Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρ. Βοσκόπουλος υιοθετεί κατά γράμμα τις αντιδραστικές αλλαγές που έφερε η ΝΔ με πρόφαση την “κυβερνησιμότητα” των δήμων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
για τη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Και­σα­ρια­νής στις 03/10/2019

Στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 3 Οκτω­βρί­ου 2019, βασι­κή θεμα­το­λο­γία ήταν ο ορι­σμός των Νομι­κών Προ­σώ­πων του Δήμου.

✔️  Ο Δήμαρχος κ. Χρ. Βοσκόπουλος στην εισήγηση του για τον ορισμό εκπροσώπων στα Νομικά Πρόσωπα και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου υιοθέτησε κατά γράμμα τις αντιδραστικές αλλαγές που έφερε η ΝΔ με πρόφαση την κυβερνησιμότητα των δήμων, στο έδαφος των  μεταρρυθμίσεων Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης Ι.

Πρό­τει­νε έτσι στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο  να ορι­στούν απο­κλει­στι­κά από την παρά­τα­ξή του τα 3/5 επί του συνό­λου των μελών των Νομι­κών προ­σώ­πων και της Κοινωφελούς.

✔️   Συγκε­κρι­μέ­να, για το 15μελές διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Νομι­κού Προ­σώ­που «Λεω­νί­δας Μανω­λί­δης», το μεγα­λύ­τε­ρο Νομι­κό Πρό­σω­πο υπεύ­θυ­νο για τη λει­τουρ­γία των παι­δι­κών σταθ­μών, των ΚΑΠΗ, των ΑμεΑ, ο Δήμαρ­χος προ­σπά­θη­σε να καταρ­γή­σει de facto το ίδιο το κατα­στα­τι­κό του. Προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει την μονο­πα­ρα­τα­ξια­κή πρό­τα­σή του ώστε τα 9 στα 15 μέλη να προ­έρ­χο­νται απο­κλει­στι­κά από την δική του παρά­τα­ξη, πρό­τει­νε οι υπό­λοι­πες 6 θέσεις να κατα­λη­φθούν από την αντι­πο­λί­τευ­ση καταρ­γώ­ντας έτσι –για πρώ­τη φορά- την ισά­ριθ­μη εκπρο­σώ­πη­ση των φορέ­ων στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο, δηλα­δή τους γονείς παι­δι­κών σταθ­μών, τον εκπρό­σω­πο του Κέντρου Υγεί­ας του Παι­διού, τον εκπρό­σω­πο του κέντρου ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ», τον εκπρό­σω­πο εργα­ζο­μέ­νων και τους εκπρό­σω­πους των ΚΑΠΗ.

✔️  Είχε δε το θρά­σος, κατά την προ­σφι­λή του τακτι­κή, να απο­κα­λέ­σει τη δημο­τι­κή αρχή της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης … αυταρ­χι­κή. Να θυμί­σου­με ότι επί Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, οι εκπρό­σω­ποί της στο Ν.Π. ήταν 6 στους 15 και από έναν εκπρό­σω­πο είχαν όλες οι άλλες δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις. Αυτό δεν εμπό­δι­σε τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση να διοι­κή­σει με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο το Νομι­κό Πρό­σω­πο, καθώς εξέ­φρα­ζε τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα της πόλης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλοντας αυτή την τακτική αποκάλυψε τους βαθύτερους αντιλαϊκούς σκοπούς της νέας δημοτικής αρχής στην κοινωνική πολιτική, απατώντας έτσι και στο ερώτημα γιατί η νέα δημοτική αρχή βλέπει ως εχθρούς τους φορείς της πόλης.

▶️ ℹ️  Τελι­κά, το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο κατά πλειο­ψη­φία απέρ­ρι­ψε την πρό­τα­ση του Δημάρχου.

✔️   Όμοια κινή­θη­κε η νέα δημο­τι­κή αρχή και στον ορι­σμό των μελών στην ΔΕΠ (Δημο­τι­κή Επι­τρο­πή Παι­δεί­ας). Δεν άφη­σε κανέ­ναν εκπρό­σω­πο άλλης παρά­τα­ξης, παρά την επι­σή­μαν­ση από τον επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Ηλία Στα­μέ­λο ότι στην προη­γού­με­νη θητεία υπήρ­χε εκπρο­σώ­πη­ση όλων των παρατάξεων.

Στη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης ‑απα­τώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση- ο Δήμαρ­χος επα­νέ­λα­βε ότι ο πρό­ε­δρος της ΚΕΔΗΚ  (ΣΣ -|>Κοι­νω­φε­λής Επι­χεί­ρη­ση ΔΚ …δια­χει­ρί­ζε­ται κυλι­κεία κλπ) θα είναι έμμι­σθος .

Συνο­λι­κά, στη διοί­κη­ση του κου Βοσκό­που­λου οι έμμι­σθες θέσεις (5 αντι­δή­μαρ­χοι, γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας, σύμ­βου­λοι και πρό­ε­δρος δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου) εκτι­νάσ­σουν το κόστος της σχε­τι­κής δαπά­νης από 128.000σε πάνω από 230.000€.

✔️   Το κόστος αυτό τελι­κά θα επι­βα­ρύ­νει τους δημό­τες, ενώ κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες κιν­δυ­νεύ­ουν να υπο­στούν περι­κο­πές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο