Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο δήμαρχος Παλαμά (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) υποκύπτοντας στα φασιστοειδή θέλει να ξηλώσει την πλακέτα για την κομμουνίστρια δασκάλα Βαγγελίτσα Κουσιάντζα

Κάτω τα χέρια από την τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα της Β.Κουσιάντζα ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ και καλεί σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το Δημαρ­χείο Παλα­μά, σήμε­ρα Παρα­σκευή 4 Οκτώ­βρη στις 10 το πρωί.

Συγκε­κρι­μέ­να, η ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του Κόμ­μα­τος και εκφρά­ζο­ντας τις δια­θέ­σεις μεγά­λης μερί­δας των κατοί­κων του Παλα­μά, τοπο­θέ­τη­σε στην πλα­τεία της πόλης με την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του λαού της περιο­χής πλα­κέ­τα τιμώ­ντας την εκτε­λε­σμέ­νη μαχή­τρια του ΔΣΕ και Παλα­μιώ­τισ­σα κομ­μου­νί­στρια δασκά­λα Βαγ­γε­λί­τσα Κου­σιάν­τζα για την προ­σφο­ρά της στους λαϊ­κούς αγώνες.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, ανα­φέ­ρει: «Θυμί­ζου­με πως και τότε γνω­στό φασι­στοει­δές δια­μαρ­τύ­ρο­νταν με εξώ­δι­κη δια­μαρ­τυ­ρία και με αγω­γή ζητού­σε το «ξήλω­μα» της πλα­κέ­τας από το δήμο.

Η ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ αλλά και η οικο­γέ­νεια Κου­σιάν­τζα, με δημό­σια παρέμ­βα­ση ζητού­σαν από το δήμαρ­χο να μην ενδώ­σει στις πιέ­σεις των φασι­στι­κών κύκλων.

Ωστό­σο ο δήμαρ­χος Παλα­μά (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) κοι­νο­ποί­η­σε στην ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ έγγρα­φο με θέμα «απο­στο­λή έκθε­σης αυτο­ψί­ας κατά­λη­ψης κοι­νό­χρη­στου χώρου». Ο ίδιος σε επι­κοι­νω­νία με την ΤΕ του ΚΚΕ δήλω­σε σαφέ­στα­τα πως προ­τί­θε­ται να πρά­ξει τα «νόμι­μα» και θα ξηλώ­σει την πλα­κέ­τα, επι­κα­λού­με­νος την καταγ­γε­λία από το γνω­στό φασιστοειδές.

Προ­φα­νώς ο δήμαρ­χος τελι­κά ενδί­δει στις πιέ­σεις για τις οποί­ες εμείς και η οικο­γέ­νεια Κου­σιάν­τζα όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα τον καλού­σα­με να μην υπο­κύ­ψει. Ουσια­στι­κά ταυ­τί­ζε­ται με τις επι­διώ­ξεις των γνω­στών κύκλων και πρω­το­στα­τεί για την υλο­ποί­η­σή τους.

Ως ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ δηλώ­νου­με πως θα υπε­ρα­σπί­σου­με με κάθε τρό­πο τόσο την ιστο­ρία την τιμή και τους αγώ­νες της Βαγ­γε­λί­τσας Κου­σιάν­τζα όσο και την τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα που κοσμεί την πλα­τεία του Παλα­μά. Ο λαός του Παλα­μά και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής είναι βέβαιο πως θα την περι­φρου­ρή­σει και με τη φυσι­κή του παρουσία.

Καλού­με τον καθέ­να και την καθε­μιά που θίγε­ται η αγω­νι­στι­κή του συνεί­δη­ση και προ­σβάλ­λε­ται η συλ­λο­γι­κή ιστο­ρι­κή μνή­μη από τις οι προ­θέ­σεις του δημάρ­χου να πάρει μέρος στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το δημαρ­χείο του Παλα­μά την Παρα­σκευή 4 Οκτώ­βρη στις 10 π.μ.».

Επιστολή του Β. Φυτσιλή

Σε επι­στο­λή του ο συμπο­λε­μι­στής της Βαγ­γε­λί­τσας Κου­σιάν­τζα, Βασί­λης Φυτσι­λής, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Ως συνα­γω­νι­στής και συγκρα­τού­με­νος της ηρω­ί­δας του λαού, Βαγ­γε­λί­τσας Κου­σιάν­τζα, (πια­στή­κα­με μαζί αιχ­μά­λω­τοι, μέσα στα παγω­μέ­να αντί­σκη­να του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού, στον αυχέ­να της Νιά­λας, κατά την διάρ­κεια της φοβε­ρής χιο­νο­θύ­ελ­λας της 12ης Απρί­λη 1947), νοιώ­θω οργή και αγα­νά­κτη­ση, πλη­ρο­φο­ρού­με­νος ότι η Δημο­τι­κή Αρχή Παλα­μά προ­τί­θε­ται να αφαι­ρέ­σει την μετάλ­λι­νη πινα­κί­δα, που έχου­με αναρ­τή­σει οι σύντρο­φοι και συνα­γω­νι­στές της στην πλα­τεία του Παλα­μά, σε ανά­μνη­ση της θυσί­ας της, στον αγώ­να του λαού μας, για ένα καλύ­τε­ρο αύριο.

Θα δια­πρά­ξει μια (για δεύ­τε­ρη φορά) εκτέ­λε­ση της ηρω­ί­δας η δημο­τι­κή αρχή Παλα­μά, αν απο­τολ­μή­σει αυτό το παρά­λο­γο και ανι­στό­ρη­το ανο­σιούρ­γη­μα, σε βάρος της μνή­μης και της θυσί­ας της Παλα­μιώ­τισ­σας ηρωϊδας.

Ως πρώ­ην πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης των Αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ), αλλά και ως συμπο­λε­μι­στής της αθά­να­της ηρω­ί­δας Βαγ­γε­λί­τσας Κου­σιάν­τζα, καλώ τον Δήμαρ­χο Παλα­μά και όποιον άλλον προ­τί­θε­ται να βάλει την υπο­γρα­φή του, για μια τέτοια ανό­σια πρά­ξη, να ανα­θε­ω­ρή­σουν την από­φα­ση τους και να αφή­σουν την ανα­μνη­στι­κή πινα­κί­δα στη θέση της. Θα είναι και για τους ίδιους τιμή και έπαι­νος για την υστε­ρο­φη­μία τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο