Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο… «αριστερός» Γκάμπριελ Μπόριτς στο πλευρό του Ζελένσκι

Πει­σμα­τά­ρα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Όσο κι’ αν θέλουν κάποιοι να την αγνο­ή­σουν, αυτή είναι εκεί για να τους δια­ψεύ­δει. Ξανά και ξανά και ξανά…

Τον θυμά­στε τον… «σοσια­λι­στή», «αρι­στε­ρό», «προ­ο­δευ­τι­κό», κλπ, πρό­ε­δρο της Χιλής Γκά­μπριελ Μπό­ριτς; Αυτόν ντε, που όταν εκλέ­χθη­κε τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη προ­κά­λε­σε ντε­λί­ριο ενθου­σια­σμού στους εγχώ­ριους και διε­θνείς «αρι­στε­ρού­λη­δες». Ποιος ξεχνά τα πρω­το­σέ­λι­δα που πανη­γύ­ρι­ζαν για την εκλο­γή του, μετα­ξύ άλλων το «ΠΡΙΝ» που έγρα­φε για… «μεγα­λειώ­δη νίκη του λαού»;

Ε, λοι­πόν, αυτός ο κύριος, ο Γκά­μπριελ Μπό­ριτς, όχι μόνο τα «βρή­κε» με τις ΗΠΑ, χασκο­γε­λώ­ντας δίπλα στον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Μπάι­ντεν τις προ­άλ­λες στην «Σύνο­δο της Αμερικής».

Χθες, μας ενη­μέ­ρω­σε μέσω Twitter ότι συνο­μί­λη­σε με τον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο Β. Ζελέν­σκι και του εξέ­φρα­σε την «αλλη­λεγ­γύη» του, καθώς και την διά­θε­ση της κυβέρ­νη­σής του να βοη­θή­σει, κατα­δι­κά­ζο­ντας τις ρωσι­κές επιθέσεις.

Ο Βολο­ντί­μιρ απά­ντη­σε με δικό του μήνυ­μα, ευχα­ρι­στώ­ντας τον — «αρι­στε­ρό», «σοσια­λι­στή» και «προ­ο­δευ­τι­κό» — πρό­ε­δρο της Χιλής για την στή­ρι­ξη στον ΟΗΕ και την ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια.

Πριν απο λίγες ημέ­ρες, οι ίδιοι «αρι­στε­ρού­λη­δες» που ξεφά­ντω­ναν τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη υπέρ του Μπό­ριτς, πανη­γύ­ρι­ζαν για την εκλο­γή του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Γκου­στά­βο Πέτρο στην Κολομβία.

Οφεί­λου­με να τους το ανα­γνω­ρί­σου­με. Παρα­μέ­νουν πιστοί, αν μη τι άλλο, στον δια­χρο­νι­κό τους ρόλο να σπέρ­νουν αυτα­πά­τες περί «αρι­στε­ρών κυβερ­νή­σε­ων» που δήθεν θα αλλά­ξουν τους συσχε­τι­σμούς υπέρ του λαού στο έδα­φος της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας. Τι κι’ αν οι ίδιες οι εξε­λί­ξεις τους δια­ψεύ­δουν συνέ­χεια; Αυτοί το «βιο­λί τους»…

Χιλή: Η εκλο­γή Μπό­ριτς και το παρα­μύ­θι της «αρι­στε­ρής κυβέρνησης»

Γκου­στά­βο Πέτρο, Ζαν Λικ Μελαν­σόν και παρα­μύ­θια για «αρι­στε­ρές κυβερνήσεις»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο