Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ: «Τις πιο όμορφες μέρες σας, σίγουρα, δεν τις ζήσατε ακόμα!»

Σε μήνυ­μά του για την ανα­κοί­νω­ση των βάσε­ων Εισα­γω­γής στα ΑΕΙ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η σκέ­ψη μας είναι με τους νέους και τις νέες που μαθαί­νουν σήμε­ρα πού και αν εισή­χθη­σαν στα πανε­πι­στή­μια. Αξί­ζουν σε όλους συγ­χα­ρη­τή­ρια για­τί το μέτρο της επι­τυ­χί­ας και της απο­τυ­χί­ας δεν είναι μόνο αν πέρα­σε κάποια ή κάποιος σε μια σχολή.

Ακό­μα κι αν δεν αισθά­νε­στε δικαιω­μέ­νοι από το απο­τέ­λε­σμα, να αισθά­νε­στε περή­φα­νοι για την προ­σπά­θεια σας, παρά τα απα­ρά­δε­κτα εμπό­δια (όπως ήταν φέτος η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής και η Τρά­πε­ζα θεμά­των) που σας βάζουν δια­χρο­νι­κά οι κυβερνήσεις.

Να αισθά­νε­στε αισιό­δο­ξες και αισιό­δο­ξοι για το επό­με­νο κεφά­λαιο στη ζωή σας, όποιο και να είναι αυτό. Γεμά­τοι δύνα­μη από το βασι­κό ”μάθη­μα” της περα­σμέ­νης χρο­νιάς, ότι το σημα­ντι­κό είναι να στέ­κε­σαι στα πόδια σου και να παλεύ­εις για καλύ­τε­ρους όρους μόρ­φω­σης, εργα­σί­ας και ζωής, όπου και να βρίσκεσαι.

Αυτό είναι το κρί­σι­μο και αυτό σήμε­ρα πρέ­πει να δια­φυ­λα­χτεί και να δυνα­μώ­σει ακό­μα παρα­πέ­ρα. Και σε αυτή την υπό­θε­ση, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα δώσου­με όλες μας τις δυνάμεις.

Τις πιο όμορ­φες μέρες σας, σίγου­ρα, δεν τις ζήσα­τε ακόμα!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο