Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε Σκύλλα, ούτε Χάρυβδη: Μόνη λύση για το λαό η πρόταση του ΚΚΕ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Με την πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για δημο­ψή­φι­σμα, ο λαός καλεί­ται να επι­λέ­ξει ανά­με­σα στην Σκύλ­λα και τη Χάρυ­βδη. Καλεί­ται να επι­λέ­ξει ανά­με­σα σε ένα «ναι» στον αντι­λαϊ­κό αρμα­γε­δώ­να των προ­τά­σε­ων ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ και σε ένα κάλ­πι­κο «όχι». Μόνο που αυτό το «όχι», το οποίο η κυβέρ­νη­ση και ο ΣΥΡΙΖΑ προ­πα­γαν­δί­ζουν, απο­τε­λεί την άλλη όψη του ίδιου νομί­σμα­τος. Απο­τε­λεί το προ­κά­λυμ­μα ενός «ναι» στο μνη­μό­νιο της κυβέρ­νη­σης – ενός μνη­μο­νί­ου 48+8 σελί­δων αντι­λαϊ­κών μέτρων ύψους 9 δις ευρώ.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο πρω­θυ­πουρ­γός απο­κρύ­πτουν συνει­δη­τά από το λαό την αλή­θεια: Ότι και το «ναι» και το «όχι» στο δημο­ψή­φι­σμα ουσια­στι­κά εγκλω­βί­ζουν το λαό στα δεσμά της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Στα δεσμά, με απλά λόγια, μιας συμ­μα­χί­ας λύκων που ούτε αλλά­ζει, ούτε βελ­τιώ­νε­ται. Μιας λυκο­συμ­μα­χί­ας των καπι­τα­λι­στών που συν­θλί­βει στις συμπλη­γά­δες των μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων τα λαϊ­κά συμφέροντα.

Σε τι δια­φέ­ρει λοι­πόν το μνη­μό­νιο των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ με το μνη­μό­νιο της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Δια­φέ­ρει όσο η Σκύλ­λα απ’ τη Χάρυ­βδη. Ας δού­με λίγο αναλυτικότερα:

  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στο 13% ΦΠΑ για τρό­φι­μα, ξενο­δο­χεία, νερό και ρεύ­μα, στο 6% για τα φάρ­μα­κα και στο 23% για όλα τα υπόλοιπα.
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην κατάρ­γη­ση του χαμη­λού φόρου καυ­σί­μων για τους αγρότες.
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην στα­δια­κή κατάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ (Επί­δο­μα Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης Συνταξιούχων).
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας στα 67 έτη έως το 2022.
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην επι­βο­λή πέναλ­τι ύψους 16% στις πρό­ω­ρες συνταξιοδοτήσεις.
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην αύξη­ση εισφο­ρών της τάξης του 3,5% στις επι­κου­ρι­κές συντάξεις.
  • Και η πρό­τα­ση των δανει­στών και η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης συμ­φω­νούν στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση (στο ξεπού­λη­μα δηλα­δή στο ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο) λιμα­νιών και αεροδρομίων.

Τι μας λέει λοι­πόν η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο κ.Τσίπρας; Πως θέλουν μια νέα λαϊ­κή εντο­λή για να πάνε να δια­πραγ­μα­τευ­τούν την σφα­γή του λαού με τους θεσμούς (Τρόϊ­κα) που σήμε­ρα καταγ­γέ­λουν ως ανα­ξιό­πι­στους! Πως θέλουν μια νέα λαϊ­κή εντο­λή για να δια­πραγ­μα­τευ­τούν τις μικρο­λε­πτο­μέ­ρειες μιας «έντι­μης συμ­φω­νί­ας» (ενός νέου μνη­μο­νί­ου-καρ­μα­νιό­λα δηλα­δή) μιάς και στα βασι­κά τα έχουν βρει.

Ο λαός δεν πρέ­πει να πατή­σει την μπα­να­νό­φλου­δα που του πετά­ει ο κ.Τσίπρας, ούτε να πέσει στην παγί­δα της τρο­μο­ϋ­στε­ρί­ας των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των (ΝΔ, Ποτά­μι, ΠΑΣΟΚ κλπ.) που στη­ρί­ζουν με τα μπού­νια τον αντι­λαϊ­κό ευρωμονόδρομο.

Μονα­δι­κή λύση για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα είναι η πρό­τα­ση του ΚΚΕ.

Μονα­δι­κή λύση για το λαό είναι να ρίξει στην κάλ­πη την πρό­τα­ση του ΚΚΕ:

“ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠ¨Ο ΤΗΝ ΕΕ, ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ”.

Αυτή είναι η μονα­δι­κή διέ­ξο­δος για το λαό. Να βρο­ντο­φω­νά­ξει ότι δεν διά­λε­γει κανέ­να μνη­μό­νιο, ούτε αυτό των δανει­στών, ούτε αυτό της κυβέρ­νη­σης. Να βρο­ντο­φω­νά­ξει ότι μονό­δρο­μος δεν είναι η Ε.Ε. αλλά η ρήξη με την ΕΕ, η ρήξη με το Κεφά­λαιο και την εξου­σία τους.

Κανέ­νας φόβος, λοι­πόν και καμία υπο­τα­γή. Με το ΚΚΕ για την ανατροπή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο