Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού σε Τουρκία — Συρία θα «διπλασιαστεί», αν δεν αυξηθεί «ακόμα περισσότερο»

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των του κατα­στρο­φι­κού σει­σμού —ο οποί­ος ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα τους 28.000 νεκρούς— στην Τουρ­κία και τη Συρία, θα «διπλα­σια­στεί» και απει­λεί να αυξη­θεί «ακό­μα περισ­σό­τε­ρο», προει­δο­ποί­η­σε ο Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς, κορυ­φαίο στέ­λε­χος του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών αρμό­διο για τον συντο­νι­σμό των ανθρω­πι­στι­κών επιχειρήσεων.

Ο κ. Γκρί­φι­θς πήγε χθες Σάβ­βα­το στην πόλη Καχρα­μάν­μα­ρας, κοντά στο επί­κε­ντρο του σει­σμού 7,8 βαθ­μών της 6ης Φεβρουα­ρί­ου, ο οποί­ος στοί­χι­σε τη ζωή σε 24.617 πολί­τες στην Τουρ­κία και σε άλλους 3.547 στη Συρία, ή συνο­λι­κά σε 28.191 ανθρώ­πους, κατά τα πιο πρό­σφα­τα, ακό­μη προ­σω­ρι­νά δεδο­μέ­να από τις δυο χώρες.

«Νομί­ζω ότι είναι δύσκο­λο να εκτι­μή­σου­με με ακρί­βεια (τον απο­λο­γι­σμό των θυμά­των)», πάντως «είμαι σίγου­ρος ότι θα διπλα­σια­στεί, αν δεν αυξη­θεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο», είπε ο κ. Γκρί­φι­θς στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Sky News.

«Δεν έχει αρχί­σει ακό­μα αλη­θι­νά η κατα­μέ­τρη­ση των νεκρών», πρόσθεσε.

Δεκά­δες χιλιά­δες μέλη σωστι­κών συνερ­γεί­ων συνε­χί­ζουν να ψάχνουν στα συντρίμ­μια, εν μέσω του κρύ­ου που χει­ρο­τε­ρεύ­ει την κατά­στα­ση για τα εκα­τομ­μύ­ρια σεισμοπαθείς.

Τα Ηνω­μέ­να Έθνη προει­δο­ποί­η­σαν πως του­λά­χι­στον 870.000 άνθρω­ποι χρειά­ζο­νται επει­γό­ντως επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια, ζεστά γεύ­μα­τα, στην Τουρ­κία και στη Συρία. Υπο­λο­γί­ζε­ται πως ως και 5,3 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι έμει­ναν άστε­γοι μόνο στη Συρία.

Σχε­δόν 26 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι επλή­γη­σαν από την κατα­στρο­φή, ανέ­φε­ρε χθες ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, απευ­θύ­νο­ντας έκκλη­ση για δωρε­ές 42,8 εκατ. δολα­ρί­ων ώστε να χρη­μα­το­δο­τη­θεί η προ­σπά­θεια αντι­με­τώ­πι­σης των άμε­σων ανα­γκών από υγειο­νο­μι­κή άποψη.

Κατά την υπη­ρε­σία αντι­με­τώ­πι­σης κατα­στρο­φών της Τουρ­κί­ας (AFAD), πάνω από 32.000 μέλη τουρ­κι­κών σωστι­κών συνερ­γεί­ων συμ­με­τέ­χουν στις έρευ­νες, στα οποία προ­στί­θε­νται 8.294 μέλη σωστι­κών συνερ­γεί­ων και υπη­ρε­σιών αρω­γής από το εξωτερικό.

«Σύντο­μα, οι άνθρω­ποι που έχουν επι­φορ­τι­στεί με τις επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης θα δώσουν τη θέση τους σε εργα­ζό­με­νους ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων το έργο των οποί­ων θα είναι να φρο­ντί­σουν τους επό­με­νους μήνες τον εξαι­ρε­τι­κά μεγά­λο αριθ­μό των ανθρώ­πων που επλή­γη­σαν», τόνι­σε ακό­μη χθες Σάβ­βα­το ο κ. Γκρί­φι­θς σε βίντεο που μετα­φορ­τώ­θη­κε στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter.

Κατά­δι­κος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο