Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Γιάννης Χαρούλης στην Ακτή Πειραιώς (13–28/2)

Ο Γιάν­νης Χαρού­λης ξεκι­νά­ει τις εμφα­νί­σεις του στην Ακτή Πει­ραιώς κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το από τις 13 Φλε­βά­ρη. Θα ερμη­νεύ­σει τρα­γού­δια από την προ­σω­πι­κή του δισκο­γρα­φία αλλά και μεγά­λες στιγ­μές σπου­δαί­ων δημιουρ­γών που έχει αγα­πή­σει μέσα στα χρό­νια. Η κρη­τι­κή παρά­δο­ση έχει φυσι­κά την ιδιαί­τε­ρή της παρου­σία στα live του Γιάν­νη Χαρού­λη που την τιμά.

«ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ» είναι ο τίτλος των εμφα­νί­σε­ών του στην Ακτή Πει­ραιώς, από το ομώ­νυ­μο διπλό cd («Χίλια καλώς εσμί­ξα­με» Live στo Λυκα­βητ­τό, «MINOS EMI») σε ζωντα­νή ηχο­γρά­φη­ση από το Θέα­τρο του Λυκα­βητ­τού το 2013, που θα κυκλο­φο­ρή­σει στις 16 Φλε­βά­ρη και θα περι­λαμ­βά­νει 41 τρα­γού­δια, παρα­δο­σια­κά κρη­τι­κά, επι­τυ­χί­ες μεγά­λων συν­θε­τών, τρα­γού­δια από τις προ­σω­πι­κές δισκο­γρα­φι­κές δου­λειές του Γιάν­νη Χαρού­λη, «Γύρω μου και εντός μου», «Χει­μω­ναν­θός» και φυσι­κά στον τελευ­ταίο του δίσκο, «Μαγ­γα­νεί­ες» και μια μονα­δι­κή σύμπρα­ξη με τον Χρή­στο Θηβαίο στο τρα­γού­δι «Ημε­ρο­λό­γιο».

Την Κυρια­κή 8 και την Δευ­τέ­ρα 9 Σεπτέμ­βρη 2013, το Θέα­τρο Λυκα­βητ­τού γέμι­σε ασφυ­κτι­κά με πάνω από 15.000 θεα­τές που ανέ­βη­καν να ακού­σουν τον Γιάν­νη Χαρού­λη στο μέρος απ’ όπου πρω­το­ξε­κί­νη­σε το 2002. Κοι­νό που ανα­γνω­ρί­ζει την αυθε­ντι­κό­τη­τα του Γιάν­νη Χαρού­λη και σέβε­ται τη προ­σπά­θεια του να φέρει τον κόσμο κοντά με την παρά­δο­ση και την ιστο­ρία μας, να μάθει στους νέους τρα­γού­δια που πιθα­νόν δεν θα μάθαι­ναν με άλλο τρό­πο, να δεί­ξει πως η αγά­πη και ο σεβα­σμός στις μου­σι­κές μας ρίζες, μπο­ρούν να αφο­ρούν όλους μας.

Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το 13, 14, 20, 21, 27, 28 Φλεβάρη
Ώρα έναρ­ξης: 10.30

Ακτή Πει­ραιώς: Πει­ραιώς 178 & Λαμί­ας 4, Ταύρος
Τηλ. 210 3418020/www.aktipireos.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο