Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Γιάννης έχασε τον συμβολισμό του…»

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης //

“Ευτυ­χώς που τo άλμα επί κοντώ δεν είναι μπάσκετ…
Αλλιώς θα μας έβγαι­νε και η Κατε­ρί­να τραυματισμένη”

Ο Γιαν­νά­κης μας λοι­πόν, το καμά­ρι μας, η περη­φά­νια μας, το ιδα­νι­κό, το όρα­μα μας, η ελπί­δα μας και το καύ­χη­μα μας, έχα­σε τον συμ­βο­λι­σμό του, έχα­σε το φωτο­στέ­φα­νο της Δόξας του και έπε­σε χαμηλά.

Ίσως να μην φταιει αυτός, ίσως να είναι όπως τα λεει. Το χαντά­κι όμως – φαί­νε­ται ήταν μεγά­λο – δεν μπό­ρε­σε να το πηδήξει.

Στον καπι­τα­λι­σμό ζού­με Γιαν­νά­κη, ακό­μα και αν ρου­φή­ξουν το ζου­μί σου μέχρι το μεδού­λι, ποτέ δεν θα σε αφή­σουν να ξεστρα­τί­σεις στις δικές σου ορέ­ξεις και να ονει­ρεύ­ε­σαι εθνι­κά μεγαλεία.

Έτσι λοι­πόν ο Γιαν­νά­κης διέ­γρα­ψε εαυ­τόν από ό,τι προσ­δο­κί­ες είχα­με. Ο Γιαν­νά­κης θα λάμ­ψει δια της απου­σί­ας του από την Εθνι­κή ομά­δα. Δεν κατά­λα­βε φαί­νε­ται καλά… ή Ελλά­δα  και ζήτω με δόξα και δάφ­νι­νο στε­φά­νι ή δολά­ρια – πολ­λά δολά­ρια. Και τα δύο μαζί δεν γίνε­ται. Και τα δυο μαζί δεν συμ­βα­δί­ζουν ούτε καν συνα­ντώ­νται στον εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο αθλη­τι­κό κόσμο της εκμετάλλευσης.

Διά­λε­ξες τα δολά­ρια και καλά έκα­νες, την πάρ­τη σου κοί­τα­ξες, να αξιο­ποι­ή­σεις  έτσι και το ταλέ­ντο σου και τα συμ­φέ­ρο­ντα σου. Έπρε­πε να δια­λέ­ξεις, καθό­λου δύσκο­λη η δια­λο­γή σου. Να υπο­στείς κεκα­λυμ­μέ­νη υπο­τα­γή ή να αντι­δρά­σεις; Τελι­κά υποτάχθηκες

Πίστε­ψες Γιαν­νά­κη- και αυτό είναι το λάθος και η απει­ρία σου — πως θα σε άφη­ναν να παρα­μεί­νεις σύμ­βο­λο εθνι­κής περη­φά­νιας και υπό­δειγ­μα μίμη­σης; — ίσως λεω και πάλι να μην φταις εσύ -. Πίστε­ψες ότι ο φωτει­νός δρό­μος της προ­βο­λής δεν έχει σκο­τά­δια, δεν έχει κόκ­κι­να σημά­δια, δεν έχει παγί­δες. Δεν είσαι ο πρώ­τος και φυσι­κά δεν θα είσαι ο τελευταίος.

Εμείς παρό­λα αυτά θα σε αγα­πά­με, θα σε παρα­κο­λου­θού­με, θα σε θαυ­μά­ζου­με και θα σε σεβό­μα­στε, για­τί δεν αμφι­σβη­τή­σα­με ούτε για μία στιγ­μή, τις καλές σου προ­θέ­σεις και την επι­θυ­μία σου να φορέ­σεις την τιμη­μέ­νη φανέ­λα της Εθνι­κής του Μπά­σκετ και να υπη­ρε­τή­σεις το μεγα­λείο της. Να λάμ­ψει το όνο­μα σου πλάι στις παλιές δόξες, στους βετε­ρά­νους του αθλήματος.

Τους νεό­τε­ρους — Γκά­λης — Γιαν­νά­κης – Χρι­στο­δού­λου – Δια­μα­ντί­δης –Σπα­νού­λης και τους παλαιό­τε­ρους – Αμε­ρι­κά­νος – Τρό­ντος – Γκού­μας – Ζού­πας – Κόντος – Κολο­κυ­θάς και τόσοι άλλοι!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο