Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «Δικτάτορας» Στάλιν και η τέχνη

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Στα πλαί­σια του αντι­κομ­μου­νι­σμού, με όχη­μα αρκε­τές φορές τον αντι­στα­λι­νι­σμό, οι απο­λο­γη­τές της αστι­κής τάξης χρη­σι­μο­ποιούν και το ζήτη­μα της τέχνης. Αυτό που απο­σιω­πούν είναι ότι οι καλ­λι­τέ­χνες που συνή­θως προ­βάλ­λουν υπήρ­ξαν αντι­σο­βιε­τι­κοί και βρί­σκο­νταν στο περι­θώ­ριο των πολι­τι­στι­κών εξε­λί­ξε­ων. Δυστυ­χώς γι’ αυτούς την βασι­κή καλ­λι­τε­χνι­κή κατεύ­θυν­ση στην ΕΣΣΔ την έδι­ναν κομ­μου­νι­στές-επα­να­στά­τες καλ­λι­τέ­χνες όπως οι Μαγια­κόφ­σκι, Φαντέ­γιεφ, Γκόρ­κι, Οστρόφ­σκι, Αϊζεν­στάιν, Που­ντόφ­κιν, Τάτλιν, Ρότσεν­κο, Μού­χι­να, Μπε­ζυ­μέν­σκι και πλή­θος άλλων που συμ­με­τεί­χαν ενερ­γά στην οικο­δό­μη­ση του σοσιαλισμού.

Η «στα­λι­νι­κή» περί­ο­δος χρή­ζει κρι­τι­κής. Δεν είναι αυτή όμως που κάνουν οι αστοί και οι ανα­θε­ω­ρη­τές. Η κομ­μου­νι­στι­κή κρι­τι­κή γίνε­ται με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων για την καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία της μελ­λο­ντι­κής εφό­δου στον ουρα­νό και λαμ­βά­νει υπό­ψη της την αντι­κει­με­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της επο­χής. Κατα­νο­εί αλλά κυρί­ως στη­λι­τεύ­ει, όπου χρειά­ζε­ται, τα λάθη που ανα­πό­φευ­κτα θα γίνουν στην πρώ­τη από­πει­ρα οικο­δό­μη­σης μιας καλύ­τε­ρης κοι­νω­νί­ας και δεν παρα­γνω­ρί­ζει τις δυσκο­λί­ες που προ­κύ­πτουν από τις κλη­ρο­δο­τη­μέ­νες «συνή­θειες» της προ­ε­πα­να­στα­τι­κής Ρωσί­ας άλλα και από την όξυν­ση της ταξι­κής πάλης στη σκιά ενός επι­κεί­με­νου πολέ­μου. Αλλά με τα καλ­λι­τε­χνι­κά αυτής της περιό­δου θα ασχο­λη­θού­με σε μελ­λο­ντι­κές αναρ­τή­σεις. Στην παρού­σα θα επι­κε­ντρω­θού­με στο πρό­σω­πο του Στά­λιν μιας και θεω­ρώ αρκε­τά βαρε­τό και αντιε­πι­στη­μο­νι­κό να δια­βά­ζω σε διά­φο­ρα βιβλία για τον «τύραν­νο Στά­λιν που είπε…» χωρίς να υπάρ­χει ανα­φο­ρά σε καμιά πηγή, για το ότι «ο Στά­λιν δια­σκέ­δα­ζε με το να τους παίρ­νει τηλέ­φω­νο τα βρά­δια για να τους τρο­μά­ξει» και διά­φο­ρα άλλα τέτοια.

Αυτός λοι­πόν ήταν ο «δικτά­το­ρας» Στάλιν:

«Να είστε, έλε­γε, υπο­μο­νε­τι­κοί και πολύ προ­σε­κτι­κοί με τους συγ­γρα­φείς και με τους κρι­τι­κούς. Να μη μετα­φέ­ρε­τε τις διοι­κη­τι­κές μεθό­δους στη λογο­τε­χνία» (Φ. Παν­φέ­ρωφ, Περιο­δι­κό «Οχτώ­βρης» Ι).{1}

Στην πάλη ενά­ντια στην αγο­ραία κοι­νω­νιο­λο­γι­κή αντί­λη­ψη για το θέμα, ο σ. Στά­λιν έκα­νε τη σύστα­ση πως:

«Ο συγ­γρα­φέ­ας δεν πρέ­πει να υπο­χρε­ώ­νε­ται να γρά­ψει για τα κολ­χόζ ή το Μαγκνι­το­γκόρσκ. Δε μπο­ρεί κανείς να γρά­ψει γι’ αυτά τα πράγ­μα­τα από υπο­χρέ­ω­ση» (Β. Στάφ­σκι, «Να μην επα­να­παυό­μα­στε, να δυνα­μώ­νου­με τη δου­λειά.» «Λογο­τε­χνι­κή εφη­με­ρί­δα» αρ.49 της 1 του Σεπτέμ­βρη 1936).{2}

«Ο ηθο­ποιός Μπα­τά­λωφ, ήταν πολύ και­ρό άρρω­στος. Η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση και ο σ. Στά­λιν προ­σω­πι­κά έκα­ναν ό,τι ήταν δυνα­τό για να σώσουν το Μπα­τά­λωφ από το θάνα­το.» ( Ν. Κοζ­λόφ­σκι, Στη μνή­μη του Κόλια Μπατάλωφ).{3}

Από το 1930 μέχρι το 1935 το έργο του Μαγια­κόφ­σκι δε λαμ­βά­νει της ανα­γνώ­ρι­σης που πρέ­πει. Γι’ αυτό και η Λίλη Μπρικ που ήταν επι­φορ­τι­σμέ­νη με την έκδο­ση του στέλ­νει επι­στο­λή στον Στά­λιν εκθέ­το­ντας τις δυσκο­λί­ες που συνα­ντά. Από τις ημε­ρο­μη­νί­ες των επι­στο­λών φαί­νε­ται ότι ο Στά­λιν απά­ντη­σε πάραυ­τα, ουσια­στι­κά απο­κα­θι­στώ­ντας τον, στέλ­νο­ντας γράμ­μα στους αρμό­διους γράφοντας:

«Ο Μαγια­κόφ­σκι ήταν και παρα­μέ­νει ο καλύ­τε­ρος, ο πιο προι­κι­σμέ­νος ποι­η­τής της σοβιε­τι­κής επο­χής μας. Η αδια­φο­ρία στη μνή­μη του ισού­ται με έγκλη­μα. Τα παρά­πο­να της Μπρικ νομί­ζω πως είναι δικαιολογημένα»{4}

Χαι­ρε­τι­στή­ριο στον Γκόρ­κι με τον οποίο δια­τη­ρού­σε πολύ καλές σχέσεις:

«Αγα­πη­τέ Αλε­ξέι Μαξίμοβιτς!

Σας χαι­ρε­τί­ζω ολό­ψυ­χα και Σας σφίγ­γω δυνα­τά το χέρι. Σας εύχο­μαι πολ­λά χρό­νια ζωής και δου­λιάς προς χαρά όλων των εργα­ζο­μέ­νων και προς τρό­μο των εχθρών της εργα­τι­κής τάξης.

Ι. Στά­λιν

Πράβ­ντα 23 του Σεπτέμ­βρη 1932»{5}

Κατά της έκδο­σης των «Διη­γη­μά­των για τα παι­δι­κά χρό­νια του Στάλιν»:

«Το κύριο είναι ότι το βιβλια­ρά­κι έχει την τάση να ριζώ­σει στη συνεί­δη­ση των σοβιε­τι­κών παι­διών (και των ανθρώ­πων γενι­κά) τη λατρεία των προ­σω­πι­κο­τή­των, των αρχη­γών, των αλάν­θα­στων ηρώ­ων. Αυτό είναι επι­κίν­δυ­νο, επι­ζή­μιο. Η θεω­ρία για τους «ήρω­ες» και το «πλή­θος» δεν είναι μπολ­σε­βί­κι­κη, αλλά εσέ­ρι­κη θεω­ρία. Οι ήρω­ες κάνουν το λαό, τον μετα­τρέ­πουν από πλή­θος σε λαό, λένε οι εσέ­ροι. Ο λαός κάνει τους ήρω­ες, απα­ντούν στους εσέ­ρους οι μπολ­σε­βί­κοι. Το βιβλια­ρά­κι χύνει νερό στο μύλο των εσέ­ρων, θα βλά­πτει την κοι­νή μπολ­σε­βί­κι­κη υπό­θε­σή μας.

Συμ­βου­λεύω να κάψ­τε το βιβλιαράκι.

Ι. Στά­λιν

16 Φλε­βά­ρη 1938

Πρω­το­δη­μο­σιεύ­τη­κε στο περιο­δι­κό Βοπρό­σι Ιστό­ριι, Νο 11, Νοέμ­βρης 1953»{6}

Δύο κινη­μα­το­γρα­φι­κά:

«Στην πιο μαύ­ρη περί­ο­δο της ζωής μου, στις πιο βαριές μέρες που ακο­λού­θη­σαν την απο­τυ­χία του έργου μου «Μπέ­ζιν λουγκ», ο σ. Στά­λιν μου έδω­σε βοή­θεια… Οι υπο­δεί­ξεις του σ. Στά­λιν με έστρε­ψαν σε και­νούρ­για δημιουρ­γι­κή δου­λειά» ( Αϊζεν­στάϊν, Περιο­δι­κό «ο Κινη­μα­το­γρά­φος», 21 του Δεκέμ­βρη 1939, αριθ. 59).{7}

«Ο σ. Στά­λιν, διη­γεί­ται ο Α. Ντοβ­ζεν­κο, με κάλε­σε ο ίδιος να τον επι­σκε­φθώ. Αυτό έγι­νε την επο­χή που η δου­λειά για το «Αερο­γκράντ» βρίσκον­ταν στη βρά­ση της κ’ εγώ ήμουν κυριο­λε­κτι­κά τσα­κι­σμέ­νος από τα άρθρα των εφη­με­ρί­δων για τη σκη­νο­θε­σία του «Στσορς», που μου είχε προ­τεί­νει ο Ιωσήφ Βησ­σα­ριό­νο­βιτς. Στο γρα­φείο του σ. Στά­λιν γινό­ταν φαί­νε­ται κάποια σύσκε­ψη και μπή­κα μέσα όταν έγι­νε δια­κο­πή και ο ίδιος δεν ήταν στο γρα­φείο. Σε λίγα λεπτά ο σ. Στά­λιν ήρθε μέσα και πρώ­τα απ’ όλα με ρώτη­σε αν είχα συστή­θει με όλους. Και μόνον όταν του απά­ντη­σα κατα­φα­τι­κά, άρχι­σε να με ρωτά προ­σε­κτι­κά για τη δου­λειά μου στο «Αερο­γκράντ», για το αν είμαι ικα­νο­ποι­η­μέ­νος από τη δημιουρ­γία αυτή και για το αν με βοή­θα αρκε­τά η Διεύ­θυν­ση της αερο­πο­ρί­ας για τη φωτο­γρά­φι­ση των αερο­πλά­νων. Κοντο­λο­γής ένιω­σα, πως μου εξα­σφα­λί­ζο­νταν κάθε βοή­θεια για να τε­λειώσει η ται­νία. Ωστό­σο σκε­φτό­μου­να: μήπως με κάλε­σε μόνο γι αυτό; «Και τώρα θα σας πω για­τί σας κάλε­σα», μου είπε ο σ. Στά­λιν. ”Όταν μί­λησα την τελευ­ταία φορά μαζί σας για το «Στσορς», όλα όσα σας είπα τα είπα σαν συμ­βου­λή. Σκε­πτό­μουν απλώς τι θα κάνε­τε π.χ. για την Ουκρα­νία. Όμως, ούτε τα δικά μου λόγια, ούτε τα άρθρα των εφη­με­ρί­δων σας δεσμεύ­ουν σε ο,τιδήποτε. Είσα­στε ελεύ­θε­ρος άνθρω­πος: θέλε­τε να κάνε­τε το «Στσορς;» κάνε­τε το* αν όμως έχε­τε άλλα σχέ­δια, κάνε­τε άλλα. Χωρίς στε­νο­χώ­ρια. Σας κάλε­σα για να σας το πω, να το ξέρε­τε”. Ο Ιωσήφ Βησ­σα­ριό­νο­βιτς μου τα είπε αυτά σιγα­νά και χωρίς χαμό­γε­λο πια, με κάποια όμως ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή και φρο­ντί­δα. Μέσα σε κρα­τι­κές υπο­θέ­σεις τερά­στιας σπου­δαιό­τη­τας ο σ. Στά­λιν βρή­κε τον και­ρό να θυμη­θεί τον καλλι­τέχνη, να ελέγ­ξει την ψυχι­κή του κατά­στα­οη, να του αφαι­ρέ­σει το αίσθη­μα έστω και μιας φαντα­στι­κής δέσμευ­σης και να του δώσει πλή­ρη ελευ­θε­ρία εκλο­γής. Είπα στο σ. Στά­λιν πως ίσα-ίσα είμαι έτοι­μος να πραγματο­ποιήσω τον «Στσορς». Τον ευχα­ρί­στη­σα για την ιδέα και κατά­κρι­να πολ­λές φορές τον εαυ­τό μου για­τί εγώ, ένας ουκρα­νός καλ­λι­τέ­χνης, δεν το σκέ­φτη­κα μόνος μου» (Α. Ντοβ­ζέν­κο, Ο δάσκα­λος και φίλος του καλ­λιτέχνη, «Κινη­μα­το­γρα­φι­κή τέχνη», αρ. 10, 1937).{8}

Για τις αντι­δρά­σεις απέ­να­ντι στο βιβλίο της Μικού­λι­να που ζητού­σαν μέχρι και από­συρ­ση απ’ την κυκλοφορία:

«Η μπρο­σού­ρα της σ. Μικού­λι­να δεν είναι βέβαια επιστη­μονικό έργο. Η μπρο­σού­ρα της σ. Μικού­λι­να είναι μια αφή­γη­ση για όσα γίνο­νται με την άμιλ­λα των μα­ζών, για την πρα­χτι­κή πεί­ρα της άμιλ­λας. Και τίπο­τε πα­ραπάνω. Δε φταί­ει η σ. Μικού­λι­να, αν ο πρό­λο­γός μου δη­μιούργησε μια εξαι­ρε­τι­κά υπερ­βο­λι­κή γνώ­μη για τη μπρο­σούρα της, που στην ουσία της έχει πολύ μικρές αξιώ­σεις. Δεν μπο­ρού­με γι’ αυτό το πράγ­μα να τιμω­ρή­σου­με τη συγ­γρα­φέα της μπρο­σού­ρας, καθώς και τους ανα­γνώ­στες της μπρο­σού­ρας, απο­σύ­ρο­ντας τη μπρο­σού­ρα απ την κυ­κλοφορία. Μπο­ρού­με ν’ απο­σύ­ρου­με απ’ την κυκλο­φο­ρία μόνο εργα που δεν έχουν σοβιε­τι­κή κατεύ­θυν­ση, έργα αν­τικομματικά, αντι­προ­λε­τα­ρια­κά. Στη μπρο­σού­ρα της σ. Μικού­λι­να δεν υπάρ­χει τίπο­τε το αντι­κομ­μα­τι­κό και το μη σοβιετικό.»

και παρα­κά­τω:

«Νομί­ζω πως οι σύντρο­φοι του Ιβά­νο­βο-Βοζ­νε­σένσκ θα πρε­πε να καλέ­σουν τη σ. Μικού­λι­να στο Ιβά­νο­βο- Βοζ­νε­σένσκ και «να της τρα­βή­ξουν τ’ αφτιά» για τα λά­θη που έκα­νε. Δεν έχω καμιά αντί­ρη­ση και για ένα γερό κατσά­δια­σμα της σ. Μικού­λι­να στον τύπο για τα λάθη της. Είμαι όμως κατη­γο­ρη­μα­τι­κά αντί­θε­τος στο να τη σπρώ­ξου­με στον πάτο και να βάλου­με σταυ­ρό στην αναμ­φι­σβή­τη­τα ικα­νή αυτή συγγραφέα.»

Στο σ. Φέλιξ Κον, 9 Ιού­λη 1929{9}

Μια παρέν­θε­ση για το ζήτη­μα των διανουμένων:

«Στους παλιούς, τους προ­ε­πα­να­στα­τι­κούς δια­νο­ού­με­νους, που εξυ­πη­ρε­τού­σαν την τάξη των τσι­φλι­κά­δων και των κεφα­λαιο­κρα­τών, ταί­ρια­ζε πέρα για πέρα η παλιά θεω­ρία για τους δια­νο­ού­με­νους, που υπο­στή­ρι­ζε πως πρέ­πει να είμα­στε δύσπι­στοι απέ­να­ντί τους και να τους κατα­πο­λε­μού­με. Η θεω­ρία αυτή έχει πια ξεπε­ρα­στεί και δεν προ­σαρ­μό­ζε­ται καθό­λου στους δι­κούς μας νέους σοβιε­τι­κούς δια­νο­ού­με­νους. Για τους και­νού­ριους διανοούμε­νους χρειά­ζε­ται και­νού­ρια θεω­ρία, που να υπα­γο­ρεύ­ει φιλι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, φρο­ντί­δα, σεβα­σμό και συνερ­γα­σία μαζί τους για τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργατι­κής τάξης και της αγρο­τιάς» (Στά­λιν, Έκθε­ση δρά­σης στο 18ο συνέ­δριο του ΚΚΣΕ (μπ.).{10}

Ένα τελευ­ταίο από την επο­χή του Ψυχρού Πολέ­μου που η γνώ­μη των κρι­τι­κών έπαι­ζε σημα­ντι­κό ρόλο στην κυκλο­φο­ρία ενός έργου:

«Μετά απ’ όσα ειπώ­θη­καν καθί­στα­ται σαφής η όλη κενό­τη­τα της παρου­σί­α­σης του Μ. Ζόριν για τα «ιδε­ο­λο­γι­κά ελαττώμα­τα» και την «ιδε­ο­λο­γι­κή ματαί­ω­ση» του μυθι­στο­ρή­μα­τος Για και­νούρ­για ακρο­γιά­λια. Για να πει­στεί κάποιος για τη βασι­μό­τη­τα τέτοιων κατη­γο­ριών, πρέ­πει να έχει στο οπλο­στά­σιό του κάτι πιο σοβα­ρό από την επι­πό­λαια και διφο­ρού­με­νη ανταπό­κριση από τη Ρίγα. Τις αρι­στε­ρί­στι­κες επι­θέ­σεις ενά­ντια στον Λάτσις δεν μπο­ρού­με να τις θεω­ρού­με επι­χει­ρή­μα­τα. Αντί­θε­τα, τέτοιες επι­θέ­σεις μαρ­τυ­ρούν την απου­σία των οποιων­δή­πο­τε επιχειρημάτων.

Θεω­ρού­με ότι το μυθι­στό­ρη­μα του Β. Λάτσις Για και­νούρ­για ακρο­γιά­λια απο­τε­λεί ένα μεγά­λο επί­τευγ­μα της σοβιε­τι­κής λογο­τε­χνί­ας με ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή συνέ­πεια από την αρ­χή μέχρι το τέλος.

Θα θέλα­με η Πράβ­ντα να εκφρά­σει τη γνώ­μη της για το μυ­θιστόρημα του Β. Λάτσις.

Ομά­δα ανα­γνω­στών Πράβ­ντα, No 56, 25 Φλε­βά­ρη 1952

[*] Η βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση είχε γρα­φεί από τον Λ.Φ. Ιλι­τσόφ (τότε συ­ντάκτη στην Πράβ­ντα) υπό την υπα­γό­ρευ­ση του Στά­λιν και φέρει την υπο­γραφή «Ομά­δα ανα­γνω­στών», αφού ο Ιλι­τσόφ είχε αρνη­θεί να την υπο­γράψει, όπως είχε προ­τεί­νει ο Στά­λιν. (Σύντ.)»{11}

 

[1] Ρεβιά­κιν, σελ 19, Ο Στά­λιν για την τέχνη και τον πολιτισμό [2] Το ίδιο, σελ 20 [3] Το ίδιο, σελ 36 [4] Αλε­ξαν­δρό­που­λος Μ., σελ 300, Ο Μαγια­κόφ­σκι: τα εύκο­λα και τα δύσκολα [5] 13 τόμος Απά­ντων Στάλιν [6] 14 τόμος Απά­ντων Στάλιν [7] Ρεβιά­κιν, σελ 36, Ο Στά­λιν για την τέχνη και τον πολιτισμό [8] Το ίδιο, σελ 20–21 [9] 12 τόμος Απά­ντων Στάλιν [10] Ρεβιά­κιν, σελ 32–33, Ο Στά­λιν για την τέχνη και τον πολιτισμό [11] 16 τόμος Απά­ντων Στάλιν

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το ιστο­λό­γιο Mauroflight

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο