Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε κουβέντα για τις συνέπειες της πολιτικής απελευθέρωσης της ΕΕ στα τρένα από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά

Εκλο­γές ζήτη­σαν οι επι­κε­φα­λής των ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αρι­στε­ράς, Σ. Φάμελ­λος και Αλ. Χαρί­τσης κατά την ομι­λία τους στη Βου­λή στη συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας, προ­τάσ­σο­ντας την κάλ­πη σαν διέ­ξο­δο στα αδιέ­ξο­δα που όπως είπαν προ­κα­λεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Κι ενώ ήταν αμφό­τε­ροι λαλί­στα­τοι για τα κακώς κεί­με­να της κυβέρ­νη­σης, απέ­φυ­γαν όπως ο διά­ο­λος το λιβά­νι να θίξουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και τους ενό­χους για όλα τα ζητή­μα­τα που της κατα­λό­γι­σαν, απ’ το έγκλη­μα στα Τέμπη έως τις υπο­κλο­πές, το κρά­τος δικαί­ου, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση υγεί­ας και παι­δεί­ας κ.ά., καθώς εκεί φιγου­ρά­ρει η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου που τα συγκε­κρι­μέ­να κόμ­μα­τα ασπά­ζο­νται, υλο­ποί­η­σαν κατά τη δια­κυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και υπη­ρε­τούν και σήμερα.

Ανα­με­νό­με­να χρέ­ω­σαν τα πάντα στον Κ. Μητσο­τά­κη, στο πλαί­σιο της επι­ζή­μιας για το λαό λογι­κής ότι η αλλα­γή δια­χει­ρι­στή στο τιμό­νι θα επι­φέ­ρει ουσιώ­δεις αλλα­γές στη ζωή του προς το καλύτερο.

«Η κοι­νω­νία έχει απο­νο­μι­μο­ποι­ή­σει την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης … Υλο­ποιεί­τε σχέ­διο συγκά­λυ­ψης δικό σας κ. Μητσο­τά­κη … Όλα σχε­διά­στη­καν, ενορ­χη­στρώ­θη­καν και εκτε­λέ­στη­καν απ’ τον κ. Μητσο­τά­κη προ­σω­πι­κά και έχει όλη την ευθύ­νη» υπο­στή­ρι­ξε ο Σ. Φάμελ­λος, προ­σθέ­το­ντας πως γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ «ζήτη­σε ως μόνη διέ­ξο­δο τη διε­νέρ­γεια εκλογών».

Στο ίδιο πνεύ­μα ο Αλ. Χαρί­τσης υπο­στή­ρι­ξε ότι η κυβέρ­νη­ση πορεύ­ε­ται «με αλα­ζο­νεία και έπαρ­ση, η χώρα εμφα­νί­ζε­ται στον ευρω­παϊ­κό χάρ­τη ταυ­τι­σμέ­νη με συγκά­λυ­ψη, παρα­κο­λου­θή­σεις, παρεμ­βά­σεις στη δικαιο­σύ­νη, έλεγ­χο στα ΜΜΕ, συρ­ρί­κνω­ση θεσμών, παρα­βί­α­ση του Συντάγ­μα­τος, καταρ­ρά­κω­ση του κρά­τους δικαί­ου» και πως «η κυβέρ­νη­ση της δεξιάς πρέ­πει να φύγει, να πέσει, να τελειώ­σου­με με καθε­στώς ανο­μί­ας και προ­σβο­λής προς τη δημο­κρα­τία μας».

Ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρου­λά­κης στην τοπο­θέ­τη­σή του και στη λογι­κή της συγκά­λυ­ψης των πραγ­μα­τι­κών αιτιών για το έγκλη­μα στα Τέμπη, ανα­φέρ­θη­κε απο­κλει­στι­κά και μόνο στη σύμ­βα­ση 717 και στο ότι ο σταθ­μάρ­χης ήταν ρου­σφέ­τι. Και, αμε­τα­νό­η­τος, αφού επι­κα­λέ­στη­κε μια σει­ρά σημα­ντι­κά στοι­χεία που προ­έ­κυ­ψαν από την Εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή που πρό­τει­νε το ΚΚΕ, φρό­ντι­σε να την υπο­βαθ­μί­σει, κάνο­ντας ανα­φο­ρά στο γεγο­νός ότι ανα­ζη­τή­θη­καν οι ευθύ­νες από το 1997…

Όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο, κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση για … από­κλι­ση από τα όσα επι­τάσ­σει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, όταν ακρι­βώς η πολι­τι­κή της είναι η αιτία για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Επι­πλέ­ον, στη δια­μά­χη με τη ΝΔ για το ποιοι έχουν βαθύ­τε­ρες σχέ­σεις με μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ανα­φέρ­θη­κε στους υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης που συνα­ντή­θη­καν με τον επι­χει­ρη­μα­τία Β. Μαρινάκη.

Πηγή: 902.gr

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο