Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο δήμαρχος Ύδρας μηνύει την Ίνγκεμποργκ Μπέχελ — Τι πραγματικά είπε η Ολλανδή δημοσιογράφος

Μήνυ­ση ενα­ντί­ον της Ολλαν­δής δημο­σιο­γρά­φου Ίνγκε­μποργκ Μπέ­χελ θα κατα­θέ­σει ο δήμαρ­χος Ύδρας Γιώρ­γος Κου­κου­δά­κης κάνο­ντας λόγο για «πρω­το­φα­νή επί­θε­ση λάσπης στους Υδραίους».

Σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook, ο δήμαρ­χος Ύδρας ανα­φέ­ρει ότι η Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής της στο κανά­λι «Kontra News» απο­κά­λε­σε τους κάτοι­κους της Ύδρας «ακρο­δε­ξιούς, ρατσι­στές, χρυ­σαυ­γί­τες, ξενο­φο­βι­κούς, που τρα­μπου­κί­ζου­με τους ξένους».

Όπως ανέ­φε­ρε «το λόγο πλέ­ον, θα έχει η Δικαιο­σύ­νη, ενώ­πιον της οποί­ας θα κλη­θεί να απο­δεί­ξει, μετα­ξύ άλλων, πότε ακρι­βώς οι μισοί Υδραί­οι ψήφι­σαν Χρυ­σή Αυγή».

Ολό­κλη­ρη η ανάρ­τη­ση του δημάρ­χου Ύδρας έχει ως εξης:

«Με τερά­στια έκπλη­ξη παρα­κο­λού­θη­σα τη χθε­σι­νή συνέ­ντευ­ξη της Κας Ingeborg Beugel στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του KONTRA, στην οποία επι­δό­θη­κε σε μια πρω­το­φα­νή επί­θε­ση λάσπης στους Υδραί­ους!!! Μας απο­κά­λε­σε ακρο­δε­ξιούς, ρατσι­στές, Χρυ­σαυ­γί­τες, ξενο­φο­βι­κούς, που τρα­μπου­κί­ζου­με τους ξένους! Ως Υδραί­ος και ως Δήμαρ­χος αυτού του τόπου που φημί­ζε­ται για τη φιλο­ξε­νία του και γι’ αυτό πολί­τες όλου του κόσμου, μετα­ξύ των οποί­ων και η εν λόγω Κυρία, τον επι­λέ­γουν όχι μόνο για δια­κο­πές, αλλά και για τόπο δια­μο­νής, νιώ­θω απί­στευ­τα προ­σβε­βλη­μέ­νος από τα ασύ­στο­λα ψεύ­δη που ξεστό­μι­σε χθες η Κυρία αυτή και για το λόγο αυτό θα προ­σφύ­γω άμε­σα στη Δικαιο­σύ­νη! Τέτοιες προ­σβο­λές για τους Υδραί­ους δεν μπο­ρούν να γίνουν ανε­κτές!!! Λυπά­μαι πολύ που μετά από τόσα χρό­νια, κατά τα οποία η τοπι­κή μας κοι­νω­νία έχει αγκα­λιά­σει την εν λόγω Κυρία, όπως άλλω­στε και όλους τους ξένους που μένουν εδώ, εκεί­νη αυτά έχει να πει για τους συντο­πί­τες και γεί­το­νες της… Το λόγο πλέ­ον, θα έχει η Δικαιο­σύ­νη, ενώ­πιον της οποί­ας θα κλη­θεί να απο­δεί­ξει, μετα­ξύ άλλων, πότε ακρι­βώς οι μισοί Υδραί­οι ψήφι­σαν Χρυ­σή Αυγή….».

Τι πραγματικά είπε η Ολλανδή δημοσιογράφος

Μιλώ­ντας για την Ύδρα, το νησί στο οποίο έζη­σε επί πολ­λά χρό­νια και έκα­νε οικο­γέ­νεια, η Ι. Μπέ­χελ είπε στο «Kontra News»: «Η Ύδρα έχει πολ­λούς ακρο­δε­ξιούς. Είναι ένα νησί που πριν κάποιες εκλο­γές το μισό ψήφι­ζε Χρυ­σή Αυγή. Αυτοί οι χρυ­σαυ­γί­τες με ξέρουν σαρά­ντα χρό­νια», προ­σθέ­το­ντας ότι παλαιό­τε­ρα αντι­με­τώ­πι­σε «ρατσι­σμό και ξενοφοβία».

Βλέ­πο­ντας κάποιος την συνέ­ντευ­ξη της δημο­σιο­γρά­φου στο «Kontra» δια­πι­στώ­νει ότι δεν υπάρ­χει που­θε­νά προ­σβο­λή απέ­να­ντι στον λαό της Ύδρας, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται ο δήμαρχος.

Σε ανάρ­τη­σή της στο Facebook η Ι. Μπέ­χελ σημεί­ω­σε: «Όπως φαί­νε­ται, έδω­σα λάθος εντύ­πω­ση στη συνέ­ντευ­ξή μου στο Kontra TV χθες» σημεί­ω­σε και διευ­κρί­νι­σε πως «αυτό που είπα ήταν ότι: “Η Ύδρα έχει πολ­λούς ακρο­δε­ξιούς, είναι ένα νησί όπου πριν από μερι­κές εκλο­γές, οι μισοί είχαν ψηφί­σει τη Χρυ­σή Αυγή”. Εννο­ού­σα ότι οι ακρο­δε­ξιοί ψήφι­σαν τη Χρυ­σή Αυγή, όχι ότι οι μισοί κάτοι­κοι της Ύδρας ψήφι­σαν τη Χρυ­σή Αυγή». «Έδω­σα λάθος εντύ­πω­ση και απο­λο­γού­μαι γι’ αυτό» ανέφερε.

ydra results

Προ­φα­νώς και οι μισοί κάτοι­κοι της Ύδρας δεν ψήφι­σαν την Χρυ­σή Αυγή. Όμως, στις εκλο­γές του Σεπτέμ­βρη 2015, ένας μεγά­λος αριθ­μός κατοί­κων του νησιού ψήφι­σε πράγ­μα­τι Χρυ­σή Αυγή. Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών του Σεπτέμ­βρη του 2015, η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση έλα­βε 8,56% όντας στην 3η θέση, πίσω από τη ΝΔ (42,62%) και ΣΥΡΙΖΑ (23,77%). Στις ίδιες εκλο­γές το ΚΚΕ έλα­βε στην Ύδρα μόλις 2,68%.

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δικαιώ­νει τα λεγό­με­να της Ολλαν­δης δημο­σιο­γρά­φου έστω κι’ αν αυτά δεν απο­τυ­πώ­θη­καν σωστά. Το για­τί ο — προ­σκεί­με­νος στη ΝΔ — δήμαρ­χος Ύδρας επι­λέ­γει την δικα­στι­κή οδό νιώ­θω­ντας «απί­στευ­τα προ­σβλε­βλη­μέ­νος» και κάνο­ντας λόγο για «ασύ­στο­λα ψεύ­δη» είναι κάτι που μόνο εκεί­νος το ξέρει…

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο