Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου»

Εδώ και δύο χρό­νια βρί­σκε­ται ένας μεγα­λειώ­δης αγώ­νας στους δήμους με κινη­το­ποι­ή­σεις, κατα­λή­ψεις του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και μεγά­λα πανελ­λα­δι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια. Δεν φτά­σα­με ξαφ­νι­κά στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση μας είπε το μέλος της διοί­κη­σης του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής Γιώρ­γος Δασκα­λά­κης. Συμπλή­ρω­σε ότι τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο ασκεί­ται μεγά­λη πίε­ση από την κυβέρ­νη­ση, όμως οι εργα­ζό­με­νοι δεν κάνουν πίσω από το «αίτη­μα για μετα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων, όλων των συμ­βα­σιού­χων, από ορι­σμέ­νου σε αορί­στου χρό­νου. Γι’ αυτό παλεύ­ου­με, γι’ αυτό θα εξα­κο­λου­θή­σου­με να παλεύουμε».

Η πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης πετά το σύνο­λο των εργα­ζο­μέ­νων εκτός εργα­σί­ας και συνει­δη­τά οδη­γεί τις υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, με σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρο κόστος για το δήμο, το οποίο και θα πλη­ρώ­σουν οι λαϊ­κές οικογένειες.

Επί­σης και πολ­λοί δήμαρ­χοι έχουν δηλώ­σει ξεκά­θα­ρα ότι δε θέλουν να κρα­τή­σουν τους συμ­βα­σιού­χους αλλά ανα­γκά­ζο­νται να τους κρατήσουν.

Ο κ. Δασκα­λά­κης έφε­ρε για παρά­δειγ­μα το δήμο του, είναι πρό­ε­δρος εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Λυκό­βρυ­σης  — Πεύ­κης, όπου το 60% των συμ­βα­σιού­χων θα χάσουν τη δου­λειά τους αν εφαρ­μο­στεί η πρό­τα­ση της κυβέρνησης.

Ήδη αρκε­τοί είναι οι δήμοι που έχουν εκχω­ρή­σει την καθα­ριό­τη­τα σε ιδιώ­τες. Ο νόμος δίνει το δικαί­ω­μα στους δήμους, επι­κα­λού­με­νοι έλλει­ψη προ­σω­πι­κού – την οποία μετά τόσα χρό­νια χωρίς προ­σλή­ψεις έχουν όλοι οι Δήμοι – να εκχω­ρή­σουν σε ιδιώ­τες την καθα­ριό­τη­τα. Ετσι αν αύριο φύγουν οι συμ­βα­σιού­χοι, που θα φύγουν με τη ρύθ­μι­ση Σκουρ­λέ­τη, θα μπο­ρούν οι Δήμοι να πού­νε, δεν έχου­με προ­σω­πι­κό γι’ αυτό παρα­χω­ρού­με την καθα­ριό­τη­τα σε ιδιώτες.

Ο κ. Δασκα­λά­κης μας εξή­γη­σε πώς δημιουρ­γή­θη­κε το πρό­βλη­μα και φτά­σα­με στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση να είναι όμη­ροι περί­που 10.000 εργα­ζό­με­νοι και σχο­λί­α­σε τις δηλώ­σεις του δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης και εξή­γη­σε πώς ο κ. Μπου­τά­ρης λει­τουρ­γεί ως λαγός στα σχέ­δια για ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της καθαριότητας.

.Τέλος, ο κ. Δασκα­λά­κης, σχο­λί­α­σε και την προ­σπά­θεια να ενερ­γο­ποι­η­θεί ο κοι­νω­νι­κός αυτοματισμός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο