Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο γιορτασμός της πρώτης επετείου του θανάτου του Β.Ι. ΛΕΝΙΝ στην Θεσσαλονίκη στα 1925

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Για πρώ­τη φορά, ένα χρό­νο μετά το θάνα­το του ηγέ­τη της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης Β.Ι. ΛΕΝΙΝ το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ απο­φα­σί­ζουν να γιορ­τά­σουν την επέ­τειο, μαζί με την επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας των ΛΗΜΠΝΕΧΤ και ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ με εκδη­λώ­σεις σε διά­φο­ρες πόλεις της χώρας. Μάλι­στα η Κ.Ε της ΟΚΝΕ για το σκο­πό αυτό ετοι­μά­ζει ειδι­κή προ­κή­ρυ­ξη, ενώ στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ δημο­σιεύ­ε­ται και σχέ­διο ομι­λί­ας για τους «ρήτο­ρες» των συγκε­ντρώ­σε­ων αυτών .

Η πρώ­τη συγκέ­ντρω­ση στη χώρα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την Κυρια­κή 18/1. Η συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να (ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 25/1) απα­γο­ρεύ­τη­κε (παρά  το κλί­μα της τρο­μο­κρα­τί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συγκε­ντρώ­σεις σε διά­φο­ρες συνοι­κί­ες) ενώ από ΡΕΠΟΡΤΑΖ του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ μαθαί­νου­με ότι τελι­κά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συγκε­ντρώ­σεις σε Λάρι­σα και Πάτρα.

Στο  αφιέ­ρω­μα για την πρώ­τη αυτή επε­τεια­κή συγκέ­ντρω­ση αξιο­ποιού­με ρεπορ­τάζ του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ και της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την

ορθο­γρα­φία και τη γλώσ­σα της επο­χής, ενώ επι­ση­μαί­νου­με ότι στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάρ­χει λαθε­μέ­νη ανα­γρα­φή των ονο­μά­των των ομι­λη­τών. 

Η ανταπόκριση του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (24/1/1925) σε μονό­στη­λο (4 σελ.) του ανα­φέ­ρει: «Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΕΝ ΕΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ταχυ­δρο­μι­κώς): «Κατό­πιν πρω­το­βου­λί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Τμή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας εγέ­νε­το μεγα­λειώ­δης συγκέ­ντρω­σις καθ’ ην χιλιά­δες ολό­κλη­ροι εργα­τών και γενι­κώς πτω­χών βιο­πα­λαι­στών εις τον κινη­μα­το­γρά­φον «Σκαϊ­τιγκ» για την  επέ­τειο του θανά­του του Λένιν ως και της δολο­φο­νί­ας του Λήμπ­ντεχτ και της Λούξεμπουργκ.

Η στρα­το­κρα­τία έδρα­σε και πάλι. Έφιπ­πα απο­σπά­σμα­τα χωρο­φυ­λα­κής είχον ζώσει το κινη­μα­το­θέ­α­τρον. Πλη­θώ­ρα δε χαφιέ­δων είχον κατα­λά­βει την είσο­δον. Οι υδρα­ντλί­ες του Δήμου εις μικράν από­στα­σιν ανέ­με­νον όπως αρχί­σω­σι εις την πρώ­την δια­τα­γήν το άσι­μον έργον των.  Γενι­κώς δε ελή­φθη­σαν τα αυτά τρο­μο­κρα­τι­κά μέτρα δια την παρε­μπό­δι­σι­νου πλή­θους όπως προ­έλ­θη εις την συγκέντρωσιν.

Παρ’ όλα όμως αυτά το πλή­θος προ­σήλ­θε. Προς αυτό ωμί­λη­σε εκ μέρους της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας ο σ. Κ. Κουτ­βής, (πρό­κει­ται για τον Νίκο Ζαχα­ριά­δη μετέ­πει­τα Γενι­κό Γραμ­μα­τέα  του ΚΚΕ που τη περί­ο­δο εκεί­νη ερχό­με­νος από το Κομ­μου­νι­στι­κό Πανε­πι­στή­μιο των Εργα­ζο­μέ­νων της Ανα­το­λής- Κουτβ- δού­λευε στην 3μελη γραμ­μα­τεία της ΟΚΝΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης) εκ δε του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος ο σ. Γεωρ­γά­κης. Ωσαύ­τως ωμί­λη­σε εκ μέρους των Κομου­νι­στών φοι­τη­τών ο σ. Μαραγ­γός, εκ μέρους της Ενώ­σε­ως Π. Πολε­μι­στών και ο σ. Βιτσώρης.

Οι ομι­λη­τές εξή­ραν το έργον των Λένιν. Λήμπνεχτ και Λού­ξε­μπουργκ εκαυ­τη­ρί­α­σαν τον φασι­σμόν και εν μέσω ζωη­ρών χει­ρο­κρο­τη­μά­των και επευ­φη­μιών υπέρ του Κόμ­μα­τος και της Κοι­νω­νι­κής Επα­να­στά­σε­ως, ώρκι­σαν τα συγκε­ντρω­μέ­να πλή­θη όπως αγω­νι­σθούν δια την την εγκα­θί­δρυ­σιν εν Ελλά­δι της Εργα­το­α­γρο­τι­κής Κυβερνήσεως.

Τέλος ενε­κρί­θη σχε­τι­κόν ψήφι­σμα και τα πλή­θη διε­λύ­θη­σαν ησύ­χως προς μεγά­λην θλί­ψιν των χαφιέ­δων οίτι­νες ανέ­με­νον βλα­κω­δώς όπως οι συγκε­ντρω­θέ­ντες προ­κα­λέ­σω­σι ταρα­χάς και επέμ­βω­σιν αυτοί δια τους γνω­στούς ευνο­ή­τους λόγους.

Στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάρ­χει προ­δη­μο­σί­ευ­ση για τη συγκέ­ντρω­ση. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (18/1) «ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ»

«Κατό­πιν αιτή­σε­ως των κομ­μου­νι­στών Ασβε­στο­χω­ρί­ου όπως συγκρο­τή­σουν σήμε­ρον το από­γευ­μα συλ­λα­λη­τή­ριον εδό­θη χθες το εσπέ­ρας η σχε­τι­κή άδεια υπό της Διοι­κή­σε­ως Χωροφυλακής.

Εκ παραλ­λή­λου θα γίνη και η προ­αγ­γε­λιεί­σα συγκέ­ντρω­σις των κομ­μου­νι­στών της πόλε­ώς μας το από­γευ­μα εις το Σκαϊ­τιγκ.  Προς τού­το η αστυ­νο­μία έλα­βεν όλα τα ανα­γκαία μέτρα διε­τά­χθη δε ολό­κλη­ρος η δύνα­μις της Χωρο­φυ­λα­κής να  δια­τέ­λη εν επιφυλακή».

Σε αντα­πό­κρι­ση της εφη­με­ρί­δας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την επό­με­νη μέρα (19/1) ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: «Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ. Χθες το πρωί εγέ­νε­το εις το Σκαϊ­ταγκ συγκέν­ρω­σις της Κομου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας προς τέλει­σιν μνη­μο­σύ­νου επί τη επε­τείω του θανά­του τους Καρλ­Λή­μπνεχτ, Ρόζας Λού­ξεν­μπουργκ και Λένιν. Ο προ­ε­δρεύ­ων Ντο­έ­βες ανέ­πτυ­ξε τον σκο­πόν της συγκε­ντρώ­σε­ως και έδω­σε τον λόγον εις τον σύντρο­φον Βασιλειάδην.

Ο  Ρήτωρ εχαι­ρέ­τι­σε τους συγκε­ντρω­θέ­ντας εκ μέρους της κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας. Κατό­πιν ανέ­πτυ­ξε διά μακρών την δρά­σιν του Λιμπνεχτ και Λού­ξε­μπουργκ ενά­ντί­ον του γερ­μα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Ο ρήτωρ επε­τέ­θη ενα­ντί­ον της κεφα­λαιο­κρα­τι­κής τάξε­ως της Ελλά­δος, ήτις μετα­χει­ρί­ζε­ται πιε­στι­κά μέτρα προς πάτα­ξιν της κομ­μου­νι­στι­κής ιδεολογίας.

Μετά τοπέ­ρας του λόγου του οι συγκε­ντρω­θέ­ντες έψα­λον το εμβα­τή­ριον της Γ’ Διε­θνούς. Ωμί­λη­σαν κατό­πιν πολ­λοί άλλοι εξ ων ο σύντρο­φος Μαρα­γκός είπεν εν τωλό­γω του: «Θα επι­διώ­ξω­μεν λέγει συν­νεν­νό­η­σιν μετά των σέρ­βων και βουλ­γά­ρων συντρό­φων προς σύμ­πτη­ξιν αυτο­νό­μου Μακε­δο­νί­ας με εργα­το­α­γρο­τι­κήν κυβέρνησιν».Επίσης ο σύντρο­φος Βιτσό­της εκ μέρους των παλιών πολε­μι­στών είπεν ότι ορκί­ζο­νται ν’ ακο­λου­θή­σουν τα παρα­δείγ­μα­τά του γκρε­μνί­ζο­ντας επα­να­στα­τι­κά την κυριαρ­χία της βίας της ελλη­νι­κής κεφα­λαιο­κρα­τί­ας και εγκα­θι­δρύ­ο­ντας την Εργα­το­α­γρο­τι­κή Κυβέρνηση.Οτι θα αγω­νι­σθούν για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των κατα­πιε­ο­μέ­νων εθνι­κών μειο­νο­τή­των για την ενιαία και ανε­ξάρ­τη­τη Μακε­δο­νία και Θρά­κης. Αν ο ΛΕΝΙΝ πέθα­νε ο ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ζη κι ας τρέ­μουν οι τύραν­νοι της γης τις απε­λευ­θε­ρω­τι­κές ακτί­νες που σκορ­πά­ει ο ήσυ­χος τάφος του μεγά­λου οδη­γού της προ­λε­τα­ρια­κής επα­νά­στα­σις απ’  την κόκ­κι­νη πλα­τεία της ΜΟΣΧΑΣ του κέντρου της παγκό­σμιας επα­νά­στα­σης. Κατά την συγκέ­ντρω­σιν ουδέν επει­σό­διον εσημειώθη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο