Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γιάννης Στάνκογλου κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί τον απείλησε με όπλο

Ο γνω­στός ηθο­ποιός Γιάν­νης Στάν­κο­γλου κατήγ­γει­λε στην Αστυ­νο­μία ότι σήμε­ρα στις 1.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα στη συμ­βο­λή των οδών Αμε­ρι­κής και Βενι­ζέ­λου στο Σύνταγ­μα ένας οδη­γός ταξί τον απεί­λη­σε με όπλο.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τα όσα κατήγ­γει­λε ο γνω­στός ηθο­ποιός, ο οδη­γός ταξί μετά από αντι­πα­ρά­θε­ση που είχαν, τον εξύ­βρι­σε και τον απεί­λη­σε με όπλο, ενώ στη συνέ­χεια ο οδη­γός ταξί κατά τη δια­φυ­γή του από το σημείο προ­σπά­θη­σε να τον παρα­σύ­ρει με το όχη­μά του.

Κατά του οδη­γού ταξί σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων, για εξύ­βρι­ση και για από­πει­ρα ανθρωποκτονίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο