Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε σκουπίδια ούτε κουτόχορτο…

Βρή­κε τη «λύση» ο ΣΥΡΙΖΑ για την «αντι­με­τώ­πι­ση της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης»: Το σχέ­διο προ­γράμ­μα­τος που ενέ­κρι­νε η Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψή του ανα­φέ­ρει: «Θα προ­χω­ρή­σου­με στην κατά­θε­ση και ψήφι­ση τρο­πο­λο­γί­ας που θα απα­γο­ρεύ­ει στις μεγά­λες αλυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ να πετούν τρό­φι­μα που μπο­ρούν να κατα­να­λω­θούν με ασφά­λεια, τα οποία θα δια­τί­θε­νται σε δομές αλλη­λεγ­γύ­ης, σε φιλαν­θρω­πι­κές οργα­νώ­σεις και σε ιδρύματα».

Μετά το κου­τό­χορ­το που τάι­σε τους εργα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα ο Τσί­πρας και το κόμ­μα του τάζουν τώρα  και σκου­πί­δια (κυριο­λε­κτι­κά!) για το τρα­πέ­ζι των φτω­χών. Και για να μην ψάχνουν οι οι τελευ­ταί­οι  στους κάδους απο­φά­σι­σαν… να τους τα σερ­βί­ρουν μέσω δια­φό­ρων «ΜΚΟ» και  «δομών αλληλεγγύης»!

Αυτή είναι η «αρι­στε­ρή πρό­τα­σή» τους εν έτει 2015! Το εισό­δη­μα, η ασφά­λι­ση, η μόρ­φω­ση, η υγεία του λαού, τα πάντα θυσία στο βωμό των κερ­δών των δανει­στών και των καρ­χα­ριών του πλού­του. Αυτά επι­τάσ­σουν η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση με τα μνη­μό­νιά της, οι «αγο­ρές» των γερα­κιών, οι «θεσμοί» της εκμε­τάλ­λευ­σης. Αυτός είναι ο καπι­τα­λι­σμός που Τσί­πρας και Λαφα­ζά­νης υπό­σχο­νται να «εξαν­θρω­πί­σουν».

Ούτε σκου­πί­δια, ούτε κου­τό­χορ­το! Ο λαός από­χτη­σε πια πεί­ρα στην κοροϊ­δία. Στις εκλο­γές έχει την ευκαι­ρία να δώσει μια απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση στους «αρι­στε­ρούς» μαυ­ρο­για­λού­ρους που τον εξα­πά­τη­σαν, τον απο­γο­ή­τευ­σαν και σήμε­ρα προ­σπα­θούν να υφαρ­πά­ξουν για μια ακό­μα φορά την ψήφο του: Να ψηφί­σει ΚΚΕ.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο