Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γιάνης Βαρουφάκης στη νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη!

Ακό­μα και όσοι άρχι­σαν να συνη­θί­ζουν με τη δημο­σιό­τη­τα που ―φαί­νε­ται ότι― απο­λαμ­βά­νει ο Γιά­νης Βαρου­φά­κης, ένιω­σαν έκπλη­ξη με την είδη­ση που διέρ­ρευ­σε από το γρα­φείο παρα­γω­γής του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη και σύμ­φω­να με την οποία ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών θα κατέ­χει κεντρι­κό (σχε­δόν πρω­τα­γω­νι­στι­κό) ρόλο στη νέα ται­νία του μεγά­λου Έλλη­να σκη­νο­θέ­τη! Η ται­νία θα πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ελλη­νι­κή κρί­ση, την εναλ­λα­γή που σημειώ­θη­κε στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό με την για πρώ­τη φορά εκλο­γή κυβέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς και τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις της με τους θεσμούς και το διευ­θυ­ντή­ριο των Βρυξελλών.

Όπως ειπώ­θη­κε δεν πρό­κει­ται απλά για μια σκέ­ψη του σκη­νο­θέ­τη, αλλά για από­φα­ση που συμ­φω­νή­θη­κε μετα­ξύ των δυο ανδρών μετά από συνά­ντη­ση που είχαν στο περι­θώ­ριο μιας συνε­δρί­α­σης του Eurogroup στις Βρυ­ξέλ­λες, όπου ο σκη­νο­θέ­της έχει απο­μο­νω­θεί για να γρά­ψει το σενά­ριο της ταινίας.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες σύντο­μους ρόλους («περά­σμα­τα» όπως λέγο­νται στη γλώσ­σα του κινη­μα­το­γρά­φου) θα έχουν δυο ακό­μα υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης (χωρίς να απο­κα­λύ­πτο­νται τα ονό­μα­τά τους), αλλά και εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προ­σπά­θεια να απο­δο­θεί υπο­δειγ­μα­τι­κά στο σελι­λόιντ η πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το «στίγ­μα» της νέας επο­χής που φέρ­νει η για πρώ­τη φορά από κυβέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο σκη­νο­θέ­της θα κατα­πια­στεί σε ται­νία του με ένα κορυ­φαίο κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κό θέμα (παλιό­τε­ρα «Τα πέτρι­να χρό­νια», «Ψυχή βαθιά» κ.ά.) ή κορυ­φαί­ας ακτι­νο­βο­λί­ας πολι­τι­κά πρό­σω­πα («Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος»). Όπως είναι γνω­στό ο διε­θνώς κατα­ξιω­μέ­νος και βρα­βευ­μέ­νος σκη­νο­θέ­της συνη­θί­ζει να δίνει βάρος στην ρεα­λι­στι­κή μετα­φο­ρά των θεμά­των του στη μεγά­λη οθό­νη και στην προ­σπά­θειά του αυτή δεν φεί­δε­ται κόπων και θυσιών, αλλά… και εκπλήξεων.

Ο ίδιος ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης φέρε­ται να δηλώ­νει στο στε­νό φιλι­κό του περι­βάλ­λον ότι είναι εντυ­πω­σια­σμέ­νος από την εικό­να που απο­πνέ­ει ο υπουρ­γός από την πρώ­τη κιό­λας μέρα που ξεκί­νη­σαν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τους θεσμούς και υπε­ρή­φα­νος για­τί, μετά την έλευ­ση στην εξου­σία της κυβέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς, για πρώ­τη φορά «έλλη­νας πολι­τι­κός της μικρής Ελλά­δας στέ­κε­ται όρθιος και με το κεφά­λι ψηλά απέ­να­ντι στους εκπρο­σώ­πους των ισχυ­ρών της Ευρώ­πης και του κόσμου». Από την ίδια πηγή διέρ­ρευ­σε ότι ο Γιά­νης Βαρου­φά­κης ήταν ο δια­κα­ής πόθος του σκη­νο­θέ­τη. Ειπώ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «ο κ. Βούλ­γα­ρης δεν θα μπο­ρού­σε να φαντα­στεί τη νέα του ται­νία χωρίς τη συμ­με­το­χή του υπουργού».

Ανα­μέ­νο­ντας και την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της εντυ­πω­σια­κής ομο­λο­γου­μέ­νως αυτής συνερ­γα­σί­ας, ευχό­μα­στε και στους δυο τα επό­με­να σκα­λο­πά­τια της καριέ­ρας τους να τα ανε­βούν στη σκά­λα του Χόλιγουντ!

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο