Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δένδιας στο Κίεβο: Κατέθεσε τα «διαπιστευτήρια» της κυβέρνησης, εμπλέκει την Ελλάδα πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Ολο­τα­χώς προς την εμβά­θυν­ση της επι­κίν­δυ­νης εμπλο­κής της χώρας μας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΝΑΤΟι­κών και Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, οδεύ­ει η κυβέρ­νη­ση, όπως προ­κύ­πτει από τα όσα συζή­τη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Νίκος Δέν­διας, κατά τη σημε­ρι­νή του επί­σκε­ψη στο Κίε­βο και τις συνα­ντή­σεις του, τόσο με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του, όσο και τον Β. Ζελένσκι.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα, σε δηλώ­σεις του μετά τη συνά­ντη­σή του με τον Ν. Δέν­δια, ευχα­ρί­στη­σε την Ελλά­δα για την πολύ­μορ­φη στή­ρι­ξή της, σημειώ­νο­ντας πως «το πιο σημα­ντι­κό είναι ο οπλι­σμός που τώρα παρα­δί­δε­ται από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία για να έχει η χώρα μου την ευκαι­ρία να προ­στα­τεύ­σει την ακε­ραιό­τη­τα της». Στη συνέ­χεια ανα­κοί­νω­σε πως «σήμε­ρα ξεκί­νη­σε η παρά­δο­ση των τεθω­ρα­κι­σμέ­νων ΒΜP‑1 και ευχα­ρι­στού­με για την βοήθεια».

Επι­πλέ­ον δήλω­σε ότι έθε­σε θέμα «ενί­σχυ­σης της ουκρα­νι­κής αερά­μυ­νας», ανα­φε­ρό­με­νος προ­φα­νώς στη συζή­τη­ση για απο­στο­λή των ελλη­νι­κών S‑300 από την Κρή­τη στην Ουκρανία.

«Έθε­σα μερι­κά ζητή­μα­τα στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας και συγκε­κρι­μέ­να συστη­μά­των για την ενί­σχυ­ση της ουκρα­νι­κής αερά­μυ­νας. Η Ρωσία μπο­ρεί να εκτο­ξεύ­σει όσους πυραύ­λους θέλει να στέλ­νει επί­στρα­τους από τις φυλα­κές αλλά εμείς θα νική­σου­με και θα κρα­τή­σου­με στη μνή­μη μας αυτούς που μας βοή­θη­σαν», είπε ο Κουλέμπα.

Από την πλευ­ρά του, ο Ν. Δέν­διας απέ­φυ­γε να ανα­φερ­θεί σε λεπτο­μέ­ρειες της απο­στο­λής όπλων στην Ουκρα­νία, καθώς σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου σχε­τι­κά με τους όρους της ανταλ­λα­γής μετα­ξύ Γερ­μα­νί­ας, Ουκρα­νί­ας και Ελλά­δας των Marder 1A3 με τα BMP‑1 40, απά­ντη­σε: «Θα προ­τι­μού­σα να μην μιλή­σω δημό­σια για ανταλ­λα­γές στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, αλλά έχω ενη­με­ρώ­σει κατ’ ιδί­αν τον συνά­δελ­φό μου για την κατά­στα­ση, με άμε­σες οδη­γί­ες του Πρω­θυ­πουρ­γού μου».

Παράλ­λη­λα, επι­βε­βαί­ω­σε τον κομ­βι­κό ρόλο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης στην μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κού υλι­κού προς την Ουκρα­νία, λέγο­ντας ότι «προ­σφέ­ρα­με το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης ως κόμ­βο για τους Συμ­μά­χους που επι­θυ­μούν να στεί­λουν βοή­θεια στην Ουκρα­νία».

Στη συνέ­χεια ο Ν. Δέν­διας είχε συνά­ντη­ση με τον Πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας, στον οποίο, σύμ­φω­να με ανάρ­τη­σή του στο twitter, είπε ότι «η Ελλά­δα συνε­χί­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη προς την Ουκρα­νία και κατα­δι­κά­ζει πλή­ρως κάθε από­πει­ρα αλλα­γής των συνό­ρων από δυνά­μεις του αναθεωρητισμού».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο