Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δήμος Χαϊδαρίου θα παραμείνει σε χέρια αγωνιστών, με επικεφαλής τον Μιχάλη Σελέκο

«Το Χαϊ­δά­ρι δε γυρί­ζει πίσω. Μπρο­στά οι ανά­γκες του λαού. Συνε­χί­ζου­με. Το μήνυ­μα πως η κάλ­πη της Κυρια­κής θα ανα­δεί­ξει ξανά τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε δημο­τι­κή αρχή έστει­λε η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στην οποία μίλη­σε ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου, Μιχά­λης Σελέ­κος το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής. (Δια­βά­στε παρακάτω)

Εκα­το­ντά­δες κόσμου αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και απά­ντη­σαν στις προ­σπά­θειες να πάψει ο Δήμος να είναι συμπα­ρα­στά­της του λαού και να περά­σει στα χέρια των εκλε­κτών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.

Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε η Σεμί­να Διγε­νή , ενώ παρευ­ρέ­θη­καν ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ, η Χρι­στί­να Πανα­γιω­τα­κο­πού­λου και ο Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλη της ΚΕ, ο πρώ­ην δήμαρ­χος Νίκαιας, Στέ­λιος Μπε­νε­τά­τος, ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος, ο ηθο­ποιός Τάκης Βαμ­βα­κί­δης.

xaidari5 2

Η συγκέ­ντρω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με μια ευχά­ρι­στη έκπλη­ξη, όταν στην εξέ­δρα ανέ­βη­κε ο Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος, δίνο­ντας μια σύντο­μη παρά­στα­ση γεμά­τη χιού­μορ για τους «δημάρ­χους μάνα­τζερ» και τους «ανε­ξάρ­τη­τους υπο­ψή­φιους». Τη σκυ­τά­λη πήραν οι ηθο­ποιοί Τάκης Βαμ­βα­κί­δης και Στα­μά­της Τζε­λέ­πης, με τον πρώ­το να απαγ­γέλ­λει από­σπα­σμα από το «Μεγά­λο μας Τσίρ­κο» του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη και τον δεύ­τε­ρο από σκω­πτι­κό θεα­τρι­κό έργο.

xaidari zaralikos

Με τη συγκέ­ντρω­ση κορυ­φώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα δρά­σης με εξορ­μή­σεις και περιο­δεί­ες που όργω­σαν κάθε γει­το­νιά της πόλης και συσκέ­ψεις με δημό­τες, καλώ­ντας τους ανε­ξάρ­τη­τα από την επι­λο­γή που έκα­ναν την προη­γού­με­νη Κυρια­κή, στις 2 Ιού­νη να ρίξουν στην κάλ­πη το γαρί­φα­λο των αγώ­νων και της ελπίδας.

Τον τόνο στη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν δεκά­δες νέοι που κάλε­σαν το λαό να ψηφί­σει «Δήμαρ­χο αγω­νι­στή, μαζί μας να παλεύ­ει, και όχι να μας ξεπου­λά και να μας κοροϊ­δεύ­ει».

Μ. Σελέκος: Δήμος στο πλευρό του λαού της πόλης μας και όχι απέναντί του

Στην ομι­λία του ο Μιχά­λης Σελέ­κος είπε:

«Χαϊ­δα­ριώ­τες, Χαϊδαριώτισσες,

Αγα­πη­τοί φίλοι,

Η απο­ψι­νή μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση, πραγ­μα­τι­κά πέρα από κάθε προσ­δο­κία, στέλ­νει ένα δυνα­τό μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας και σιγου­ριάς για μια μεγά­λη νίκη την Κυριακή.

Στέλ­νει μήνυ­μα σε όλους τους Χαϊ­δα­ριώ­τες, σε όλες τις γει­το­νιές από την Αφαία και το Δαφ­νί μέχρι τη Γρη­γο­ρού­σα και την Αστυ­θέα, ότι ο δήμος θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται στο πλάι σας, στο πλευ­ρό του λαού της πόλης μας και όχι απέ­να­ντί του.

Το Χαϊ­δά­ρι θα συνε­χί­σει να εμπι­στεύ­ε­ται και να έχει Δημο­τι­κή Αρχή που θα κατα­πιά­νε­ται με τα μικρά και τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού μας που δίνει καθη­με­ρι­νά τη μάχη της επι­βί­ω­σης. Θα συνε­χί­σει να έχει Δημο­τι­κή Αρχή που βάζει ως προ­τε­ραιό­τη­τα τις ανά­γκες των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και των παι­διών του. Αυτές τις ανά­γκες υπε­ρα­σπί­στη­κε η Δημο­τι­κή Αρχή σε δύσκο­λες συν­θή­κες και σήμε­ρα μπο­ρού­με να κοι­τά­με στα μάτια τους Χαϊ­δα­ριώ­τες, αφού πάντα τους λέγα­με την αλήθεια.

Βρε­θή­κα­με στο μάτι του κυκλώ­να της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, με πετσο­κομ­μέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς χωρίς ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, χωρίς μηχα­νή­μα­τα για την καθα­ριό­τη­τα, χωρίς σχε­δια­σμό για έργα υποδομής.

Όλα αυτά τα χρό­νια δώσα­με έναν δύσκο­λο αγώ­να για να μπο­ρέ­σου­με να βάλου­με σε μια τάξη τα πράγ­μα­τα, για να κάνου­με σωστή οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση, να μη φορ­τώ­σου­με με νέα βάρη τις λαϊ­κές οικογένειες.

Γι’ αυτό μειώ­σα­με σε κατη­γο­ρί­ες συμπο­λι­τών μας τα δημο­τι­κά τέλη, καταρ­γή­σα­με τα τρο­φεία στους Παι­δι­κούς Σταθ­μούς, μειώ­σα­με τις συν­δρο­μές στις πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες που αγκά­λια­σαν χιλιά­δες παιδιά.

Γι’ αυτό δώσα­με προ­τε­ραιό­τη­τα στην κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή, στην Παι­δεία, στον Πολι­τι­σμό και Αθλη­τι­σμό, στη συλ­λο­γι­κή δημιουργία.

Όλα αυτά ο Βαγ­γέ­λης Ντη­νια­κός τα ονο­μά­ζει “μιζέ­ρια”.

Ας πάει να τα πει αυτά στους γονείς, στα νέα ζευ­γά­ρια, στα 2.000 μέλη των Πολι­τι­στι­κών Τμη­μά­των, στους ανθρώ­πους των περιο­χών που έπα­ψαν να πνί­γο­νται και να αγωνιούν.

“Μιζέ­ρια” όμως είναι να μην μπο­ρείς να στεί­λεις το παι­δά­κι σου στον Παι­δι­κό Σταθ­μό, να σου κόβουν το ρεύ­μα, να σου βγά­ζουν το σπί­τι σου σε πλει­στη­ρια­σμό, να μην έχεις πρό­σβα­ση στο Κολυμ­βη­τή­ριο ή στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο, να πνί­γε­σαι σε μια βρο­χή, να μην έχεις νοσο­κο­μεία και υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη, να βιώ­νεις την ανερ­γία, τη φτώ­χεια και την ανέχεια.

Δηλα­δή ό,τι αντι­πα­λέ­ψα­με ως απο­τέ­λε­σμα μιας πολι­τι­κής που ο Κ. Ντη­νια­κός απο­δέ­χε­ται, υπο­στη­ρί­ζει και θέλει να εφαρμόσει.

 • Στην προ­σπά­θεια που κάνα­με τα προη­γού­με­να χρό­νια για το καλό των κατοί­κων και της πόλη μας είχα­με τη στή­ρι­ξη της πλειο­ψη­φί­ας των Χαϊ­δα­ριω­τών, ανε­ξάρ­τη­τα από την πολι­τι­κή τους τοπο­θέ­τη­ση ή αν συμ­φω­νού­σαν σε όλα μαζί μας.

Δια­τη­ρώ­ντας κάποιες φορές επι­μέ­ρους επι­φυ­λά­ξεις, ανα­γνώ­ρι­ζαν την προ­σπά­θεια που κάναμε.

xaidari1 1

Έτσι πολ­λοί συμπο­λί­τες μας ξεπέ­ρα­σαν διλήμ­μα­τα και φραγ­μούς, έκα­ναν το βήμα και ήρθαν πιο κοντά, εκτι­μώ­ντας τη στα­θε­ρό­τη­τα, τη συνέ­πεια λόγων και έργων, την ανι­διο­τέ­λεια και την προ­σπά­θεια να λύνο­νται μέσα σε αυτές τις δύσκο­λες συν­θή­κες όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρα λαϊ­κά προβλήματα.

 • Δεν θέλου­με να πού­με ότι τα κάνα­με όλα καλά, ότι είμα­στε αλάν­θα­στοι, ότι έχου­με κάνει όσα έχει ανά­γκη η πόλη μας και οι κάτοι­κοί της.

Υπάρ­χουν πολ­λές ελλεί­ψεις σε αρκε­τούς τομείς.

Χρειά­ζε­ται να λυθούν ακό­μα αρκε­τά προ­βλή­μα­τα που χρο­νί­ζουν ή άλλα που παρου­σιά­στη­καν στην πορεία.

Γι’ αυτό με την εμπει­ρία που έχου­με απο­κτή­σει, ξεπερ­νώ­ντας τις αδυ­να­μί­ες και τα λάθη που έχου­με κάνει, θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να για την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των της πόλης μας, σε στα­θε­ρή πορεία σύγκρου­σης με τις αιτί­ες που τα δημιουργούν.

Σε συνερ­γα­σία με τους κατοί­κους, τους μαζι­κούς φορείς και το λαϊ­κό κίνη­μα εστιά­ζου­με στη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών και της ποιό­τη­τας ζωής, για πόλη με σεβα­σμό στον Άνθρω­πο και στο Περιβάλλον.

Στα­θε­ρά να βρι­σκό­μα­στε στο πλάι του λαού σε όλους τους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται αυτό το διά­στη­μα, για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, στη μόρ­φω­ση, στην Υγεία, στη διεκ­δί­κη­ση καλύ­τε­ρης ζωής.

Αγα­πη­τοί συμπολίτες,

Στον Α’ γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” κατέ­γρα­ψε αύξη­ση σε ψήφους  κατά 1.471 και ποσο­στά κατά 7%, το οποίο απο­τε­λεί ένα απο­φα­σι­στι­κό βήμα για τη νίκη της Κυριακής.

Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όλους όσοι μας στή­ρι­ξαν με τη συμ­βο­λή και την ψήφο τους σ΄αυτόν τον όμορ­φο αγώ­να που δώσαμε.

Θέλου­με όμως παράλ­λη­λα να απλώ­σου­με το χέρι σε κάθε καλο­προ­αί­ρε­το συμπο­λί­τη μας, στους εργα­ζό­με­νους, στους συντα­ξιού­χους, στους επαγ­γελ­μα­τί­ες, στους ανέρ­γους, στις γυναί­κες και βέβαια τη νεο­λαία μας και να τους ζητή­σου­με, ανε­ξάρ­τη­τα από την επι­λο­γή τους στον Α΄ γύρο, να κάνουν το βήμα και να ψηφί­σουν δημο­τι­κή αρχή που θα βρί­σκε­ται πάντα στο πλευ­ρό τους.

Εμείς εμπι­στευό­μα­στε τον λαό και το κρι­τή­ριό του.

Και γι’ αυτό είμα­στε σίγου­ροι ότι οι συμπο­λί­τες μας, έχο­ντας πλού­σια πεί­ρα πολ­λών χρό­νων, θα ψηφί­σουν για το καλό της ζωής τους, των οικο­γε­νειών και της πόλης μας.

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με μας θέλουν ενω­μέ­νους, δυνα­τούς και απο­φα­σι­σμέ­νους να τα αντι­με­τω­πί­σου­με με διεκ­δί­κη­ση και αγω­νι­στι­κό τρόπο.

Κάτι που έγι­νε όταν χιλιά­δες Χαϊ­δα­ριώ­τες απο­κλεί­σα­με τη Λεω­φό­ρο Καβά­λας για να διεκ­δι­κή­σου­με αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, όταν κάνα­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις και τις πορεί­ες διεκ­δι­κώ­ντας καλύ­τε­ρη Υγεία, όταν κατα­κλύ­σα­με την πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου παλεύ­ο­ντας για να παρ­θούν μέτρα κατά της ανερ­γί­ας μαζί με τους Πατρι­νούς αγω­νι­στές και τον δήμαρ­χό τους κ. Πελε­τί­δη, όταν ξεση­κω­θή­κα­με για να μην απο­λυ­θούν οι συμ­βα­σιού­χοι της Καθα­ριό­τη­τας, να μη κλεί­σουν τα Ψυχια­τρι­κά Νοσο­κο­μεία “Δαφ­νί” και “Δρο­μο­κα­ΐ­τειο”, όταν απο­κλεί­σα­με τα γρα­φεία της ΔΕΗ για να εμπο­δί­σου­με τα συνερ­γεία να κόψουν το ρεύ­μα σε άπο­ρες οικογένειες.

Σ΄αυτές και πολ­λές ακό­μα εκδη­λώ­σεις, κινη­το­ποι­ή­σεις, πορεί­ες, αγω­νι­στι­κές δρά­σεις συμ­με­τεί­χαν συνάν­θρω­ποί μας που αγω­νιούν για το σήμε­ρα, αλλά και για το μέλ­λον των παι­διών τους και ορα­μα­τί­ζο­νται μια καλύ­τε­ρη κοινωνία.

Αυτή την ενό­τη­τα την κάνου­με πρά­ξη καθη­με­ρι­νά, για να έχου­με μια Δημο­τι­κή Αρχή που δεν θα δια­χω­ρί­ζει το λαό, θα τον ενώ­νει στην κοι­νή προ­σπά­θεια για μια αξιο­πρε­πή ζωή.

Και για επι­βε­βαί­ω­ση αυτών να ανα­φέ­ρω ότι από την αρχή της ανά­λη­ψης της Δημο­τι­κής Αρχής μέχρι σήμε­ρα εμείς ποτέ δεν κρύ­ψα­με ποιοι είμα­στε, ποιες είναι οι πολι­τι­κές μας πεποι­θή­σεις, αλλά και ποτέ δεν κάνα­με δια­κρί­σεις ανά­λο­γα με την πολι­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση, δεν ξεχω­ρί­σα­με τους συμπο­λί­τες μας σε δικούς μας και αντι­πά­λους, δεν τιμω­ρή­σα­με εργα­ζό­με­νους για­τί μας έκα­ναν αντιπολίτευση.

Αυτή είναι μια βασι­κή — θεμε­λιώ­δης αρχή την οποία δεν πρό­κει­ται ποτέ να παραβούμε.

Και εδώ να υπεν­θυ­μί­σω την εκδι­κη­τι­κή στά­ση, το δια­χω­ρι­σμό και την τρο­μο­κρά­τη­ση όσων δια­φω­νού­σαν με τον πρώ­ην δήμαρ­χο κ. Ντηνιακό.

Ο κ. Ντη­νια­κός δεν εμπι­στεύ­τη­κε ποτέ τους Χαϊ­δα­ριώ­τες, ήθε­λε την ψήφο τους, όχι όμως τη συμ­με­το­χή τους, τη γνώ­μη τους, τις παρα­τη­ρή­σεις τους ή τις δια­φω­νί­ες τους.

xaidari4 1

Και όποιος τολ­μού­σε να αμφι­σβη­τή­σει τον “άρχο­ντα”, γινό­ταν αμέ­σως εχθρός του, τον στο­χο­ποιού­σε και τον έβα­ζε στο περιθώριο.

 • Την Κυρια­κή ο χαϊ­δα­ριώ­τι­κος λαός θα γυρί­σει την πλά­τη στους εκβια­σμούς, τις υπο­σχέ­σεις, την υπο­κρι­σία και το ψέμα.

Ο χρη­μα­τι­σμός, οι συναλ­λα­γές και η εξα­γο­ρά συνει­δή­σε­ων θα γίνουν “μπού­με­ρανγκ” γι΄ αυτούς που τα σχε­δί­α­σαν και τα υλο­ποί­η­σαν. Έχουν φτά­σει τώρα στο σημείο να λένε ότι “τρώ­τε λεφτά του δήμου”. Ήμαρτον!!!

Οι εκλο­γές της Κυρια­κής θα κρί­νουν το μέλ­λον του δήμου μας και την κατεύ­θυν­ση που θα πάρει ανά­λο­γα με το απο­τέ­λε­σμα. Θα συνε­χί­σει δηλα­δή να υπη­ρε­τεί τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα ή θα παρα­δο­θεί στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και στα μεγά­λα συμφέροντα;

Κάποιοι κοι­τά­ζουν το μέλ­λον, όπως δήθεν ευαγ­γε­λί­ζο­νται, ή θέλουν να επι­στρέ­ψουν ΞΑΝΑ στα παλιά, στο παρελθόν;

Δηλα­δή ξανά πίσω, πίσω σε μια επο­χή που κυριαρ­χού­σαν εκβια­σμοί και ο αυταρχισμός.

Σ΄ένα παρελ­θόν που στέ­ρη­σε από το Χαϊ­δά­ρι το ΜΕΤΡΟ, που δεν έγι­ναν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, που δεν έγι­ναν πάρ­κινγκ σε εμπο­ρι­κά κέντρα ή σε πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νες περιο­χές που θα έδι­ναν ανά­σα σε γει­το­νιές που σήμε­ρα ασφυκτιούν.

Ποιος ήταν δήμαρ­χος για 20 χρό­νια όταν το Δάσος αλλοιώ­θη­κε και έγι­νε τσι­με­ντού­πο­λη, όταν χτί­στη­κε μια νέα πόλη στο Άνω Δάσος χωρίς καμία υπο­δο­μή, όταν η πρά­ξη εφαρ­μο­γής 2/87 εξυ­πη­ρέ­τη­σε συγκε­κρι­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα μεγα­λοϊ­διο­κτη­τών. Ποιος ήταν δήμαρ­χος όταν αυξά­νο­νταν υπέ­ρο­γκα κάθε χρό­νο τα δημο­τι­κά τέλη, όταν αρνού­νταν να προ­σλά­βει μόνι­μο προ­σω­πι­κό για να έχει τους εργα­ζό­με­νους σε πολι­τι­κή ομη­ρία, όταν είχε δημιουρ­γή­σει έναν κλει­στό κύκλο ελέγ­χου, πιέ­σε­ων και τρο­μο­κρά­τη­σης των εργαζομένων;

Ποιος δήμαρ­χος δεν απευ­θύν­θη­κε ποτέ στους κατοί­κους, έβλε­πε με εχθρό­τη­τα τη λει­τουρ­γία των Συλ­λό­γων και των Σωμα­τεί­ων της πόλης μας;

Όποια πέτρα και αν σηκώ­σεις στο Χαϊ­δά­ρι ξέρουν τι σημαί­νει να κάνουν κου­μά­ντο οι δερ­βέ­να­γες και οι παρα­τρε­χά­με­νοι του κ. Ντηνιακού.

 • Ο Βαγ­γέ­λης Ντη­νια­κός, που λέει ότι θα φέρει το νέο, μπο­ρεί να μας εξη­γή­σει πώς συμ­βι­βά­ζε­ται αυτό με την οικο­γε­νειο­κρα­τία, την παρά­δο­ση του “δαχτυ­λι­διού”, την εφαρ­μο­γή κλη­ρο­νο­μι­κού δικαίου;

Όμως δεν είναι τυχαίο ότι προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν τον κ. Ντη­νια­κό για να εξυ­πη­ρε­τή­σει με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο συγκε­κρι­μέ­να συμφέροντα.

Είναι έτοι­μος να εφαρ­μό­σει μια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και πρό­θυ­μος να λει­τουρ­γή­σει σαν πλα­σιέ επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.

Το δεί­χνουν οι θέσεις του για τον ΕΝΦΙΑ, την Αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, τις Εργα­σια­κές Σχέ­σεις και την παρά­δο­ση δημο­τι­κών κτι­ρί­ων σε ιδιώ­τες. Είναι πλή­ρως ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νες με τις αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις της ΕΕ.

Βέβαια, ο κ. Ντη­νια­κός και οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες — εφο­πλι­στές που ποντά­ρουν σε αυτόν και του παρέ­χουν πλή­ρη στή­ρι­ξη με κάθε τρό­πο και με όλα τα μέσα, δεν δια­θέ­τουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ευρώ όλα αυτά τα χρό­νια ‑και ιδιαί­τε­ρα τώρα, την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο- για την ψυχή της μάνας τους ή για γινάτι.

Θέλουν να τα πάρουν πίσω και με το παραπάνω.

Έχουν σχέ­δια, να ξεπου­λή­σουν όλο το Χαϊ­δά­ρι, από το Σκα­ρα­μα­γκά και τα βου­νά μέχρι το Στρα­τό­πε­δο, τα Δημο­τι­κά Κατα­στή­μα­τα και τις Κοι­νω­νι­κές Δομές, που αντί να αξιο­ποι­η­θούν προς όφε­λος του χαϊ­δα­ριώ­τι­κου λαού, θέλουν να τα ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σουν και να γεμί­σουν με ζεστό χρή­μα τις τσέ­πες των εκλε­κτών τους, εφο­πλι­στών και μεγαλοεπιχειρηματιών.

Για αυτό τους ενό­χλη­σε τόσο πολύ που μετα­φέρ­θη­κε η Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη στο “ΑΙΘΡΙΟ” και απει­λούν ότι αν εκλε­γούν θα τη μετα­φέ­ρουν, για να δοθεί το “ΑΙΘΡΙΟ” σε “φερέγ­γυο επιχειρηματία”.

Όμως, απ΄αυτό το βήμα, τους στέλ­νου­με ένα ξεκά­θα­ρο μήνυμα.

Ό,τι και να κάνε­τε, όσα χρή­μα­τα και να δώσε­τε, όσες υπο­σχέ­σεις και εκβια­σμούς και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε, δεν μπο­ρεί­τε να εξα­γο­ρά­σε­τε όλους τους Χαϊδαριώτες!!!

Ό,τι και να κάνε­τε, υπάρ­χει η πλειο­ψη­φία του λαού που αντι­στέ­κε­ται, που βάζει εμπό­δια, που έχει απο­κτή­σει την εμπει­ρία της ζωής.

 • Ο κύριος Ντη­νια­κός επι­στρά­τευ­σε πολ­λά ψέμα­τα αυτό το διά­στη­μα που θα χρεια­ζό­μα­σταν πολ­λές σελί­δες για να ανα­φερ­θού­με σε όλα αυτά.

Λέγα­νε ότι δεν μπο­ρού­με να πάρου­με το στό­λο αυτο­κι­νή­των για την καθα­ριό­τη­τα και να που ήδη τα οχή­μα­τα κυκλο­φο­ρούν και με την προ­σθή­κη και του πλυ­ντη­ρί­ου κάδων σε λίγες μέρες θα έχου­με έναν πλή­ρη, ολο­κλη­ρω­μέ­νο στό­λο οχη­μά­των που θα αλλά­ξουν ριζι­κά την εικό­να της πόλης μας.

Λέγα­νε ότι δεν θα γίνου­νε τα γήπε­δα και να που ο χλο­ο­τά­πη­τας στο “Τάκης Χαρα­λα­μπί­δης” έχει ήδη τοπο­θε­τη­θεί, στο 1ο Ανοι­χτό Γήπε­δο Δάσους τοπο­θε­τεί­ται και το γηπε­δά­κι στο “ΑΤΤΙΚΟ” έχει ήδη μπει στο πρό­γραμ­μα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

Λένε ότι θα κάνουν ΚΑΠΗ στα Κου­νέ­λια και στο Δαφ­νί, ενώ ήδη στο Δαφ­νί λει­τουρ­γεί Στέ­γη για όλους τους κατοί­κους και το ΚΑΠΗ Κου­νε­λί­ων είναι προς δημοπράτηση.

Μιλά­νε για Τοπι­κό Σχέ­διο Δια­χεί­ρι­σης Απορ­ριμ­μά­των, ενώ αυτό έχει ήδη ψηφι­στεί από το Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

Προ­τεί­νουν μεί­ω­ση των Δημο­τι­κών Τελών σε ειδι­κές κατη­γο­ρί­ες πλη­θυ­σμού όπως ΑμΕΑ, πολύ­τε­κνους κλπ. κάτι το οποίο ήδη εφαρμόζουμε.

Εξαγ­γέλ­λουν ότι θα παρ­θούν όλα τα μέτρα για να δια­σφα­λι­στεί ότι δεν θα μεί­νει κανέ­να παι­δί εκτός Παι­δι­κών Σταθ­μών, ενώ στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή που τα πετά­ει απ’ έξω. Γνω­ρί­ζουν ότι παίρ­νου­με όλα τα παι­δά­κια στους Παι­δι­κούς μας Σταθμούς;

Λένε ότι δεν αξιο­ποιού­με προ­γράμ­μα­τα της Περι­φέ­ρειας, ΕΣΠΑ και άλλα.

Εμείς διεκ­δι­κού­με κάθε είδους χρη­μα­το­δό­τη­ση για έργα και παρεμ­βά­σεις που έχει ανά­γκη ο λαός, η πόλη μας. Για­τί αυτά είναι χρή­μα­τα του λαού μας.

Ενδει­κτι­κά σας ανα­φέ­ρου­με κάποια από αυτά τα οποία βέβαια έχου­με συζη­τή­σει στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και ο κ. Ντη­νια­κός δεν γνω­ρί­ζει τι ψηφί­ζει ή λέει ψέματα.

Έχου­με λοιπόν:

 • Αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα.
 • Λει­τουρ­γι­κή και αισθη­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της οδού Φαβιέρου.
 • Ανα­κα­τα­σκευή ΚΑΠΗ Γρηγορούσας.
 • Κατα­σκευή απο­χέ­τευ­σης στην Αφαία — Σκαραμαγκά.
 • Από­κτη­ση δια­τη­ρη­τέ­ου στην οδό Κύπρου στα Κουνέλια.
 • Δημιουρ­γία Μου­σεί­ου Εθνι­κής Αντίστασης.
 • Ανα­κα­τα­σκευή 28 παι­δι­κών χαρών.
 • Ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση σε σχο­λι­κά κτίρια.
 • Τοπο­θέ­τη­ση χλο­ο­τά­πη­τα σε γήπεδα.
 • Τοπο­θέ­τη­ση κάδων ανα­κύ­κλω­σης ρού­χων και υποδημάτων.
 • Ανα­κα­τα­σκευή σχο­λι­κών προαυλίων.

Μπο­ρεί­τε λοι­πόν να δεί­τε ποια είναι τα ψέμα­τα του κ. Ντη­νια­κού με τα οποία βομ­βαρ­δί­ζουν και παρα­πλη­ρο­φο­ρούν τους Χαϊ­δα­ριώ­τες και ποιες οι αλή­θειες που κρύ­βουν τη συστη­μα­τι­κή, ουσια­στι­κή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή λει­τουρ­γία του δήμου.

Αγα­πη­τοί συμπολίτες,

Χαϊ­δα­ριώ­τες — Χαϊδαριώτισσες,

Το δίλημ­μα της Κυρια­κής που πρέ­πει να επι­λέ­ξουν οι Χαϊ­δα­ριώ­τες είναι συγκεκριμένο:

 1. Θέλου­με δήμαρ­χο και Δημο­τι­κή Αρχή που θα βρί­σκο­νται στο πλευ­ρό του λαού, συμπα­ρα­στά­τη στα μικρά και μεγά­λα προ­βλή­μα­τα ή δήμαρ­χο manager σε δήμο-Ανώ­νυ­μη Εταιρεία;
 2. Δήμαρ­χο που διεκ­δι­κεί στα­θε­ρή χρη­μα­το­δό­τη­ση για την ενί­σχυ­ση των υπο­δο­μών της πόλης ή δήμαρ­χο που να τις ξεπουλάει;
 3. Δήμαρ­χο που θεω­ρεί αρμο­διό­τη­τά του την αξιο­πρε­πή ζωή των Χαϊ­δα­ριω­τών με μισθούς, συντά­ξεις, δικαιώ­μα­τα ή δήμαρ­χο που αρπά­ζει ό,τι μένει από τα λεηλατημένα;
 4. Δήμαρ­χο που να στη­ρί­ζει τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων και διεκ­δι­κεί προ­σλή­ψεις για την ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών ή δήμαρ­χο που θέλει εργα­ζό­με­νους σε ομη­ρία και ανα­σφά­λεια, για να τους εκμεταλλεύεται;
 5. Επι­λέ­γου­με δήμαρ­χο που μειώ­νει τα δημο­τι­κά τέλη και τις συν­δρο­μές σε πολ­λές κατη­γο­ρί­ες ή δήμαρ­χο που θα αυξά­νει, ξεζου­μί­ζο­ντας κι άλλο τις τσέ­πες μας;
 6. Δήμαρ­χο που καταρ­γεί τα τρο­φεία στους Παι­δι­κούς Σταθ­μούς και εξα­σφα­λί­ζει τη δυνα­τό­τη­τα όλων των παι­διών στην Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή ή δήμαρ­χο που πετά­ει έξω όσους δεν έχουν να πλη­ρώ­σουν τροφεία;
 7. Δήμαρ­χο που διεκ­δι­κεί ελεύ­θε­ρους χώρους με υπο­δο­μές για τις λαϊ­κές ανά­γκες ή δήμαρ­χο που τα δίνει όλα σε κοράκια-μεγαλοεπιχειρηματίες;

Χαϊ­δα­ριώ­τες, Χαϊδαριώτισσες,

Την Κυρια­κή ο χαϊ­δα­ριώ­τι­κος λαός θα γυρί­σει την πλά­τη στους εκβια­σμούς, τις απει­λές. Θα επι­στρέ­ψει πίσω τις συκο­φα­ντί­ες, τις βρώ­μι­κες επι­θέ­σεις, που είναι αλή­θεια πως περίσ­σε­ψαν αυτές τις μέρες.

Το ποσο­στό και οι ψήφοι της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στον α΄ γύρο απο­τε­λούν επι­βε­βαί­ω­ση της πλα­τιάς ανα­γνώ­ρι­σης της προ­σπά­θειας, του έργου και των προ­τε­ραιο­τή­των που θέσα­με στη διοί­κη­ση του δήμου, επι­στέ­γα­σμα της ανα­γνώ­ρι­σης και της μεγά­λης απο­δο­χής του κόσμου της πόλης μας.

Αυτό το βήμα ο λαός του Χαϊ­δα­ρί­ου θα το ολο­κλη­ρώ­σει αυτή την Κυρια­κή, στο δεύ­τε­ρο γύρο και θα επα­νε­κλέ­ξει τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στη διοί­κη­ση του δήμου.

Θέλου­με απ’ αυτό το βήμα να ευχα­ρι­στή­σου­με όλους τους συμπο­λί­τες μας που μας στή­ρι­ξαν στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης, αλλά και τους πολί­τες που ανε­ξάρ­τη­τα από το τι ψήφι­σαν στον α΄γύρο εκδη­λώ­νουν με διά­φο­ρους τρό­πους τη στή­ρι­ξή τους στη “Λαϊ­κή Συσπείρωση”.

Καλού­με όσους ταλα­ντεύ­ο­νται, όσους δεν έχουν απο­φα­σί­σει ακό­μα, να βάλουν το χέρι στην καρ­διά και ρίξουν στην κάλ­πη το ψηφο­δέλ­τιο της ελπί­δας για ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον.

Αγα­πη­τοί φίλοι,

Να μην αφή­σου­με καμία ώρα χαμένη.

Από τώρα μέχρι να κλεί­σουν οι κάλ­πες απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλο τον κόσμο, να μην αφή­σου­με να παγι­δευ­τούν οι συμπο­λί­τες μας σε διλήμ­μα­τα και υπο­σχέ­σεις, να μην υπο­κύ­ψουν σε καμία πίεση!

Την Κυρια­κή πάμε όλοι στην κάλ­πη, βάζου­με μπρο­στά τις δικές μας ανά­γκες και ψηφί­ζου­με “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Χαϊδαρίου!».

xaidari3 1

Χαιρετισμός της Σεμίνας Διγενή

Τη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σε και η Σεμί­να Διγε­νή, η οποία σημεί­ω­σε: «Είμαι πολύ χαρού­με­νη και συγκι­νη­μέ­νη  που βρί­σκο­μαι από­ψε ανά­με­σά σας, εδώ στο Χαϊ­δά­ρι, στα δυτι­κά της Αττι­κής, στην πόλη με τις μεγά­λες αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις, αλλά και τους σύγ­χρο­νους αγώ­νες. Έζη­σα τρία χρό­νια της παι­δι­κής μου ηλι­κί­ας εδώ, σε μια γει­το­νιά στο Παλα­τά­κι, έπαι­ξα σε χωμα­τό­δρο­μους και γνώ­ρι­σα αγνούς ανθρώ­πους που δεν θα ξεχά­σω ποτέ. Με συν­δέ­ουν πολύ αγα­πη­μέ­νες μου στιγ­μές μαζί σας και χαί­ρο­μαι πολύ όταν μαθαί­νω πως η πόλη σας ομορ­φαί­νει και προοδεύει.

Το Χαϊ­δά­ρι από­ψε, μ’ αυτήν τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση, δηλώ­νει ότι η αγω­νι­στι­κή πορεία που έχει ξεκι­νή­σει εδώ και και­ρό θα συνε­χι­στεί. Αυτή η πόλη έχει και θα συνε­χί­σει να έχει δήμαρ­χο τον Μιχά­λη Σελέ­κο.  Είμαι εδώ, για­τί έχω δηλώ­σει πως έχω επι­λέ­ξει να είμαι με τους έντι­μους. Και ο Σελέ­κος είναι ένας έντι­μος δήμαρ­χος και είμαι δίπλα του.

Για το τι σημαί­νει για τους δημό­τες, στα δύσκο­λα χρό­νια που ζήσα­με και ζού­με, η πόλη τους να έχει δήμαρ­χο αγω­νι­στή, συμπα­ρα­στά­τη στα καθη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα, τι σημαί­νει με δυο λόγια ο δήμαρ­χος να είναι δίπλα, όταν όλοι οι άλλοι είναι απέ­να­ντι, δε χρειά­ζε­ται να μιλή­σω εγώ, τα λέτε όλα εσείς με τη μαζι­κή παρου­σία σας σήμε­ρα εδώ, σ’ αυτόν τον όμορ­φο ιστο­ρι­κό χώρο, στο Παλατάκι.

Μπο­ρώ όμως με μια φρά­ση να πω πως εδώ στο Χαϊ­δά­ρι είστε τυχε­ροί, για­τί έχε­τε μια Δημο­τι­κή Αρχή που δεν νοιά­στη­κε μόνο για αυτά, που όπως λένε “είναι στην αρμο­διό­τη­τά της”, νοιά­στη­κε για όλα.

Έχε­τε έναν δήμαρ­χο που η ζωή και το μέλ­λον των παι­διών σας επι­λέ­γει να είναι μέσα στις αρμο­διό­τη­τές του. Κι όταν μιλά­με για τα παι­διά, μιλά­με και για τη μόρ­φω­σή τους, μιλά­με για το δικαί­ω­μά τους να απο­λαμ­βά­νουν τον Πολι­τι­σμό, τον Αθλη­τι­σμό. Μιλά­με για όλα αυτά που τα  βοη­θούν να ανα­πτύ­ξουν ολό­πλευ­ρα την προ­σω­πι­κό­τη­τά τους, να πάρουν εφό­δια και να στα­θούν στη ζωή.

Και εδώ στο Χαϊ­δά­ρι μπο­ρεί­τε με περη­φά­νια να πεί­τε: Πως ναι, κάτι κάνα­με και μεις για τα παι­διά μας. Στη­ρί­ξα­με μια δημο­τι­κή αρχή και έναν δήμαρ­χο που νοιά­ζε­ται, που μοι­ρά­ζε­ται μαζί μας τις ίδιες αγω­νί­ες για το μέλ­λον τους. Στη­ρί­ξα­με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” και τον Μιχά­λη Σελέκο.

Είναι πολύ σημα­ντι­κό, κατά τη γνώ­μη μου, στην καρ­διά της πόλης να λει­τουρ­γεί σήμε­ρα μια μεγά­λη Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη, που όπως μαθαί­νω είναι μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες, αφού αριθ­μεί πάνω από 30.000 τίτλους βιβλί­ων! Μια Βιβλιο­θή­κη με πάνω από 5.000 τίτλους παι­δι­κών βιβλίων!

Δεν είναι λίγο πράγ­μα, σ’ αυτές τις επο­χές, που τα παι­διά μας ολο­έ­να και πιο πολύ δεί­χνουν σημά­δια από­λυ­της εξάρ­τη­σης από τις νέες τεχνο­λο­γί­ες και όταν πιά­νουν τα διά­φο­ρα ηλε­κτρο­νι­κά παι­χνί­δια, εγκα­τα­λεί­πουν το διά­βα­σμα…  Όταν από όλες τους πλευ­ρές και με όλα τα μέσα σπρώ­χνο­νται να αντι­κα­τα­στή­σουν τη γνώ­ση με την πλη­ρο­φο­ρία… Μια μεγά­λη Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη, πιστέψ­τε με, είναι μεγά­λη και σοβα­ρή υπόθεση.

Η γνώ­ση είναι δύναμη!

Και όλοι εμείς θέλου­με τα παι­διά μας να έχουν αυτήν τη δύναμη.

Σήμε­ρα, όμως, δύνα­μη έχε­τε και σεις και πρέ­πει να τη δεί­ξε­τε με την ψήφο σας την Κυρια­κή. Για να μη μεί­νει στη μέση αυτή η μεγά­λη προ­σπά­θεια, για να μην ανα­κο­πεί αυτή η αγω­νι­στι­κή πορεία, για να μη χάσει ο λαός του Χαϊ­δα­ρί­ου το στή­ριγ­μά του, για να μπουν μπρο­στά οι δικές σας ανάγκες.

Την Κυρια­κή η ψήφος είναι μία: “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” και δήμαρ­χος Μιχά­λης Σελέκος.

Η νίκη είναι σίγου­ρη, σας αξί­ζει και θα είναι δική σας!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο