Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γιάνης και η Έφη

Γρά­φει ο 2310net //

Δευ­τέ­ρα βρά­δυ ήμουν σε δίλημ­μα: Να αρά­ξω σπί­τι να δω τη συνέ­ντευ­ξη Βαρου­φά­κη ή να πάω για κρα­σί με τους φίλους μου; Δε βαριέ­σαι, λέω, τον Γιά­νη θα τον δω και αύριο. Τους φίλους μου μπο­ρεί να πάρει και καμιά βδο­μά­δα για να τους ξανα­δώ. Έτσι με κέρ­δι­σε το φιλό­ξε­νο ρακά­δι­κο και έχα­σα την ευκαι­ρία να δω τον Γιά­νη να δίνει live ένα νέο σόου.

Τον είδα την επό­με­νη να παί­ζει σε όλα τα δελ­τία. Τι συνέ­βη, ανα­ρω­τή­θη­κα, δεν έδω­σε σήμε­ρα καμία συνέ­ντευ­ξη και παί­ζουν ακό­μα τις χτε­σι­νές; Χτε­σι­νή συνέ­ντευ­ξη Βαρου­φά­κη είναι σαν να φορά­ει η Γιάν­να Αγγε­λο­πού­λου περυ­σι­νό συνο­λά­κι του Yves Saint Laurent. Σαν να τρώ­ει ο Πέτρος Κωστό­που­λος ξανα­ζε­στα­μέ­νο αστακό.

Η δημο­σιό­τη­τα που έχει ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών είναι τέτοια που αν ανοί­ξεις την τηλε­ό­ρα­ση οποια­δή­πο­τε ώρα, οποια­δή­πο­τε μέρα θα τον πετύ­χεις να λέει με συμπα­θη­τι­κό τρό­πο τα πιο περί­ερ­γα πράγ­μα­τα. Αν δεν γίνει ο επό­με­νος Λαγκαρντ μια καριέ­ρα στην τηλε­ό­ρα­ση την έχει άνε­τα. Πιθα­νόν σε μια εκπο­μπή σαν του Μάκη Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λου ή του Γρη­γό­ρη Αρνα­ού­το­γλου, ξέρε­τε από αυτές που φέρ­νουν καλε­σμέ­νους για να ακούν τον παρου­σια­στή να μιλάει.

Είναι πάθος για δημο­σιό­τη­τα; Ψώνιο; Ναρ­κισ­σι­σμός;; Ποιος ξέρει; Ίσως να μας λύσει την απο­ρία όταν κλη­θεί στην εκπο­μπή του Κων­στα­ντί­νου Παπανικόλα.

GF2

Τρί­τη βρά­δυ ξεκι­νώ­ντας η Ελλη­νο­φρέ­νεια είχε από­σπα­σμα από το νέο βίντεο κλιπ της Έφης Θώδη. Την θυμά­στε; Εκεί­νη η τρα­γου­δί­στρια παρα­δο­σια­κών φεστι­βάλ (πανη­γύ­ρια) την οποία κάπο­τε ανα­κά­λυ­ψαν τα κανά­λια και έγι­νε γνω­στή στο πανελ­λή­νιο. Η προ­βο­λή της ήταν τέτοια που την βλέ­πα­με καθη­με­ρι­νά να κάνει κάτι. Το ένα κανά­λι την έβα­ζε να πει τα κάλα­ντα στα γερ­μα­νι­κά, το άλλο απα­ντού­σε βάζο­ντάς την να ντυ­θεί Άγιος Βασί­λης. Καλε­σμέ­νη σε 3–4 εκπο­μπές τη βδο­μά­δα περί­που δηλα­δή σε όσες και ο Γιά­νης σε μια τυπι­κή του μέρα.

Ώσπου το σύστη­μα του θεά­μα­τος, αφού την ξεζού­μι­σε, την πέτα­ξε στην άκρη με τις φήμες να λένε ότι κλο­νί­στη­κε η ψυχι­κή της υγεία. Τώρα κάνει το come back εμφα­νι­ζό­με­νη σε μια μπα­νιέ­ρα να κάνει το αφρό­λου­τρό της επεν­δύ­ο­ντας οπτι­κά ένα άθλιο μου­σι­κό προϊόν.

Ο συνειρ­μός ήταν άμε­σος. Είναι ο Βαρου­φά­κης η σύγ­χρο­νη Έφη Θώδη; Σε κάθε περί­πτω­ση και οι δύο γνώ­ρι­σαν την υπερ­προ­βο­λή, μπή­καν στα σπί­τια μας, έγι­ναν τα σημαί­νο­ντα της αμεί­λι­κτης κοι­νω­νί­ας του θεά­μα­τος σε μια συγκε­κρι­μέ­νη επο­χή. Και οι δύο από­λαυ­σαν και απο­λαμ­βά­νουν αυτήν την κατά­στα­ση λίγο πριν το δια­φαι­νό­με­νο τέλος της.

GF1

Έτσι συμ­βαί­νει συνή­θως όταν επεν­δύ­εις στην εικό­να. Νομί­ζεις ότι αυτό κρα­τά­ει για πάντα. Τελι­κά όταν έρχε­ται η ημε­ρο­μη­νία λήξης το προ­ϊ­όν αρχί­ζει να ξινί­ζει και πάει για πέτα­μα. Ο Γιά­νης είναι το ίδιο ανα­λώ­σι­μος. Θα χρε­ω­θεί κάποια στιγ­μή την υπο­γρα­φή νέου μνη­μο­νί­ου, θα μάθου­με ότι οι δικοί του χει­ρι­σμοί οδή­γη­σαν στην συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής, θα γίνει ο απο­διο­πο­μπαί­ος τρά­γος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος θα συνε­χί­σει την καριέ­ρα του κάπου αλλού. Στο ΔΝΤ, στο Χάρ­βαρντ, ποιος ξέρει. Μέχρι τότε τα ΜΜΕ θα έχουν βρει κάποιον άλλον να πάρει τα ….κάτι παρα­πά­νω από τα 15 λεπτά δημο­σιό­τη­τας που του αναλογούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο