Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΖΩΗ υπέρτατες αξίες στο σοσιαλισμό (VIDEO)

Η Ελέ­νη Κύρ­γιου είναι διευ­θύ­ντρια Αναι­σθη­σιο­λο­γί­ας, β΄αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΝ «Ευαγ­γε­λι­σμός», από­φοι­τος Ιατρι­κής Σχο­λής Λένιν­γκραντ, ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στο Σοσια­λι­σμό».

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τις αδυναμίες των συστημάτων Υγείας σε όλο τον κόσμο, με ευθύνη των καπιταλιστικών κρατών που χρόνια τώρα ασκούν την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης αλλά και της λειτουργίας των νοσοκομείων, ως επιχειρήσεις με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
Ανέδειξε ότι το καπιταλιστικό σύστημα που έχει ως κριτήριο και θεό το κέρδος, δεν είναι σε θέση να διασώσει και να υπερασπιστεί την υγεία και τη ζωή του λαού.

Η υπεροχή του σοσιαλισμού και σε αυτόν τον τομέα αναδεικνύεται ασύγκριτη.

Μιλώ­ντας ‑σε ανύ­πο­πτο μάλ­λον χρό­νο, σε σχέ­ση με αυτά που συμ­βαί­νουν σήμε­ρα,  στο portal του «902.gr» η Ελέ­νη Κίρ­γιου για­τρός του ΕΣΥ στο «Ευαγ­γε­λι­σμός» μας μετα­φέ­ρει την εμπει­ρία της από το σοσια­λι­στι­κό σύστη­μα, για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας του στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία, σε μαζι­κούς χώρους, σε γει­το­νιές.
Μας μετα­φέ­ρει τη φρο­ντί­δα του σοβιε­τι­κού συστή­μα­τος για τους χρό­νια πάσχο­ντες, τα παι­διά, τους εργα­ζό­με­νους με μία πολι­τι­κή πρό­λη­ψης και έγκαι­ρης αντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των υγεί­ας του πληθυσμού.

Μας υπεν­θυ­μί­ζει πώς η ΕΣΣΔ, 60 χρό­νια πριν, κατά­φε­ρε να αντι­με­τω­πί­σει την παν­δη­μία της ευλο­γιάς.
Το σοσια­λι­στι­κό σύστη­μα, που πολ­λοί στις μέρες μας το λοι­δο­ρούν, κατά­φε­ρε να αντι­με­τω­πί­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη θανα­τη­φό­ρο νόσο, που “θέρι­ζε” στην κυριο­λε­ξία ολό­κλη­ρους λαούς.
Βάζο­ντας σε καρα­ντί­να 10.000 ανθρώ­πους και εμβο­λιά­ζο­ντας μέσα σε λίγες μέρες πάνω από 7 εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους της Μόσχας, κατά­φε­ρε όχι μόνο να ανα­χαι­τί­σει την παν­δη­μία αλλά και να εξα­λεί­ψει τα κρού­σμα­τα και τους νεκρούς.

Αμέ­σως μετά, η ΕΣΣΔ άρχι­σε από μόνη της να υλο­ποιεί το πρό­γραμ­μά της σε παγκό­σμιο επί­πε­δο στέλ­νο­ντας για­τρούς, νοση­λευ­τές και εμβό­λια σε χώρες που μαστί­ζο­νταν από την ασθέ­νεια και να τους θωρακίζει.
Πολύ αργό­τε­ρα, με καθυ­στέ­ρη­ση 8 ετών, σε αυτό το πρό­γραμ­μα μπή­καν οι ΗΠΑ και άλλες δυτι­κές χώρες.

Το ερώ­τη­μα που πρέ­πει να απα­ντή­σου­με, επι­ση­μαί­νει η Ελέ­νη Κίρ­γιου, είναι εάν δίνου­με προ­τε­ραιό­τη­τα στις ανθρώ­πι­νες ζωές ή στα κέρ­δη των λίγων, και αυτό η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση το είχε απα­ντή­σει από τη μεγά­λη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση ακό­μα, θεσμο­θε­τώ­ντας ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας για όλο τον λαό, δίνο­ντας προ­τε­ραιό­τη­τα στις ανθρώ­πι­νες ζωές και όχι στα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων και απο­δει­κνύ­ο­ντας πώς η υγεία μπο­ρεί να γίνει κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι εμπό­ρευ­μα.

Επί­σης, μίλη­σε για την πολύ δύσκο­λη κατά­στα­ση που βιώ­νουν ασθε­νείς και υγειο­νο­μι­κοί στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» σημειώ­νο­ντας ότι δεν πάρ­θη­καν μέτρα θωρά­κι­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας με απο­τέ­λε­σμα οι λιγο­στοί για­τροί και νοση­λευ­τές να πρέ­πει να έχουν υπό την επί­βλε­ψη τους περισ­σό­τε­ρος ασθε­νείς, ενώ ‑όπως ανα­φέ­ρει- μεγά­λη πίε­ση δέχο­νται και οι άνθρω­ποι με χρό­νια νοσή­μα­τα διό­τι συνε­χώς συρ­ρι­κνώ­νο­νται οι κλι­νι­κές για ασθε­νείς χωρίς κορονοϊό.
✔️   Δεί­τε και (Ατέ­χνως) “Η δια­φο­ρά του «εφι­κτού» και του ανα­γκαί­ου” — Εργα­ζό­με­νοι Ευαγ­γε­λι­σμού: «Η υγεία δεν είναι κον­σέρ­βα να που­λιέ­ται» | «Επί­τα­ξη τώρα του ιδιω­τι­κού τομέα»

eVaggelismos kinitopoiisi ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΡΑ

Πάνε μήνες (ήταν τον Απρί­λη του 2020, στο πρώ­το κύμα της παν­δη­μί­ας με την κυβέρ­νη­ση να θριαμ­βο­λο­γεί και να υπό­σχε­ται λαγούς με πετρα­χή­λια), όταν η Ελέ­νη Κύρ­γιου δήλωνε:
Το διά­στη­μα αυτό έχουν ειπω­θεί και γρα­φτεί πολ­λά στα ΜΜΕ για την άρι­στη οργά­νω­ση στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ειδι­κά και σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την κατά­στα­ση σε άλλες χώρες που μοιά­ζει εκτροχιασμένη.

Ως για­τρός με 30 χρό­νια προ­ϋ­πη­ρε­σία στο ΕΣΥ και μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στον «Ευαγ­γε­λι­σμό», θα ήθε­λα να κατα­θέ­σω τη δική μου μαρτυρία.

Σίγου­ρα η παν­δη­μία που βιώ­νου­με σήμε­ρα είναι κάτι και­νού­ριο από επι­στη­μο­νι­κή άπο­ψη, έχου­με να αντι­με­τω­πί­σου­με έναν νέο ιό.
Ωστό­σο επι­δη­μί­ες και παν­δη­μί­ες εμφα­νί­ζο­νταν κατά περιό­δους και στο παρελ­θόν.
Η προη­γού­με­νη πεί­ρα, η ίδια η ιστο­ρία της ιατρι­κής θα έπρε­πε να κάνει την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα και δη τους κυβερ­νώ­ντες πιο μελε­τη­μέ­νους και καλύ­τε­ρα οργα­νω­μέ­νους θα έλε­γε κανείς.
Όμως, πάντα, το καθο­ρι­στι­κό είναι πώς αξιο­ποιεί­ται αυτή η πεί­ρα, πώς είναι οργα­νω­μέ­νη εν τέλει η κοι­νω­νία ‑εδώ, συγκε­κρι­μέ­να το σύστη­μα Υγεί­ας- ποια­νού τα συμ­φέ­ρο­ντα υπη­ρε­τεί.

Στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» λοι­πόν, όπως και σε όλη την Ελλά­δα, την Ευρώ­πη και τον υπό­λοι­πο καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο, δυστυ­χώς η Υγεία αντι­με­τω­πί­ζε­ται και αυτή σαν τους άλλους τομείς και δρα­στη­ριό­τη­τες της κοι­νω­νί­ας με τη λογι­κή κόστους — οφέ­λους, όπου όφε­λος στον καπι­τα­λι­σμό νοεί­ται το οικο­νο­μι­κό κέρ­δος.

Ο «Ευαγ­γε­λι­σμός» είναι το μεγα­λύ­τε­ρο νοσο­κο­μείο της Ελλά­δας. Και, μάλι­στα, εξυ­πη­ρε­τεί πολύ περισ­σό­τε­ρους ασθε­νείς μετά το κλεί­σι­μο έξι νοσο­κο­μεί­ων στην Αττι­κή το 2013, την υπο­στε­λέ­χω­ση των περι­φε­ρεια­κών νοσο­κο­μεί­ων από την τότε κυβέρ­νη­ση της ΝΔ (ένας από τους ιδιαι­τέ­ρως προ­βε­βλη­μέ­νους ‑και τότε και τώρα- υπουρ­γούς της που σήμε­ρα λέει τους για­τρούς «ήρω­ες», τότε έλε­γε:
«Έπρε­πε να σας απο­λύ­σου­με να μάθε­τε “τι εστί βερί­κο­κο”») και τη συνέ­χι­ση το μεσο­διά­στη­μα της ίδιας πολι­τι­κής από τον ΣΥΡΙΖΑ.

2020 time line

Είναι ένα τρι­το­βάθ­μιο — τεταρ­το­βάθ­μιο νοσο­κο­μείο που νοση­λεύ­ει πλη­θώ­ρα εξει­δι­κευ­μέ­νων περι­στα­τι­κών όπως καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κά, νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κά, μετα­μο­σχεύ­σεις, τραύ­μα, καρ­κι­νο­πα­θείς κ.ά. ενώ ταυ­τό­χρο­να είναι κατα­δι­κα­σμέ­νο από τις πολι­τι­κές που προ­α­νέ­φε­ρα να λει­τουρ­γεί και ως γιγά­ντιο Κέντρο Υγεί­ας (Πρω­το­βάθ­μια Φροντίδα)!!
Είναι σοβα­ρό­τα­τα υπο­στε­λε­χω­μέ­νο όπως όλα τα νοσο­κο­μεία και από το αμι­γώς υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό (για­τροί, νοση­λευ­τές, παραϊ­α­τρι­κό), αλλά και από προ­σω­πι­κό των λεγο­μέ­νων υπο­στη­ρι­κτι­κών υπη­ρε­σιών (τεχνι­κοί, διοι­κη­τι­κοί, καθα­ρι­στές, τρα­πε­ζο­κό­μοι κ.λπ.) που χωρίς αυτές δεν λει­τουρ­γεί νοσοκομείο.
Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι λεί­πουν πάνω από 850 άτο­μα συνο­λι­κά, σε όλες δηλ. τις ειδι­κό­τη­τες. Αυτά, με βάση τον σημε­ρι­νό Οργα­νι­σμό του νοσο­κο­μεί­ου, το οργα­νό­γραμ­μα δηλα­δή που είναι υπο­ταγ­μέ­νο στο δόγ­μα κόστος — όφε­λος που είπα­με και που αντί να ανα­πτυ­χθεί με βάση την εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης, «κλα­δεύ­τη­κε» κατά πολ­λές εκα­το­ντά­δες θέσεις την περί­ο­δο της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης με όχη­μα μεσο­πρό­θε­σμα και μνη­μό­νια. Αυτό που ουδε­μία σχέ­ση έχει με τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες υγεί­ας του πληθυσμού.

2020 time line

Πολ­λοί από τους εργα­ζό­με­νους, περί­που 750, είναι συμ­βα­σιού­χοι με δια­φό­ρων ειδών συμ­βά­σεις ενός ή δύο χρό­νων ή και μηνών (χωρίς να μετρή­σου­με τους 400 περί­που ειδι­κευό­με­νους για­τρούς, εκ των οποί­ων σχε­δόν 100 είναι ήδη ειδι­κευ­μέ­νοι και προ­σφέ­ρουν σημα­ντι­κές υπη­ρε­σί­ες ‑μια που λεί­πουν περί­που 175 μόνι­μοι ειδι­κοί για­τροί- με 6μηνες παρα­τά­σεις των συμ­βά­σε­ών τους).

Σύμφωνα με τους νόμους και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τα νοσοκομεία θα πρέπει να γίνουν αυτοτελείς οικονομικά οργανισμοί, δηλαδή από τα έσοδά τους να πληρώνουν τα έξοδά τους σε προσωπικό κλπ. λειτουργίες, χωρίς να «επιβαρύνουν» τον κρατικό προϋπολογισμό.

2020 time line € # $Έτσι, το επι­κου­ρι­κό προ­σω­πι­κό ήδη πλη­ρώ­νε­ται από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του εκά­στο­τε νοσο­κο­μεί­ου, ενώ το μόνι­μο προ­σω­πι­κό (ακό­μη) από το κράτος.
Οι κρα­τι­κές δαπά­νες για την Υγεία μειώ­νο­νται κάθε χρό­νο με τελι­κό σκο­πό να ελα­χι­στο­ποι­η­θούν ή και να εκμη­δε­νι­στούν. Τα έσο­δα των νοσο­κο­μεί­ων κατα­λή­γουν να προ­έρ­χο­νται από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, από «αξιο­ποί­η­ση» της περιου­σί­ας τους (βλ. επι­νοι­κί­α­ση ακι­νή­των), από «δωρε­ές» βάσει της περι­βό­η­της εται­ρι­κής κοι­νω­νι­κής ευθύ­νης, αλλά και απευ­θεί­ας από τους ασθε­νείς δηλ. από πώλη­ση υπηρεσιών.
Τα τελευ­ταία σχε­δόν 20 χρό­νια, έχουν άλλω­στε θεσπι­στεί τα απο­γευ­μα­τι­νά ιδιω­τι­κά ιατρεία όπου πλη­ρώ­νει απευ­θεί­ας (προ­πλη­ρώ­νει, μάλι­στα) ο ασθε­νής.
Σε αυτά εργά­ζο­νται προ­αι­ρε­τι­κά οι για­τροί και νοση­λευ­τές που δου­λεύ­ουν και το πρωί ή το βρά­δυ, βάρ­διες ή εφη­με­ρί­ες προ­κει­μέ­νου να συμπλη­ρώ­σουν το εισό­δη­μά τους το οποίο έχει περι­κο­πεί καθ’ όλη τη διάρ­κεια της κρί­σης κατά 25 έως 50%!!! Εκ των πραγ­μά­των δηλα­δή, κάποιοι εργά­ζο­νται 12 έως 14 ώρες ημερησίως!

Οι ειδι­κευό­με­νοι για­τροί που σηκώ­νουν ένα μεγά­λο όγκο εργα­σί­ας μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σουν τις 32 ώρες συνε­χό­με­νης εργα­σί­ας, δηλα­δή εφη­με­ρία χωρίς να ακο­λου­θεί­ται από ρεπό, και λόγω της εντα­τι­κο­ποί­η­σης δεν δια­θέ­τουν τον απα­ραί­τη­το χρό­νο για την εκπαί­δευ­σή τους που άλλω­στε δεν είναι σαφώς προσ­διο­ρι­σμέ­νη με κρα­τι­κή ευθύ­νη και συν­δε­δε­μέ­νη με τα δημό­σια πανε­πι­στή­μια αλλά στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ενα­πό­κει­ται στη διά­θε­ση και τα ενδια­φέ­ρο­ντα του ίδιου του ειδι­κευό­με­νου και του επι­με­λη­τή που τον επο­πτεύ­ει αλλά και στα διά­φο­ρα συνέ­δρια και έρευ­νες μεγά­λων πολυ­ε­θνι­κών φαρ­μά­κου και υγειο­νο­μι­κού υλικού.

Οι συμ­βα­σιού­χοι καλύ­πτουν 100% πάγιες και διαρ­κείς ανά­γκες του νοσο­κο­μεί­ου και εργά­ζο­νται υπό μεγά­λη πίε­ση βγά­ζο­ντας δου­λειά 2 ή περισ­σό­τε­ρων εργα­ζο­μέ­νων. Πολ­λά τμή­μα­τα ειδι­κά στις γενι­κές εφη­με­ρί­ες δεν γίνε­ται να βγά­λουν πρό­γραμ­μα αν δεν δου­λέ­ψει το προ­σω­πι­κό διπλο­βάρ­δια(!) ή και χει­ρό­τε­ρα … π.χ. πρωί — νύχτα — από­γε­μα κ.ο.κ. Επί­σης, τα ρεπό που οφεί­λο­νται π.χ. σε έναν νοση­λευ­τή μπο­ρεί να αγγί­ζουν τα 100 — 150. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι στο μόνι­μο προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου τα οφει­λό­με­να ρεπό ξεπερ­νούν τις 18.000, ενώ είναι «έθι­μο» κάθε χρο­νιά να γίνε­ται χρή­ση λίγων ημε­ρών κανο­νι­κής άδειας της προηγούμενης!!!

Η κόπω­ση είναι πολύ μεγά­λη, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για την υγεία των εργα­ζο­μέ­νων, που παρου­σιά­ζουν πολ­λά μυο­σκε­λε­τι­κά, καρ­διαγ­γεια­κά και όχι μόνο προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, αλλά και για την ποιό­τη­τα και ασφά­λεια των υπη­ρε­σιών που παρέχονται.

Στο υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό (φύλα­ξη, σίτι­ση, τεχνι­κή υπη­ρε­σία) κου­μά­ντο κάνουν οι ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες, μέσω εργο­λα­βιών με μισθούς 400–650 ευρώ, συχνά αφή­νο­ντας απλή­ρω­τους για μήνες τους εργα­ζό­με­νους και μόνι­μα με το φόβο της από­λυ­σης ακό­μα και τώρα στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας. Από τύχη δεν έχου­με θρη­νή­σει θύμα­τα καθώς η ελλι­πής συντή­ρη­ση των μηχα­νη­μά­των προ­κα­λεί συχνά ατυχήματα.

sioras hlias

 • Παρά τον τερά­στιο αριθ­μό εργα­ζο­μέ­νων και όγκο εργα­σιών, ο «Ευαγ­γε­λι­σμός» ποτέ δεν διέ­θε­τε για­τρό Εργα­σί­ας και τεχνι­κό Ασφά­λειας Εργα­σί­ας, παρά τη στα­θε­ρή απαί­τη­ση από το σωμα­τείο μας να προ­κη­ρυ­χθούν οι αντί­στοι­χες θέσεις.
  Το απο­τέ­λε­σμα είναι βέβαια όχι μόνο να μην παίρ­νο­νται τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας και πρό­λη­ψης της υγεί­ας των υγειο­νο­μι­κών (και των ασθε­νών), αλλά ούτε καν να κατα­γρά­φο­νται αυτές οι επι­σφα­λείς συν­θή­κες, ο επαγ­γελ­μα­τι­κός κίν­δυ­νος, καθώς και τα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα και οι επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες του προσωπικού.
 • Ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες έχουν ανα­λά­βει ακό­μα το ζήτη­μα κάλυ­ψης του νοσο­κο­μεί­ου σε υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό (απευ­θεί­ας, πέρα από τις «δωρε­ές») τον οποίο χρυ­σο­πλη­ρώ­νει το Δημό­σιο. Για μία νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση, για παρά­δειγ­μα, παρευ­ρί­σκο­νται αντι­πρό­σω­ποι 3–4 εται­ρειών με τον εξο­πλι­σμό τους….
 • Μέσα σε αυτό το σκη­νι­κό έχει ξεσπά­σει και η παν­δη­μία… Σύμ­φω­να με τις ανα­λο­γί­ες που θέτει ως μίνι­μουμ όρο ασφά­λειας ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, η Ελλά­δα θα έπρε­πε να έχει 3.500 κλί­νες ΜΕΘ, αλλά είχε σε λει­τουρ­γία στο ΕΣΥ μόνο 560 κλί­νες ΜΕΘ, συν 100 κλί­νες κλει­σμέ­νες λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού (και εξο­πλι­σμού ‑βλ. μόνι­τορς, ανα­πνευ­στή­ρες- σε αρκε­τές των περιπτώσεων).
 • Η κυβέρ­νη­ση από την πρώ­τη στιγ­μή, για να καλύ­ψει την έλλει­ψη σε Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, ανέ­θε­σε ένα μεγά­λο ιατρο­δια­γνω­στι­κό κομ­μά­τι σε τηλε­φω­νι­κή εται­ρεία με ανθρώ­πους που στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία δεν έχουν καμία σχέ­ση με την ιατρι­κή και έχουν ανα­λά­βει να παίρ­νουν ιστο­ρι­κό από τους ασθε­νείς με ένα τυπι­κό ερωτηματολόγιο.
 • Ο «Ευαγ­γε­λι­σμός», ενώ αρχι­κά είχε ορι­στεί ως ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό νοσο­κο­μείο για τον κορο­νο­ϊό (στη­ρί­ζο­ντας το «Σωτη­ρία»), αυτή τη στιγ­μή (ΣΣ |> Απρί­λιος 2020) νοση­λεύ­ει 25 με 30 περι­στα­τι­κά στις ΜΕΘ, που αντι­στοι­χεί σήμε­ρα το 1/3 όλων των περι­στα­τι­κών πανελλαδικά.
  Για να καλυ­φθούν οι ανά­γκες για 64 κλί­νες ΜΕΘ για τον ιό, μειώ­θη­καν όλες οι υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες του νοσο­κο­μεί­ου περί­που στα 3/4. Έκλει­σαν τα εξω­τε­ρι­κά ιατρεία, ακυ­ρώ­θη­καν παρεμ­βα­τι­κές εξε­τά­σεις, έκλει­σαν χει­ρουρ­γι­κές αίθου­σες (από τις 12 αίθου­σες λει­τουρ­γούν μόνο 3–4). Κι αυτό για απροσ­διό­ρι­στο διά­στη­μα (ήδη έχει περά­σει ενά­μι­σης μήνας…).
  Δηλα­δή, οι ασθε­νείς έμει­ναν ακά­λυ­πτοι σε πάρα πολ­λές παρο­χές με κίν­δυ­νο να εξε­λι­χθούν απρό­βλε­πτα ακό­μη και κατ’ αρχάς απλά περι­στα­τι­κά. Ήδη έπει­τα από τη «νηνε­μία» των πρώ­των 10–15 ημε­ρών, φαί­νε­ται ότι προ­σέρ­χο­νται στο νοσο­κο­μείο οι ασθε­νείς (των οποί­ων η συστη­μα­τι­κή παρα­κο­λού­θη­ση στα­μά­τη­σε) με σοβα­ρή επι­δεί­νω­ση, βλ. ειλε­ούς, παγκρε­α­τί­τι­δες, εμφράγ­μα­τα κλπ.
  Για να την ανα­φέ­ρου­με την εξέ­λι­ξη σε κακο­ή­θειες κλπ. Προ­κει­μέ­νου να στε­λε­χω­θούν οι κλι­νι­κές κορο­νοϊ­ού που συγκρο­τή­θη­καν (+ 3 τμή­μα­τα προς το παρόν πέραν της ανά­πτυ­ξης ΜΕΘ κορο­νοϊ­ού σε βάρος των γενι­κών περι­στα­τι­κών που απαι­τούν μονά­δα) μετα­κι­νή­θη­κε προς αυτές προ­σω­πι­κό του ίδιου νοσο­κο­μεί­ου, καθώς και λίγοι ακό­μη συνά­δελ­φοι από άλλα νοσο­κο­μεία. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι ότι ένα μεγά­λο μέρος τους είναι άλλων ειδι­κο­τή­των (τελεί­ως άσχε­των με τις λοι­μώ­ξεις κορο­νοϊ­ού π.χ. οφθαλ­μί­α­τροι, δερ­μα­το­λό­γοι) ή είναι ειδι­κευό­με­νοι και νοση­λευ­τές (κυρί­ως συμ­βα­σιού­χοι) με μικρή ή και χωρίς καμιά εμπειρία.
 • Σε παρέμ­βα­ση του σωμα­τεί­ου που πρό­τει­νε άμε­σες προ­σλή­ψεις εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού για να καλυ­φθούν οι ανά­γκες, η απά­ντη­ση του διοι­κη­τή ήταν ότι ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του νοσο­κο­μεί­ου δεν «σηκώ­νει» κάτι τέτοιο.
  Και μας προ­κα­λεί εντύ­πω­ση ότι ακό­μη και σε τέτοιες «πολε­μι­κές» όπως λένε οι ίδιοι συν­θή­κες και παρά το γεγο­νός ότι για μέρος των συμ­βα­σιού­χων χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κρα­τι­κά κον­δύ­λια, η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει ‑αντιε­πι­στη­μο­νι­κά, αλλά αγκι­στρω­μέ­νη στη στρα­τη­γι­κή της- να μην προ­σλαμ­βά­νει μόνι­μους ειδι­κευ­μέ­νους και εξει­δι­κευ­μέ­νους για­τρούς από τις προ­κη­ρύ­ξεις εκα­το­ντά­δων θέσε­ων που έχει στα συρ­τά­ρια της!!!
  Ακό­μα και σ’ αυτή την κατά­στα­ση, η απά­ντη­ση στα χιλιά­δες κενά του «Ευαγ­γε­λι­σμού» ήταν περί­που 120 προ­σλή­ψεις συμ­βα­σιού­χων δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των (κυρί­ως, νοση­λευ­τών) και ακό­μη ούτε ενός για­τρού

Μετά από μεγά­λη πίε­ση του σωμα­τεί­ου έγι­ναν ταχύρ­ρυθ­μα μαθή­μα­τα και επι­δεί­ξεις από τους ελά­χι­στους λοι­μω­ξιο­λό­γους του «Ευαγ­γε­λι­σμού» σε όλους τους εργα­ζό­με­νους (για­τροί, νοση­λευ­τές, καθα­ρι­στές, τραυ­μα­τιο­φο­ρείς κλπ.) για τον τρό­πο προ­στα­σί­ας των ίδιων και των ασθε­νών για την απο­φυ­γή δια­σπο­ράς του ιού.
Οι ίδιοι αυτοί ελά­χι­στοι λοι­μω­ξιο­λό­γοι, δου­λεύ­ο­ντας νυχθη­με­ρόν χωρίς ρεπό, καλού­νται επι­πλέ­ον να καλύ­ψουν ανά­γκες και άλλων νοσοκομείων.

sioras2

Παρεμ­βά­σεις του σωμα­τεί­ου έγι­ναν ακό­μα και σε χωρο­τα­ξι­κά θέμα­τα (υπο­δο­χή και νοση­λεία των ασθε­νών) καθώς υπήρ­χε αυξη­μέ­νη επι­κιν­δυ­νό­τη­τα στη δια­σπο­ρά του ιού με μετα­κι­νή­σεις, για παρά­δειγ­μα, ασθε­νών μέσα στο νοσο­κο­μείο ακό­μα και σε τμή­μα­τα με ανο­σο­κα­τα­σταλ­μέ­νους ασθε­νείς υπό χημειο­θε­ρα­πεία. Στην παρού­σα φάση είναι άμε­σης προ­τε­ραιό­τη­τας και σημα­σί­ας για όλους εμάς τα προ­στα­τευ­τι­κά μέσα για τη δου­λειά μας (μάσκες, γάντια, ποδιές, γυα­λιά), αλλά και χωρο­τα­ξι­κοί όροι ασφα­λούς εξέ­τα­σης, περί­θαλ­ψης και απο­μό­νω­σης αυτών των ασθε­νών. Προ­κει­μέ­νου να παρέ­χο­νται όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την επάρ­κεια ασφά­λειας σε όλους τους εργα­ζό­με­νους και τους ασθε­νείς, το σωμα­τείο κάνει συνε­χείς παρεμ­βά­σεις στη διοί­κη­ση, ανα­κοι­νώ­σεις και καταγ­γε­λί­ες για τις ελλεί­ψεις και την ακα­ταλ­λη­λό­τη­τά τους.
Η απά­ντη­ση διοί­κη­σης και κυβέρ­νη­σης απέ­να­ντι στο προ­σω­πι­κό που συγκε­ντρώ­θη­κε τηρώ­ντας όλα τα μέτρα ασφά­λειας στις 7 Απρι­λί­ου για να τιμή­σει την Παγκό­σμια Ημέ­ρας Υγεί­ας, ήταν να μας στεί­λει πολυ­με­λή ομά­δα ΔΙΑΣ, για να εμπο­δί­σουν τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του κόσμου, αλλά και να φιμώ­σει την κραυ­γή αγω­νί­ας μας για τους όρους δου­λειάς και περί­θαλ­ψης των αρρώ­στων μας.

Αν, λοι­πόν, μπο­ρεί να βγει ένα πρώ­το συμπέ­ρα­σμα από αυτή τη δοκι­μα­σία για τους μαχό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς, αλλά και για όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό είναι ότι δεν μπο­ρεί η Υγεία να λει­τουρ­γεί με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, σαν κόστος για το κρά­τος, σαν ένας ακό­μα τομέ­ας κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφά­λαιο.
Ανα­δει­κνύ­ε­ται στις μέρες μας πιο επί­και­ρο από ποτέ το αίτη­μα για απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας — Πρό­νοιας που να καλύ­πτει όλο το λαό με υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σί­ες αντά­ξιες της επι­στη­μο­νι­κής εξέ­λι­ξης και των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών αναγκών.


Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το site του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στο Σοσια­λι­σμό»
email: [email protected]

Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο