Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο γενικός γραμματέας των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. θέτει κάποια ερωτήματα για το χτεσινό χάος στην Εθνική

Σε άρθρο του ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ένω­σης Αξιω­μα­τι­κών Αστυ­νο­μί­ας Αττι­κής Κανέλ­λος Νικο­λά­ου ανα­φέ­ρε­ται, με αφορ­μή την καρα­τό­μη­ση του αξιω­μα­τι­κού της τρο­χαί­ας, στις ευθύ­νες για το χάος στην Εθνι­κή και θέτει κάποια ενδια­φέ­ρο­ντα ερρωτήματα

«Οταν με μόλις πέντε πόντους χιό­νι κόβε­ται η Ελλά­δα στα δύο και εγκλω­βί­ζο­νται οχή­μα­τα στην Εθνι­κή Οδό για αρκε­τή ώρα, είναι προ­φα­νές ότι κάποιοι έχουν ευθύνες.

Ο οδη­γός ενός οχή­μα­τος που χρη­σι­μο­ποιεί την Εθνι­κή Οδό και πλη­ρώ­νει γι’ αυτήν τη χρή­ση τα ακρι­βά διό­δια τότε δικαί­ως έχει απαι­τή­σεις. Αυτές είναι το οδι­κό δίκτυο να παρα­μέ­νει ανοι­χτό και ασφα­λές. Ορθώς, λοι­πόν, ανα­ζη­τή­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση άμε­σα τα αίτια για την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση που δημιουργήθηκε.

Κάπως έτσι, μετά από τη σύσκε­ψη που έγι­νε για την από­δο­ση ευθυ­νών, βρέ­θη­κε ο υπεύ­θυ­νος και «καρα­το­μή­θη­κε» από τη θέση του. Ηταν ο διοι­κη­τής του Β’ Τμή­μα­τος Αυτο­κι­νη­το­δρό­μων Αττι­κής. Εδώ, όμως, πρέ­πει να μπουν ορι­σμέ­να ερωτήματα:

  • Ο διοι­κη­τής της Τρο­χαί­ας επέ­δει­ξε αδιαφορία;
  • Οι συνά­δελ­φοι που προ­σπα­θού­σαν να φέρουν σε πέρας την υπη­ρε­σία τους κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες επέ­δει­ξαν αδιαφορία;

Την ίδια ώρα, γεν­νιού­νται κάποια ακό­μη ερωτήματα:

  • Η ιδιω­τι­κή εται­ρεία που έχει ανα­λά­βει τον οδι­κό άξο­να και καρ­πώ­νε­ται το τίμη­μα των διο­δί­ων δεν έχει ευθύνες;
  • Εκα­νε τις απα­ραί­τη­τες προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές ενέρ­γειες ως όφει­λε και δεν τα κατά­φε­ρε ή μήπως πιά­στη­κε απροετοίμαστη;
  • Με την ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η ίδια «αθω­ώ­νει» εαυ­τη και πετά­ει το μπα­λά­κι των ευθυ­νών οπου­δή­πο­τε αλλού; Εγι­νε πιστευ­τή. Γιατί;
  • Μήπως έγι­νε και στο παρελ­θόν κάτι ανά­λο­γο χωρίς να λογο­δο­τή­σει και να τύχει κυρώσεων;

Δυστυ­χώς, όμως, για άλλη μία φορά η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία θεω­ρεί­ται ελα­φρά τη καρ­διά από κάποιους υπεύ­θυ­νη γι’ αυτή τη δυσά­ρε­στη κατά­στα­ση που δημιουρ­γή­θη­κε. Προ­φα­νώς, οι Έλλη­νες αστυ­νο­μι­κοί είμα­στε τα «εύκο­λα θύμα­τα» που θυσια­ζό­μα­στε για να εξευ­με­νί­σου­με την κοι­νω­νι­κή οργή και αγανάκτηση.

Ελπί­ζου­με κάπο­τε να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες αυτοί που τις έχουν και να μην κρύ­βο­νται πάντα πίσω από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία. Ελπί­ζου­με να γίνει, επί­σης, αντι­λη­πτό ότι μπο­ρεί να μας θεω­ρούν ανα­λώ­σι­μους, αλλά δεν μπο­ρεί κανείς να παί­ζει με την αξιο­πρέ­πεια και την υπό­λη­ψη μας.

Αυτά για την ώρα… Καλή χρονιά…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο