Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε πριν, ούτε μετά… βρέξει-χιονίσει

Χτες το μεση­μέ­ρι, την ώρα που χιλιά­δες οδη­γοί εγκλω­βί­ζο­νταν στην Αττι­κή Οδό και σε βασι­κές οδι­κές αρτη­ρί­ες της πρω­τεύ­ου­σας, τη στιγ­μή που ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός βού­λια­ζε για μια ακό­μη φορά στην ανυ­πο­λη­ψία, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μέσα, ανθρώ­πους και σχε­δια­σμό για την προ­στα­σία των κατοί­κων του λεκα­νο­πε­δί­ου και όχι μόνο, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Αδ. Γεωρ­γιά­δης σε δηλώ­σεις του σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό εκθεί­α­ζε ως μεγά­λο επί­τευγ­μα της κυβέρ­νη­σης τον «επαγ­γελ­μα­τι­κό τρό­πο που δου­λεύ­ει το κρά­τος».

Όπως έλε­γε, «το κρά­τος αρχί­ζει και δου­λεύ­ει με υπο­δειγ­μα­τι­κό τρό­πο. Για παρά­δειγ­μα, ζού­με μια μέρα μεγά­λης χιο­νό­πτω­σης, θα δεί­τε πως ό,τι ζημιές τυχόν προ­κύ­ψουν — για­τί από ένα πολύ έντο­νο φυσι­κό φαι­νό­με­νο μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν και ζημιές — πολύ γρή­γο­ρα το κρά­τος θα είναι εκεί για να τις απο­κα­τα­στή­σει. Με αριθ­μούς πρω­τό­γνω­ρους για την Ελλάδα».

Βλέ­πο­ντας εκα­το­ντά­δες οδη­γούς εγκλω­βι­σμέ­νους για σχε­δόν 24 ώρες στην Αττι­κή Οδό, τέτοιες δηλώ­σεις δεν μπο­ρεί παρά να προ­κα­λούν την αγα­νά­κτη­ση του κόσμου, που ζει για μια ακό­μα φορά τον …υπο­δειγ­μα­τι­κό τρό­πο με τον οποίο το κρά­τος απο­κα­θι­στά τις ζημιές, αφού πρώ­τα εξέ­θε­σε τους κατοί­κους της Αττι­κής σε τόσο πολ­λούς και μεγά­λους κινδύνους.

Τα ίδια έχουν να λένε και οι κάτοι­κοι της Ανατ. Αττι­κής, που τους κόπη­κε το ρεύ­μα και μέχρι και χτες το μεση­μέ­ρι έκα­ναν βάρ­διες στα αυτο­κί­νη­τα για να ζεστα­θούν και να φορ­τί­σουν τα κινη­τά τους.

Ας αφή­σουν λοι­πόν την μπουρ­δο­λο­γία ο υπουρ­γός και η κυβέρ­νη­ση. Το κρά­τος είναι από χέρι εχθρι­κό απέ­να­ντι στον λαό και τις ανά­γκες του, είτε πριν είτε μετά την κατα­στρο­φή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο