Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ατλαντικός πλαταίνει κάθε χρόνο τέσσερα εκατοστά απομακρύνοντας την Ευρώπη από τις ΗΠΑ

Οι τεκτο­νι­κές πλά­κες, πάνω στις οποί­ες «πατά­νε» η Βόρεια και η Νότια Αμε­ρι­κή, απο­μα­κρύ­νο­νται κατά τέσ­σε­ρα εκα­το­στά κάθε χρό­νο από τις πλά­κες της Ευρώ­πης και της Αφρι­κής, καθώς ο Ατλα­ντι­κός Ωκε­α­νός πλα­ταί­νει ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρο, σπρώ­χνο­ντας όλο και πιο μακριά τις ηπεί­ρους στις δύο αντί­πε­ρα όχθες του, σύμ­φω­να με μία νέα βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη, η οποία έχει μία εξή­γη­ση γι’ αυτό το γεω­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο: Τα θερ­μι­κά ρεύ­μα­τα μετα­φο­ράς από τα έγκα­τα του πλανήτη.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον σει­σμο­λό­γο δρα Matthew Agius του Πανε­πι­στη­μί­ου του Σαου­θάμ­πτον, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό «Nature», εκτι­μούν ότι η συνε­χής ανά­δυ­ση υλι­κών από τα βάθη της Γης ωθούν όλο και πιο μακριά την Αμε­ρι­κή από την Ευρώ­πη και την Αφρι­κή.

Περί­που στο μέσον του βυθού του Ατλα­ντι­κού βρί­σκε­ται η Μεσο-Ατλα­ντι­κή Ράχη, η οποία «γεν­νά» νέες τεκτο­νι­κές πλά­κες και απο­τε­λεί τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή ανά­με­σα σε αυτές που κινού­νται προς τα δυτι­κά και εκεί­νες που ωθού­νται προς τα ανα­το­λι­κά. Καθώς οι πλά­κες απο­μα­κρύ­νο­νται μετα­ξύ τους, το κενό ανα­πλη­ρώ­νε­ται από τα νέα πετρώ­μα­τα που ανα­δύ­ο­νται από τη ράχη. Η κινη­τή­ρια δύνα­μη πίσω από την απο­μά­κρυν­ση των ατλα­ντι­κών πλα­κών ακό­μη παρα­μέ­νει μυστήριο.

Τώρα, για πρώ­τη φορά οι επι­στή­μο­νες εντό­πι­σαν ενδεί­ξεις για μία ανο­δι­κή κίνη­ση υλι­κών στον μαν­δύα ‑το ενδιά­με­σο στρώ­μα μετα­ξύ φλοιού και πυρή­να του πλα­νή­τη- από βάθη του­λά­χι­στον 600 χιλιο­μέ­τρων κάτω από τη Μεσο-Ατλα­ντι­κή Ράχη. Αυτή η ανά­δυ­ση φαί­νε­ται να σπρώ­χνει τις πλά­κες από κάτω, προ­κα­λώ­ντας τη στα­δια­κή απο­μά­κρυν­σή τους. Μέχρι τώρα τέτοιες ανο­δι­κές κινή­σεις κάτω από τις υφα­λορ­ρά­χες θεω­ρεί­το ότι ξεκι­νού­σαν μόνο από πολύ μικρό­τε­ρα βάθη περί­που 60 χιλιομέτρων.

Τα νέα στοι­χεία προ­έ­κυ­ψαν με τη βοή­θεια δύο ερευ­νη­τι­κών πλοί­ων (RV Langseth και RRV Discovery) που εγκα­τέ­στη­σαν 39 σει­σμο­γρά­φους στα βάθη του Ατλα­ντι­κού, κατα­φέρ­νο­ντας έτσι την πρώ­τη μεγά­λης κλί­μα­κας και υψη­λής ανά­λυ­σης απει­κό­νι­ση του μαν­δύα κάτω από τη Μεσο-Ατλα­ντι­κή Ράχη, σε βάθη 410 έως 660 χιλιο­μέ­τρων κάτω από τον βυθό. Ανι­χνεύ­θη­κε, έτσι, μία απρό­σμε­νη, αργή κίνη­ση υλι­κών από τα βάθη του μαν­δύα, κάτι που δεν είχε παρα­τη­ρη­θεί στο παρελ­θόν οπου­δή­πο­τε στη Γη.

   «Υπάρ­χει μία διευ­ρυ­νό­με­νη από­στα­ση ανά­με­σα στη Βόρεια Αμε­ρι­κή και την Ευρώ­πη, που δεν οφεί­λε­ται σε πολι­τι­κές ή φιλο­σο­φι­κές δια­φο­ρές, αλλά στα θερ­μι­κά ρεύ­μα­τα του μαν­δύα (φαι­νό­με­νο της συνα­γω­γής)», δήλω­σε ο ερευ­νη­τής δρ Νικ Χάρμον.

«Η νέα έρευ­να είναι εντυ­πω­σια­κή και έρχε­ται να αμφι­σβη­τή­σει τις καθιε­ρω­μέ­νες θεω­ρί­ες ότι οι μεσο-ωκε­ά­νιες ράχες παί­ζουν παθη­τι­κό ρόλο στην τεκτο­νι­κή των πλα­κών. Αντί­θε­τα, φαί­νε­ται πως στις πλά­κες σε μέρη όπως η Μεσο-Ατλα­ντι­κή Ράχη υπάρ­χουν δυνά­μεις που παί­ζουν σημα­ντι­κό ρόλο στην απο­μά­κρυν­ση των πρό­σφα­τα δημιουρ­γη­μέ­νων πλα­κών», ανέ­φε­ρε ο καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης Μάικ Κένταλ.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο