«Ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου»

Εδώ και δύο χρό­νια βρί­σκε­ται ένας μεγα­λειώ­δης αγώ­νας στους δήμους με κινη­το­ποι­ή­σεις, κατα­λή­ψεις του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και μεγά­λα πανελ­λα­δι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια. Δεν φτά­σα­με ξαφ­νι­κά στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση μας είπε το μέλος της διοί­κη­σης του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής Γιώρ­γος Δασκα­λά­κης. Συμπλή­ρω­σε ότι τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο ασκεί­ται μεγά­λη πίε­ση από την κυβέρ­νη­ση, όμως οι εργα­ζό­με­νοι δεν κάνουν πίσω … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Ούτε βήμα πίσω από το αίτη­μα για μετα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων σε αορί­στου χρό­νου».