Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο άνθρωπος πίσω από τον «Πύργο»

Επι­μέ­λεια: Κων­στα­ντί­νος Δέδες //

Υπήρ­ξε μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές της Ρωσι­κής Πρω­το­πο­ρί­ας, ήταν μέλος της ομά­δας που επε­δί­ω­ξε την καλ­λι­τε­χνι­κή έκφρα­ση της επα­νά­στα­σης, αυτής του Κον­στρου­κτι­βι­σμού, ενώ εκτός από αρχι­τέ­κτο­νας και γλύ­πτης, υπήρ­ξε και ζωγράφος.

vladimirtatlin

 

Μέσα από τις κατα­σκευ­ές του, προ­σπά­θη­σε να συν­διά­σει τη γλυ­πτι­κή, την αρχι­τε­κτο­νι­κή και τη ζωγρα­φι­κή, κάτι που τον έκα­νε γνω­στό, με θαυ­μα­στές και φυσι­κά πολέ­μιους που έκρι­ναν τα σχέ­δια του ως ουτοπικά.

dedes4

dedes3Ο Βλα­ντι­μίρ Γιε­βγκρά­φο­βιτς Τάτλιν, ήταν από τις μεγα­λύ­τε­ρες καλ­λι­τε­χνι­κές ιδιο­φυί­ες που κατά­φε­ραν να μετα­φέ­ρουν τις ιδέ­ες τους σε όλο τον κόσμο, παρά την προ­σπά­θεια της Δύσης να αφα­νί­σει την τέχνη της Ανα­το­λής. Σημα­ντι­κό­τε­ρο έργο του, το «Μνη­μείο της Τρί­της Διε­θνούς», ή αλλιώς «Πύρ­γος του Τάτλιν», ένα οικο­δό­μη­μα με τη μορ­φή της σπεί­ρας που στρέ­φε­ται προς τα πάνω φτιαγ­μέ­νο από μέταλ­λο και γυα­λί. Το μνη­μείο, ήταν αφιε­ρω­μέ­νο στο σύνταγ­μα και τη λει­τουρ­γεία του σοβιε­τι­κού κράτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο