Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο διαρκής εφιάλτης μίας ανήλικης από τον διαδικτυακό της “φίλο”

Νεα­ρός κατα­δι­κά­στη­κε από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης επει­δή προ­έ­τρε­ψε μία 17χρονη να προ­κα­λέ­σει με μαχαί­ρι ακρω­τη­ρια­σμό των γεν­νη­τι­κών της οργά­νων, ενώ, υπό την απει­λή δημο­σί­ευ­σης γυμνών φωτο­γρα­φιών που κατεί­χε παρά­νο­μα, την ανά­γκα­σε να αυτο­τραυ­μα­τι­στεί με αιχ­μη­ρό αντι­κεί­με­νο, χαράσ­σο­ντας τις λέξεις «Συγ­γνώ­μη» και «Αλή­θεια» στο σώμα της.

Η πρω­το­φα­νής υπό­θε­ση απα­σχό­λη­σε το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης που επέ­βα­λε στον 23χρονο, σήμε­ρα, κατη­γο­ρού­με­νο, συνο­λι­κή ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών. Οι δικα­στές διέ­τα­ξαν την έκτι­ση μέρους της παρα­πά­νω ποι­νής και συγκε­κρι­μέ­να για 3 μήνες, ενώ το υπό­λοι­πο το ανέ­στει­λαν. Ο κατα­δι­κα­σθείς δεν εμφα­νί­στη­κε στο δικα­στή­ριο ούτε παρα­στά­θη­κε με πλη­ρε­ξού­σιο δικη­γό­ρου. Η υπό­θε­ση καταγ­γέλ­θη­κε στις αρχές του 2021 από τη μητέ­ρα της παθού­σας. Η ίδια είχε αντι­λη­φθεί το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αλλα­γές στη συμπε­ρι­φο­ρά της 17χρο­νης- τότε- κόρης της, ενώ η …στα­γό­να που έκα­νε το ποτή­ρι να ξεχει­λί­σει ήταν όταν η ανή­λι­κη απευ­θυ­νό­με­νη στην μητέ­ρα τής ζήτη­σε βοή­θεια για να βάλει τέλος στον εφιάλ­τη που βίω­νε, απο­κα­λύ­πτο­ντας, μάλι­στα, πως δεχό­ταν απει­λές για τη ζωή της και γι’ αυτό το λόγο απο­πει­ρά­θη­κε να αυτοκτονήσει.

Όλα φαί­νε­ται πως ξεκί­νη­σαν το καλο­καί­ρι του 2017, όταν η ανή­λι­κη γνώ­ρι­σε τον δρά­στη μέσω κοι­νών φίλων τους. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα, όπως εκεί­νος δια­τεί­νο­νταν στην επι­κοι­νω­νία που είχε με την κοπέ­λα, ο νεα­ρός έφυ­γε στο εξω­τε­ρι­κό με τους γονείς του. Η επι­κοι­νω­νία τους συνε­χί­στη­κε με ανταλ­λα­γή μηνυ­μά­των μέσω δια­δι­κτυα­κής εφαρ­μο­γής και φαί­νε­ται πως εξε­λί­χθη­κε σε φλερτ.

Σύμ­φω­να με όσα περι­γρά­φο­νται στη δικο­γρα­φία, ο νεα­ρός όμως απαι­τού­σε να έχει τον από­λυ­το έλεγ­χο των κινή­σε­ων της μαθή­τριας αξιώ­νο­ντας την απο­κλει­στι­κό­τη­τα στη ζωή της. Αξί­ω­νε να γνω­ρί­ζει πού και με ποιους βγαί­νει βόλ­τες, ενώ έλεγ­χε και τις ενδυ­μα­το­λο­γι­κές της επι­λο­γές. Ασκώ­ντας λεκτι­κή και ψυχο­λο­γι­κή βία ενα­ντί­ον της, την έκα­νε να νιώ­θει όχι μόνο άσχη­μα αλλά και ενο­χές, όταν οι επι­λο­γές της δεν συμ­βά­δι­ζαν με τα δικά του “θέλω”. Η κοπέ­λα φαί­νε­ται να μην άντε­χε αυτόν τον έλεγ­χο, την κατα­πί­ε­ση και απευ­θύν­θη­κε σε ψυχο­λό­γο. Εκεί­νος πάλι, ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι μόνο αυτός μπο­ρεί να την βοη­θή­σει και ότι τρέ­φει πλού­σια αισθή­μα­τα για εκεί­νη, εγκλω­βί­ζο­ντας την ψυχι­κά και συναισθηματικά.

Δεν ήταν λίγες φορές που η κοπέ­λα ήθε­λα να ξεκό­ψει μαζί του, αλλά τότε ο δρά­στης την απει­λού­σε ότι θα δημο­σιεύ­σει προ­σω­πι­κές τις φωτο­γρα­φί­ες που είχε κατα­γρά­ψει χωρίς τη γνώ­ση και τη συναί­νε­σή της, ενώ για να την εκβιά­σει ζητού­σε να χαρά­ξει και να κάψει σημεία του σώμα­τός της. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, τον Φεβρουά­ριο του 2021 προ­σπά­θη­σε να την πεί­σει να βάλει ένα μαχαί­ρι στην γεν­νη­τι­κή της περιο­χή και να το περι­στρέ­ψει έτσι ώστε να προ­κα­λέ­σει ακρω­τη­ρια­σμό, με την ανή­λι­κη να αρνεί­ται. Το ίδιο διά­στη­μα, την ανά­γκα­σε να τραυ­μα­τί­σει το σώμα της με μαχαί­ρι χαράσ­σο­ντας στο αρι­στε­ρό της πόδι και στο αρι­στε­ρό της χέρι τις λέξεις «Συγ­γνώ­μη» και «Αλή­θεια» (στα αγγλι­κά “truth”). Επι­στρα­τεύ­ο­ντας τις ίδιες απει­λές περί δημο­σί­ευ­σης γυμνών φωτο­γρα­φιών την ανά­γκα­σε, δε, να του απο­κα­λύ­ψει του κωδι­κούς πρό­σβα­σης στα προ­φίλ της στα socia media με τα οποία διέ­γρα­ψε έναν λογαριασμό.

Το δικα­στή­ριο τον έκρι­νε ένο­χο για «από­πει­ρα ακρω­τη­ρια­σμού γεν­νη­τι­κών οργά­νων γυναί­κας», «παρά­νο­μη επε­ξερ­γα­σία προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων» και «παρά­νο­μη βία» (κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση οι δύο τελευ­ταί­ες πράξεις).

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο