Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ούτε στιγμή δε θα ξεχάσουμε ποιος νίκησε το φασισμό — Σοβιετικές αφίσες για την Αντιφασιστική Νίκη

Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση , ο λαός της, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Μπολ­σε­βί­κων ήταν επι­κε­φα­λής, καθο­δη­γη­τής του τιτά­νιου αγώ­να που οδή­γη­σε στην Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη

Κανέ­νας δε θα μπο­ρέ­σει να σβή­σει από τη μνή­μη μας την τερά­στια συνει­σφο­ρά της μεγά­λης Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και από κοντά, των αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των στην αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών κατά της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Κανέ­νας δε θα μπο­ρέ­σει να ξανα­γρά­ψει την ιστο­ρία και να σβή­σει τους πάνω από 25 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης από τα 50, συνο­λι­κά, εκα­τομ­μύ­ρια των θυμά­των του ναζισμού.

antifasistiki101

afisa 1 afisa2 afisa4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο