Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούρχο Κεκόνεν, Φινλανδός πολιτικός — Τιμήθηκε με το παράσημο Λένιν

31 Αυγού­στου 1986 πεθαί­νει ο Ούρ­χο Κεκό­νεν. Φιν­λαν­δός πολι­τι­κός. Γεν­νή­θη­κε το 1900 και από το 1926 ως το 1956 υπήρ­ξε ηγέ­της του Αγρο­τι­κού Κόμ­μα­τος. Από το 1936 μέχρι το 1950 συμ­με­τεί­χε ως υπουρ­γός σε πολ­λές κυβερ­νή­σεις. Το 1956 εκλέ­χτη­κε Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Από κοι­νού με τον Γ.Κ. Παα­σκί­βι ήταν πρω­τα­γω­νι­στής της μετα­πο­λε­μι­κής, φιλει­ρη­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής της Φιν­λαν­δί­ας και της ανά­πτυ­ξης των φιλι­κών σχέ­σε­ων με τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση. Το Μάη του 1963 ανέ­λα­βε πρω­το­βου­λία για τη μετα­τρο­πή της Βόρειας Ευρώ­πης σε απο­πυ­ρη­νι­κο­ποι­η­μέ­νη ζώνη ειρή­νης. Για την ιδιαί­τε­ρη συμ­βο­λή του στην ανά­πτυ­ξη των φιλι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ της Φιν­λαν­δί­ας και της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης τιμή­θη­κε από το προ­ε­δρείο του Ανω­τά­του Σοβιέτ με το παρά­ση­μο Λένιν το 1964 και με το παρά­ση­μο της Φιλί­ας των Λαών το 1973.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο