Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Δρόμος μας» — Το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Από 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στους ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ το δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νο ιστο­ρι­κό ντο­κι­μα­ντέρ διάρ­κειας 100 λεπτών επι­χει­ρεί να “χωρέ­σει” τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ, από την ίδρυ­σή του στον Πει­ραιά το 1918 έως σήμε­ρα, με πλά­να αρχεί­ου, περιε­κτι­κές διη­γή­σεις αλλά και “πρό­ζα” από ηθοποιούς.

“Ζωντα­νεύ­ει” ηγε­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες του ΚΚΕ, όπως ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης, ο Μπε­λο­γιάν­νης και ο Πλου­μπί­δης, πρό­σω­πα όπως ο Μάνος Κατρά­κης αλλά και ξεχω­ρι­στές στιγ­μές του κόμ­μα­τος όπως ο Μάης του 36, η ΕΑΜι­κή αντί­στα­ση και άλλα.

Στην ΑΘΗΝΑ απο­κλει­στι­κά στο STUDIO new star art cinema και σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα σε αίθου­σες που θα ανα­κοι­νω­θούν τις επό­με­νες μέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο