Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε δυο Κυριακές

Συνά­ντη­ση με τον ΣΕΒ είχε προ­χτές ο πρω­θυ­πουρ­γός και στην ενη­μέ­ρω­ση που ακο­λού­θη­σε, ανα­κοι­νώ­θη­κε πανη­γυ­ρι­κά η προ­θυ­μία των βιο­μη­χά­νων και άλλων μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών να συνει­σφέ­ρουν στην ανοι­κο­δό­μη­ση των περιο­χών που κατα­στρά­φη­καν από τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές και πλημ­μύ­ρες. Βέβαια, η «προ­σφο­ρά» τους είναι ήδη γνω­στή, καθώς μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις έχουν ανα­λά­βει «ανά­δο­χοι» σε καμέ­να δάση, πατώ­ντας και μ’ αυτόν τον τρό­πο πόδι στη μελ­λο­ντι­κή δια­χεί­ρι­ση του δασι­κού πλού­του και στην επι­χει­ρη­μα­τι­κή εκμε­τάλ­λευ­σή του. Τώρα, οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες ετοι­μά­ζο­νται να επι­δεί­ξουν την …αλλη­λεγ­γύη τους και στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας. Υπο­σχέ­θη­καν, λοι­πόν, ότι θα συμ­βά­λουν στην «επι­σκευή, ανα­κα­τα­σκευή, αλλά και ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση των σχο­λι­κών συγκρο­τη­μά­των που έχουν υπο­στεί φθο­ρές», όπως και ότι θα προ­σφέ­ρουν ορι­σμέ­να ποσά στο ταμείο αρω­γής που θα δημιουρ­γή­σει η κυβέρ­νη­ση, στο πλαί­σιο της «εται­ρι­κής κοι­νω­νι­κής ευθύ­νης». «Ξοδεύ­τη­καν» οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες, που σπά­νε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ της κερ­δο­φο­ρί­ας! Δια­φη­μί­ζουν τη φιλαν­θρω­πία τους με τον κλεμ­μέ­νο ιδρώ­τα του λαού και πετά­νε στους πλη­γέ­ντες ένα ξερο­κόμ­μα­το από τα τερά­στια κέρ­δη τους (+90% το 2022 για τις εισηγ­μέ­νες στο χρη­μα­τι­στή­ριο) για να εξω­ρα­ΐ­σουν την άγρια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που τα θρέ­φει, την ώρα που ολό­κλη­ρες περιο­χές βου­λιά­ζουν στη λάσπη από την έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Οσο για τα σχο­λεία που λένε ότι θα φτιά­ξουν, σιγά το πράγ­μα. Δεν πρό­κει­ται να τους στοι­χί­σει περισ­σό­τε­ρα απ’ όσα έξτρα κέρ­δη βγά­ζουν σε δυο Κυρια­κές, ξεζου­μί­ζο­ντας τους εργα­ζό­με­νους 7 μέρες τη βδο­μά­δα με τον πρό­σφα­το νόμο Γεωργιάδη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο