Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ασάνζ μπορεί να προσφύγει κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ σε νέα ακροαματική συνεδρίαση

Ο ιδρυ­τής του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ έλα­βε σήμε­ρα στο Λον­δί­νο την άδεια από βρε­τα­νι­κό δικα­στή­ριο (High Court) να προ­σφύ­γει κατά της έκδο­σής του στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Το δικα­στή­ριο απο­φάν­θη­κε πως ο Ασάνζ μπο­ρεί να συνε­χί­σει την προ­σφυ­γή κατά της έκδο­σής του σε νέα πλή­ρη ακρο­α­μα­τι­κή συν­δρί­α­ση, εκτός αν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες παρά­σχουν «ικα­νο­ποι­η­τι­κές δια­βε­βαιώ­σεις» για το αν μπο­ρεί να επι­κα­λε­σθεί την Πρώ­τη Τρο­πο­λο­γία του Συντάγ­μα­τος των ΗΠΑ και για το αν ενδέ­χε­ται να απει­λη­θεί με τη θανα­τι­κή ποινή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο