Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γεροτζιάφας: «Επιτίθενται ανήθικα στον Γραμματέα του ΚΚΕ που είπε το αυτονόητο»

Σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook ο Γρη­γό­ρης Γερο­τζιά­φας ‑υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ- γρά­φει τα αυτο­νό­η­τα και λογι­κά ανα­φο­ρι­κά με τη δήλω­ση Δημή­τρη Κου­τσού­μπα για τους «sugar daddies».

Ο καθη­γη­τής αιμα­το­λο­γί­ας στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βόν­νης που απο­χώ­ρη­σε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλο­γή Κασ­σε­λά­κη, κάνει λόγο για «θλι­βε­ρούς ατζέ­ντη­δες ιδω­τι­κων ομί­λων» και «συρι­ζαί­ους βου­λευ­τές ηρα­κλη­δείς του Προ­ε­δρι­κού Στέμ­μα­τος» που «επι­τί­θε­νται ανή­θι­κα στον Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ που είπε το αυτο­νό­η­το».

Όλη η ανάρτηση:

«Θλι­βε­ροί ατζέ­ντη­δες των ιδω­τι­κων ομί­λων ετοι­μά­ζο­νται να στή­σουν μαγα­ζία με ταμπέ­λα «Πανε­πι­στή­μιον» ανοι­ξα­με και σας περιμένουμε!

Από δίπλα συρι­ζαί­οι βου­λευ­τές ηρα­κλη­δείς του Προ­ε­δρι­κού Στέμ­μα­τος (Παπ­πας Λινού) ρίχνουν στην «αγο­ρά» την «συνταγ­μα­τι­κή νομι­μό­τη­τα»: Ναι μετά την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 θα ανοί­ξουν τα μαγα­ζιά και θα σας περιμένουν!

Και όλοι μαζί επι­τί­θε­νται ανή­θι­κα στον Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ που είπε το αυτο­νό­η­το: εκει που τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα γίνο­νται εμπό­ρευ­μα η φτώ­χια φέρ­νει πορνεία.

Δει­τε τα σχε­τι­κά δημο­σί­ευ­μα­τα γαλ­λι­κων δεξιών εφη­με­ρί­δων (Le Figaro) Δει­τε το reportage της γαλ­λι­κής τηλε­ό­ρα­σης και αφού κάνε­τε την αυτο­κρι­τι­κή σας για την απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, επι­κε­ντρω­θει­τε στον βασι­κό στο­χο: κανέ­να ιδιω­τι­κό πανεπιστήμιο.

Αυτός ο νόμος θα καταρ­γη­θει και όλα τα ιδιω­τι­κα μαγα­ζια θα κλει­σουν με το νεο συσχε­τι­σμό πολι­τι­κων δυνά­με­ων που θα προ­κυ­ψει από τις σημε­ρι­νές κοι­νω­νι­κές συγκρούσεις».

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο