­η­ση απο­κα­λύ­φθη­κε όταν ξεκί­νη­σε η πορεία στο κέντρο της Αθή­νας. Την ώρα που η κεφα­λή της πορεί­ας βρι­σκό­ταν στα Χαυ­τεία στην οδό Στα­δί­ου, τα Προ­πύ­λαια παρέ­με­ναν ακό­μη ασφυ­κτι­κά γεμά­τα από μπλοκ Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων που διεκ­δι­κούν ένα ποιο­τι­κό, απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και πραγ­μα­τι­κά δωρε­άν Πανε­πι­στή­μιο, πτυ­χία με αξία.

 

«Ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές, θέλου­με δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές», «Το δίκιο του αγώ­να βάζου­με μπρο­στά για να ‘χου­με πτυ­χία, για να ‘χου­με δου­λειά», «Σε κάθε Τμή­μα παντού ξεση­κω­μός, ποτέ να μην περά­σει ο νόμος τους αυτός» ήταν μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που συγκλό­νι­σαν το κέντρο της Αθήνας.

Μπαί­νο­ντας στο Σύνταγ­μα από τη Στα­δί­ου η πορεία είδε να ξεδι­πλώ­νε­ται στην πρό­σο­ψη μεγά­λου πολυ­κα­τα­στή­μα­τος ένα γιγα­ντο­πα­νό που έγρα­φε «Ή τα κέρ­δη τους ή οι σπου­δές μας».

 

Στο Σύνταγ­μα σημειώ­θη­κε και απρό­κλη­τη επί­θε­ση των ΜΑΤ στο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, με χημι­κά που είχαν “πνί­ξει” όλη την πλα­τεία. Τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για την απρό­κλη­τη, οργα­νω­μέ­νη και προ­σχε­δια­σμέ­νη επί­θε­ση των ΜΑΤ, κατήγ­γει­λε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, παρεμ­βαί­νο­ντας στη συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια επί του νομο­σχε­δί­ου για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.

Παρά την κυβερ­νη­τι­κή προ­σπά­θεια κατα­στο­λής, το συλ­λα­λη­τή­ριο συνε­χί­στη­κε και οι φοι­τη­τές κατέ­κλυ­σαν την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, με τα μαζι­κά και μαχη­τι­κά μπλοκ τους.

 

Έξω από τη Βου­λή, όπου συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ, οι φοι­τη­τές βρο­ντο­φω­νά­ζουν πως αυτό το έκτρω­μα «δεν θα περάσει»!

Το «παρών» στην κινη­το­ποί­η­ση έδω­σαν και οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, Χρή­στος Κατσώ­της, Νίκος Έξαρ­χος, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης και Γιάν­νης Δελής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο