Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «διαβολικά καλός» Τραμπ συνεχάρη Τσίπρα και Ζάεφ για τις υπηρεσίες τους στην ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Αποστο­λή εξε­τε­λέ­σθη και ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Ντό­ναλτ Τραμπ συνε­χά­ρη με επι­στο­λή του τον Αλέ­ξη Τσί­πρα τις υπη­ρε­σί­ες του στην προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών με την κύρω­ση από το ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο της συμ­φω­νί­ας των Πρεσπών.

Όπως ανα­φέ­ρει, η συμ­φω­νία απο­τε­λεί ένα ιστο­ρι­κό επί­τευγ­μα για τα Βαλ­κά­νια, καθώς και από­δει­ξη του θάρ­ρους της ηγε­σί­ας του Αλέ­ξη Τσί­πρα. Περαι­τέ­ρω, ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος προ­σθέ­τει ότι η Ελλά­δα απέ­δει­ξε ότι είναι πυλώ­νας στα­θε­ρό­τη­τας σε μία περί­πλο­κη περιο­χή ενώ εκφρά­ζει την ελπί­δα ότι η συμ­φω­νία θα εμπνεύ­σει κι άλλες χώρες της περιο­χής να επι­λύ­σουν ανε­πί­λυ­τες διμε­ρείς διά­φο­ρες τους.

Κατα­λή­γο­ντας, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος επα­να­λαμ­βά­νει ότι Ελλά­δα είναι σημα­ντι­κός σύμ­μα­χος και εταί­ρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και ότι προ­σβλέ­πει στην συνέ­χι­ση της συνερ­γα­σί­ας για την δια­σφά­λι­ση της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και τα Βαλκάνια.

Την ίδια ώρα στην επι­στο­λή προς τον Ζόραν Ζάεφ, ο Τραμπ ανα­φέ­ρει πως «πρό­κει­ται για το πιο ιστο­ρι­κό επί­τευγ­μα στα Βαλ­κά­νια, από τη Συμ­φω­νία του Ντέιτον».

Εξάλ­λου, για να μην υπάρ­χει αμφι­βο­λία για τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους της Συμ­φω­νί­ας ο Τραμπ τονί­ζει ότι «η Βόρεια Μακε­δο­νία είναι μεγά­λος εταί­ρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής. Είμα­στε ευτυ­χείς που θα μπο­ρέ­σου­με να σας καλω­σο­ρί­σου­με ως τον 30ό σύμ­μα­χό μας στη Βορειο­α­τλα­ντι­κή Συμ­μα­χία και να συνε­χί­σου­με το κοι­νό μας έργο»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο