Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέστειλε την απεργία πείνας

Ο απερ­γός πεί­νας Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης, έπει­τα από 68 ημέ­ρες,  απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει την απερ­γία πεί­νας. Την από­φα­σή του ανα­κοί­νω­σε ο ίδιος.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η υγεία του έχει επη­ρε­α­στεί πολύ σοβα­ρά από τόσες ημέ­ρες απερ­γί­ας πείνας .

Τον Μάιο, ο Μιχαη­λί­δης κατέ­θε­σε στο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Αμφισ­σας αίτη­μα απο­φυ­λά­κι­σης, έχο­ντας συμπλη­ρώ­σει τις τυπι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που ορί­ζει ο νόμος για την υφ’ όρον από­λυ­σή του, ήτοι την έκτι­ση του ενός τρί­του της πραγ­μα­τι­κής ποι­νής του. Στις 23 Μαΐ­ου, και ενώ η από­φα­ση εκκρε­μού­σε, ανα­κοί­νω­σε ότι ξεκι­νά­ει απερ­γία πεί­νας χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη φυλά­κι­σή του ως «επί­θε­ση του κρά­τους και του κεφα­λαί­ου σε όσους συνει­δη­τά τάσ­σο­νται ενα­ντί­ον τους».

Το δικα­στή­ριο της Αμφισ­σας απέρ­ρι­ψε την 20ή Ιου­νί­ου το αίτη­μά του, με το σκε­πτι­κό ότι απέ­δρα­σε το 2019 και επέ­δει­ξε παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά κατά το διά­στη­μα που βρι­σκό­ταν εκτός φυλα­κής. Μέσω των συνη­γό­ρων του, Γιώρ­γου Κακαρ­νιά και Θεό­δω­ρου Μαντά, άσκη­σε την ίδια ημέ­ρα (20/6) έφε­ση, η οποία εκδι­κά­σθη­κε τη Δευ­τέ­ρα, με το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λαμί­ας να απορ­ρί­πτει το αίτη­μά του επα­να­λαμ­βά­νο­ντας το σκε­πτι­κό του δικα­στη­ρί­ου Αμφισ­σας περί «μη σωφρο­νι­σμού» του και πως η καλή δια­γω­γή που επέ­δει­ξε στη φυλα­κή ήταν «προ­σχη­μα­τι­κή». .

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο