Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Αλαφροΐσκιωτος, μια δεισιδαιμονία της Κρήτης» των Θανάση Σάλτα και Ιωάννας Μαστοράκη στο Θέατρο λύχνος.

«Ο Αλα­φρο­ΐ­σκιω­τος, μια δει­σι­δαι­μο­νία της Κρή­της» σε συγ­γρα­φή — σκη­νο­θε­σία: Θανά­ση Σάλ­τα , Ιωάν­να Μαστο­ρά­κη δια­δρα­μα­τί­ζε­ται το 1904 έτος της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Κρή­της και βασί­ζε­ται στον λαϊ­κό θρύ­λο για τις νεράι­δες του Καρτερού.

Ένα θεα­τρι­κό έργο μυστη­ρί­ου που ανα­δει­κνύ­ει την μαγεία της κρη­τι­κής παρά­δο­σης και τον γλωσ­σι­κό πλού­το της ελλη­νι­κής γλώσ­σας και ακο­λου­θεί την δρα­μα­τουρ­γι­κή εξέ­λι­ξη μιας αρχαί­ας τραγωδίας.

Μελε­τώ­ντας οι συγ­γρα­φείς Ιωάν­να Μαστο­ρά­κη και Θανά­σης Σάλ­τας διε­ξο­δι­κά την κρη­τι­κή παρά­δο­ση και την κρη­τι­κή διά­λε­κτο δημιούρ­γη­σαν ένα θεα­τρι­κό έργο βασι­σμέ­νο στον λαϊ­κό θρύ­λο του Καρ­τε­ρού της Κρή­της, για την περί­φη­μη νεραϊ­δο­σπη­λιά των Αστρα­κών όπου ζού­σαν οι νεράι­δες της  Κρήτης.

«Ο Αλα­φρο­ΐ­σκιω­τος, μια δει­σι­δαι­μο­νία της Κρή­της», παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά το 2019 σε μια συγκι­νη­τι­κή βρα­διά για την Κρή­τη, στα πλαί­σια του πανελ­λή­νιου συμπο­σί­ου ποί­η­σης και πεζο­γρα­φί­ας με θέμα : «Ο Ερω­τό­κρι­τος στην λογο­τε­χνία και στην τέχνη‑Ο πολι­τι­σμός της Κρή­της» που διορ­γά­νω­σε ο πολι­τι­στι­κός φορέ­ας Ιδε­ό­πνο­ον και οι Πνο­ές Λόγου και Τέχνης με την στή­ρι­ξη του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και τη συνερ­γα­σία του Ναυ­τι­κού Μου­σεί­ου Κρή­της και του Ιστο­ρι­κού Μουσείου.

Ο συγ­γρα­φείς  σκη­νο­θέ­τες Θανά­σης Σάλ­τας και  Ιωάν­να Μαστο­ρά­κη έχουν βρα­βευ­τεί για τα έργα τους και έχουν απο­σπά­σει τις καλύ­τε­ρες κρι­τι­κές για τις θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις τους από κρι­τι­κό παρα­στά­σε­ων της Ένω­σης Ελλή­νων Θεα­τρι­κών και Μου­σι­κών Κρι­τι­κών – Θεα­τρι­κά Βρα­βεία Κάρο­λος Κουν κι Ευρω­παϊ­κά Βρα­βεία Θεά­τρου – Χορού, ενώ το 2019 βρα­βεύ­τη­καν στο 4ο Διε­θνές Φεστι­βάλ Δια­βαλ­κα­νι­κού Θεάτρου.

Ταυτότητα παράστασης

Συντε­λε­στές

Συγ­γρα­φείς : Θανά­σης Σάλ­τας , Ιωάν­να Μαστοράκη

Στί­χοι τρα­γου­διών : Θανά­σης Σάλτας

Σκη­νο­θε­σία – φωτι­σμοί : Θανά­σης Σάλ­τας , Ιωάν­να Μαστοράκη

Ενδυ­μα­το­λο­γία –Σκη­νο­γρα­φία : Θία­σος Πορεία

Μου­σι­κή επι­μέ­λεια : Θανά­σης Σάλ­τας , Ιωάν­να Μαστοράκη

Παρα­γω­γή : Θία­σος Πορεία

Ερμη­νεύ­ουν: (αλφα­βη­τι­κά)

Χρί­στος Γεωρ­γί­ου , Ιωάν­να Μαστο­ρά­κη , Θανά­σης Σάλ­τας , Σάρα Τερζή.

Συντελεστές των τραγουδιών της θεατρικής παράστασης 

Αλα­φρο­ΐ­σκιω­τος

Μου­σι­κή: Αρε­τή Κοκκίνου

Στί­χοι : Θανά­σης Σάλτας

Ερμη­νεία : Θέλ­μα Καραγιάννη

Μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε τα τρα­γού­δι Αλα­φρο­ΐ­σκιω­τος στον παρα­κά­τω σύν­δε­σμο :   https://youtu.be/_49kSnA_jIc

Κόρη του πρωϊνού

Μου­σι­κή : Λίνος Κόκο­τος

Στί­χοι : Θανά­σης Σάλτας

Ερμη­νεία : Νίκος Ανδρου­λά­κης

Μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε το τρα­γού­δι Κόρη του πρω­ϊ­νού στον  παρα­κά­τω σύνδεσμο :

https://youtu.be/4tYoT7SetgQ

Τοπο­θε­σία: Θέα­τρο Λύχνος τέχνης & πολιτισμού

Διεύ­θυν­ση: Χαλ­κι­δι­κής 83 & Ιερά οδός 59, 11855 Γκά­ζι (πλη­σί­ον Μετρο Κεραμεικού )

Ημέ­ρα και Ώρα Παρά­στα­σης: Κάθε Κυρια­κή στις 20:00, από 5 Νοεμβρίου

Τηλ κρα­τή­σε­ων: : Θέα­τρο Λύχνος  / Θία­σος Πορεία  2110121686 / 6946309618

Διάρ­κεια Παρά­στα­σης: 120 λεπτά με διάλειμμα

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 12 € ( Γενι­κή Είσο­δος ), 10 € (Μειω­μέ­νο) , Κάτο­χοι Κάρ­τας ΟΑΕΔ , Πολύ­τε­κνων  και groups)

Προ­πώ­λη­ση viva.gr

https://www.more.com/theater/o‑alafroiskiotos-ton-thanasi-salta-kai-ioanna-mastoraki/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο