Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Αργεντινός Πρόεδρος υπογραμμίζει τον ρόλο της Κούβας στην παραγωγή εμβολίων

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Alberto Fernández το είπε καθαρά: «η Κούβα μπόρεσε να αναπτύξει εμβόλια κατά του Covid ταυτόχρονα με τους μεγάλους στον κόσμο»

Συγκε­κρι­μέ­να, υπερ­θε­μά­τι­σε σήμε­ρα στον καθο­ρι­στι­κό ρόλο της Κού­βας στην παρα­γω­γή εθνι­κών εμβο­λί­ων κατά του Covid-19 ενώ προ­έ­τρε­ψε να ενι­σχυ­θεί η διε­θνής συνερ­γα­σία υπέρ της επιστήμης.

Ο πρό­ε­δρος επι­βε­βαί­ω­σε κατά τη διάρ­κεια της 3ης  Συνό­δου Κορυ­φής των ΥπΕξ της των Κρα­τών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊ­βι­κής (CELAC) και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (ΕΕ) ότι «η Κού­βα κατά­φε­ρε να ανα­πτύ­ξει τα εμβό­λια κατά του κορω­νοϊ­ού ακρι­βώς και ταυ­τό­χρο­να με τους “δυνα­τούς”». Υπό αυτή την έννοια, διευ­κρί­νι­σε ότι «μόνο που- φυσι­κά, η Κού­βα δεν είναι εκεί­νη η βιο­μη­χα­νι­κή δύνα­μη που θα εξα­σφά­λι­ζε ποσό­τη­τες που απαι­τού­νται σε παγκό­σμιο επίπεδο».

Cuba ViveΤαυ­τό­χρο­να, ο Fernández επε­σή­μα­νε ότι στη CELAC «κάνα­με πρό­ο­δο ώστε τα δημό­σια εργα­στή­ρια να μπο­ρούν να συνερ­γα­στούν για την επι­στη­μο­νι­κή και ιατρι­κή ανά­πτυ­ξη. Δεν μπο­ρού­με να βασι­στού­με στις λίγες ξένες μονά­δες όταν χρειά­ζε­ται εμβό­λια –είναι κάτι που μπο­ρού­με και πρέ­πει να το κάνου­με από μόνοι μας».

Με βάση αυτό τόνι­σε ότι «στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή έχου­με τους πόρους που χρειά­ζε­ται η Ευρώ­πη. Χρεια­ζό­μα­στε από την Ευρώ­πη την τεχνο­λο­γία, την έρευ­να, την επι­στή­μη που χρειά­ζε­ται για να αξιο­ποι­ή­σου­με καλύ­τε­ρα τους πόρους μας».

Προ­τρέ­πο­ντας τα κόμ­μα­τα να ενώ­σουν τις δυνά­μεις τους ενώ τόνι­σε –εύχο­μαι να «μην ξανα­γυ­ρί­σου­με στον κόσμο του “κατά μόνας”. Ας σεβα­στού­με την πολυ­μέ­ρεια και ας ανα­πτυ­χθού­με μαζί. Αυτή είναι η υπο­χρέ­ω­ση που έχου­με».

Μετά την XXIII συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της CELAC, η τρέ­χου­σα συνά­ντη­ση λαμ­βά­νει χώρα στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Kirchner με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση του δια­λό­γου μετα­ξύ των δύο μπλοκ, την ενί­σχυ­ση της δια­πε­ρι­φε­ρεια­κής συνερ­γα­σί­ας και της στρα­τη­γι­κής σύνδεσης.

Πηγή telesurtv.net

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο