Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο δήμαρχος Ύδρας πρώτος σέρνει το χορό των πρόθυμων υπερασπιστών των εφοπλιστών

Αίτη­μα προς την Πανελ­λή­νια Ναυ­τι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΝΟ) κατέ­θε­σε, όπως δια­βά­ζου­με, ο δήμαρ­χος Ύδρας Γ. Κου­κου­δά­κης, ζητώ­ντας την ανα­στο­λή της απερ­γί­ας ώστε να μην επη­ρε­α­στεί η… του­ρι­στι­κή κίνη­ση. Μάλι­στα, ζήτη­σε απ΄τον συν­δι­κα­λι­στι­κό χώρο της ναυ­τι­λί­ας να «δεί­ξει την πρέ­που­σα ευαι­σθη­σία στο νησί της Ύδρας και την ιστο­ρία του». 

Επι­λε­κτι­κές ευαι­σθη­σί­ες φαί­νε­ται πως έχει ο κ.δήμαρχος και όλοι όσοι επι­κα­λού­νται τον του­ρι­σμό, κάθε φορά που τα ταξι­κά σωμα­τεία των ναυ­τερ­γα­τών οργα­νώ­νουν απερ­γία. Παί­ζο­ντας ουσια­στι­κά το παι­χνί­δι των εφο­πλι­στών, δεν αρθρώ­νουν ούτε κου­βέ­ντα για τις εργα­σια­κές συν­θή­κες γαλέ­ρας, τους μισθούς πεί­νας, την εργα­σία χωρίς συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση. Δεν βγά­ζουν άχνα για τη χει­ρο­τέ­ρευ­ση του ακτο­πλοϊ­κού συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου, τα υπο­συ­ντη­ρού­με­να «πλω­τά φέρε­τρα» των πλοιο­κτη­τριών εται­ρειών, τις μειω­μέ­νες οργα­νι­κές συν­θέ­σεις, τα εξα­ντλη­τι­κά δρο­μο­λό­για και τα εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια εργα­σί­ας των ναυτεργατών.

Σύμ­φω­να με το δήμαρ­χο Ύδρας είναι η απερ­γία και τα δίκαια αιτή­μα­τα των εργα­ζό­με­νων που πλήτ­τουν τον του­ρι­σμό. Άρα­γε, τα πολύ­ω­ρα μπλακ-άουτ ηλε­κτρο­δό­τη­σης στο νησί που απο­τε­λούν από­το­κο της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας δεν είναι πλήγ­μα για τον του­ρι­σμό; Οι πολύ­ω­ρες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος- που δυσφη­μούν το νησί- είναι απο­τέ­λε­σμα του ότι βασι­κές υπο­δο­μές αντι­με­τω­πί­ζο­νται στη βάση ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κών κρι­τη­ρί­ων, δηλα­δή με βάση το δίπο­λο κόστος-όφε­λος και ως εκ τού­του το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Πρό­κει­ται βέβαια για μια πολι­τι­κή που στη­ρί­ζει η διοί­κη­ση του δήμου Ύδρας. 

Ο δήμαρ­χος της Ύδρας, όπως και όσοι καλούν τους ναυ­τερ­γά­τες να ανα­στεί­λουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους στο όνο­μα της… «του­ρι­στι­κής κίνη­σης», είναι, σε μεγα­λύ­τε­ρο η μικρό­τε­ρο βαθ­μό, συνυ­πεύ­θυ­νοι της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής της συγκυ­βέρ­νη­σης, του κεφα­λαί­ου, των εφοπλιστών.

Απο­κρύ­πτουν σκό­πι­μα ότι πίσω απ’ την όμορ­φη, γρα­φι­κή και πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη βιτρί­να του ελλη­νι­κού του­ρι­σμού κρύ­βο­νται εργα­σια­κές γαλέ­ρες, απλή­ρω­τοι και κακο­πλη­ρω­μέ­νοι εργα­ζό­με­νοι, καθώς και τερά­στια κέρ­δη για το κεφάλαιο. 

Ευτυ­χώς, τα συμπα­θη­τι­κά τετρά­πο­δα της Ύδρας επέ­ζη­σαν της πρό­σφα­της έλλει­ψης νερού, ο δήμαρ­χος όμως δε φαί­νε­ται να διδά­χτη­κε κάτι από την περι­πέ­τεια που πέρα­σε το νησί για 72 ώρες, ως απο­τέ­λε­σμα της λογι­κής κόστος — κέρ­δος. Εκτός από τα γρα­φι­κά γαϊ­δου­ρά­κια στα νησιά μας, ευδο­κι­μούν και τα πολι­τι­κά γαϊδούρια…

Ατέ­χνως

Πρό­ε­δρος ΠΕΜΕΝ: Παρά τα κέρ­δη τους οι εφο­πλι­στές δε διστά­ζουν να επι­τε­θούν με μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση στους ναυ­τερ­γά­τες (Συνέ­ντευ­ξη)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο